Тракийски Университет беше участник в информационен ден по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 02.07. 2018г. министърът на икономиката Емил Караниколов, откри информационен ден за представяне на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 в гр. Стара Загора.

 

Министър Караниколов поясни, че по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ са осигурени 67,2 млн. лв. от бюджета на Оперативната програма, които са предназначени за финансиране на над 350 новосъздадени дружества. Само през последната година са сключени 712 нови договора за финансиране на стойност 600 млн. лв. по ОПИК, каза още министъра на икономиката, като уточни, че изпълнението на Оперативната програма все повече се усъвършенства. Тракийски университет, като активен участник в обществения живот на гр. Стара Загора и пряко заинтересована страна от възможностите, които предлагат Структурните фондове на Европейския съюз в България също участва в състоялият се форум.

Comments are closed