ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА Обявява удължаване срока за подаване на документи за участие в конкурс за директор на Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Завършено висше образование,  образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност „Ветеринарна медицина”;
  • Професионален опит  в областта на животновъдството, минимум една година;
  • Умения за работа с компютър;
  • Комуникативност и работа в екип.

Задължения:

  • Ръководи Учебно – опитно стопанство /УОС/, съобразно изискванията на закона
  • Разработва и осигурява изпълнението на бизнес план по отношение на производствената част от дейността на УОС и осигурява изпълнението на същия по най-ефективен за стопанството начин.

Кандидатите да представят следните документи:

  • Заявление за участие в конкурса – свободен текст;
  • Професионална автобиография;
  • Заверено от кандидата копие от диплома за завършено образование;
  • Документ за професионален опит (удостоверение, трудова книжка, служебна книжка и др.)

Само одобрените по документи, отговарящи на изискванията кандидати, ще бъдат поканени на събеседване.

Документите се подават в Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град,  Деловодство- стая 335 в срок до 16:00 часа на 05.11.2020 г.

Comments are closed