ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЕКТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

От 9 януари Тракийски университет стартира прием на кандидатстудентски документи за магистърски програми по проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийски университет УНСС, Русенски университет и Българска стопанска камара“ и проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“. По-долу поместваме таблица с предлаганите специалности и годишните такси за обучение.

Кандидатстудентските документи ще се приемат онлайн и на място в Университета (Ректорат-Западен вход, стаи 200, 201 и 201-А) до 31 януари 2023 г., а обучението по програмите ще стартира от началото на летния семестър на 2022/2023 година.

 

 

Описание на специалностите:

 

 

БИОБАЗИРАНИ ИНДУСТРИИ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

Магистърската програма по „БИОБАЗИРАНИ ИНДУСТРИИ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ“ е разработена в направление 3.8. „Икономика и управление (на селското стопанство). Насочена е към предоставяне на обучение и теоретични познания, практически и аналитични умения за оценка и развитие на устойчиви био базирани индустрии. Разработеният материал предлага база за задълбочени изследвания, обучение, анализ и оценка по следните ключови въпроси: Укрепване и мащабиране на био-базирани сектори, отключване на инвестиции и пазари; Възможности за развитие на местните биоикономики; Екологичните граници на биоикономиката. Обучението отговаря на основните предизвикателства на биоикономиката, включително: характеристики и свойства на био базираните ресурси и продукти; пазари, иновации и обществена нагласа към био базираните продукти; устойчиви индустриални процеси; еко-предприемачество; политики и регулаторни механизми за стимулиране на био базирани индустрии; финансови инструменти инвестиции в био базирани индустрии и синя икономика.

Съществен принос за иновативността на програмата е дългогодишното успешно сътрудничество на преподавателите на Стопански Факултет при Тракийски Университет и University of Pannonia, Hungary. Екипите на двата университета работят заедно по подготовката и реализирането на програмата.

Магистърска програма „БИОБАЗИРАНИ ИНДУСТРИИ И УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ“ предлага целенасочено консолидиране на познанието и уменията за:

•Ключови методики за изследване на биоикономиката и устойчивото развитие, с които да се обобщи и оцени влиянието на посочените фактори и взаимовръзки. Предложеният механизъм обединява експертното мнение и оценка по сфери на влияние на различни нива, които засягат устойчивостта и нейните ключови характеристики.

•Идентифициране на селското стопанство като един от икономическите сектори, приоритетно свързан с биоикономиката, както и формулиране на приоритетите и политиките в сектора, които в най-общото си съдържание формулират и управлението и контрола на екосистемите.

•Изследване на възможностите за модифициране на производствените системи, за диверсифициране на производствени типове, и източници на допълнителни инвестиции.

•Анализ на потенциала за развитието на пазарите за био базирани услуги и продукти, и организиране процеса на комерсиализация – пазарна диференциация, генериране на приходи, алтернативни услуги, и устойчивостта на екосистемите.

Получената широкопрофилна подготовка е отлична основа за успешна професионална реализация на различни равнища на управление в бизнеса, в държавната и общинска администрация, неправителствени организации, асоциации и представителни организации.

 

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ

Магистърската програма по “Интегрирани системи за управление качеството и безопасността на храните” е съвместна магистратура между Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет (ТрУ, гр. Стара Загора) и Университет по национално и световно стопанство (УНСС, гр. София). В обучението на студентите са включени преподаватели от Тракийски университет и Университет за национално и световно стопанство. От Тракийски университет – Ветеринарномедицински факултет (катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“), Аграрен факултет (катедри: Преживни животни и млекарство – Секция „Млекарство“ и „Месо и месни продукти“) и Стопански факултет (катедри: „Мениджмънт“, „Регионално развитие“). От УНСС водещи преподавателите по програмите са специалисти от ПН „Икономика“, ПН „Администрация и управление и ПН „Социология, антропология и науки за културата“ от катедрите „Икономика на природните ресурси“, „Управление“ и „Икономическа социология“. В обучението са планирани участия на гост-лектори от Университет по хранителни технологии – Пловдив, специалисти от Българската агенция по безопасност на храните, Национален диагностичен, научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – София, Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) – София и  др.

В магистратурата ще могат да се запишат лица с висше образование (бакалавърска или магистърска степен), от определени професионални направления. Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” (или „магистър“) в едно от следните професионални направления: 4.2 Химически науки;  4.3 Биологически науки, 5.11 Биотехнологии, 5.12 Хранителни технологии, 6.1. Растениевъдство; 6.2. Растителна защита; 6.3. Животновъдство; 6.4 Ветеринарна медицина; 7.1. Медицина; 7.4. Обществено здраве.

Учебното съдържание на магистърската програма е структурирано в два основни модула (два семестъра):

Фундаментални дисциплини: Основните дисциплини в този модул са следните: Законови и хигиенни изисквания за производство на храни. Официален контрол при храните; Икономическа култура; Емпирични социално-икономически изследвания; Управление на качеството и безопасността; Икономическа социология.

Приложни дисциплини: Основните дисциплини в този модул са следните: Експериментални методи за изследване на храните; Контрол на качеството и микробиологичната безопасност на храните; Контрол на качеството и физико-химичната безопасност на храните; Стандартизация и сертификация по веригата на доставки на храни; Автентичност и проследяемост на суровини и храни; Практикум по качество и безопасност на храните (подвижен семинар).

Практическо обучение: Провеждат се: Практически занятия в учебни и експериментални лаборатории; Практикум и подвижни семинарни занятия в предприятия, произвеждащи и преработващи храни; обучения в базата на УНСС и практическите станции на университета в София; Акредитирани сертифициращи организации за контрол на качеството и безопасността на продуктите.

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ

Магистърската програма по “Ветеринарномедицински бизнес и мениджмънт” е съвместна магистратура между Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет (ТрУ, гр. Стара Загора) и Университет по национално и световно стопанство (УНСС, гр. София). В периода на обучение ще се надградят съществуващи теоретични и практически знания и умения в сферата на администриране на процесите, свързани със създаването и организирането на дейността във ветеринарни практики; организиране на консултантската и проектантска дейност; мениджмънт на социално значими зоонози при продуктивни животни и домашни любимци в аспекта на концепцията за „Едно здраве“, както и мениджмънт на добрата ветеринарномедицинска практика във високотехнологични ферми.

Ще бъдат усвоени нови знания в областта на финансовото управление, маркетинга, управлението на инвестиции и капиталово бюджетиране, конкуретноспособност на фирмената дейност, управление на човешки ресурси, както и комуникация, изграждане на ефективни екипи и бизнес етика във ветеринарната дейност и др.

В обучението на студентите са включени преподаватели от Тракийски университет (ТрУ) и Университет за национално и световно стопанство (УНСС). Тракийски университет – Ветеринарномедицински факултет (катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“; катедра „Вътрешни болести“; катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“; Ветеринарен симулационен център „ВетСим“) и Стопански факултет (катедри: „Мениджмънт“, „Индустриален бизнес и предприемачество“, „Икономика“). От УНСС водещи преподавателите по програмите са специалисти специалисти от ПН „Икономика“, ПН „Администрация и управление и ПН „Социология, антропология и науки за културата“ от катедрите „Икономика на природните ресурси“, „Управление“ и „Икономическа социология“.  В обучението са планирани участия на гост-лектори от Българската агенция по безопасност на храните, Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), Национален диагностичен, научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – София, „Адвант Консултинг“ ЕООД  и др.

Учебните програми по дисциплините са разработени в съответствие с националната и Европейска нормативна база и критериите на Международния ветеринарен кодекс по отношение на изисквания за управление на ветеринарномедицинската дейност, потребностите на пазара на труда и изискванията на работодателите. 

Учебното съдържание на магистърската програма е структурирано в три основни модула (в два семестъра):

Фундаментални дисциплини: Основните дисциплини в този модул са следните: Създаване и организация на ветеринарната практика; Теория и практика на ветеринарномедицинския мениджмънт; Финансово управление на ветеринарномедицинския бизнес; Маркетинг във ветеринарномедицинската дейност; Мениджмънт на социално значими зоонози при продуктивни животни; Мениджмънт на социално значими зоонози при домашни любимци; Стратегическо управление на човешките ресурси.

Приложни дисциплини: Основните дисциплини в този модул са следните: Корпоративна социална отговорност; Организиране на консултантската и проектантска дейност; Конкурентоспособност и ефективност на фирмената дейност; Икономическа социология; Управление на инвестициите във ветеринарния бизнес; Стратегически мениджмънт и предприемачество във ветеринарномедицинския бизнес; Комуникация, изграждане на ефективни екипи и бизнес етика във ветеринарната дейност; Мениджмънт на добрата ветеринарномедицинска практика във високо технологични ферми (роботизация и киберметоди); Капиталово бюджетиране; Дигитализация във ветеринарномедицинската дейност; Управление на веригите на доставки във ветеринарния бизнес.

Практическо обучение: Провеждат се лекционни и семинарни занятия в учебната база на Тракийски университет – Стара Загора и учебната база на УНСС-София.

В обучението на студентите са включени преподаватели от Тракийски университет (ТрУ) и Университет за национално и световно стопанство (УНСС). Тракийски университет – Ветеринарномедицински факултет (катедра „Качество и безопасност на храните и ветеринарно законодателство“; катедра „Вътрешни болести“; катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“; Ветеринарен симулационен център „ВетСим“) и Стопански факултет (катедри: „Мениджмънт“, „Индустриален бизнес и предприемачество“, „Икономика“).

От УНСС водещи преподавателите по програмите са специалисти специалисти от ПН „Икономика“, ПН „Администрация и управление и ПН „Социология, антропология и науки за културата“ от катедрите „Икономика на природните ресурси“, „Управление“ и „Икономическа социология“.

В обучението са планирани участия на гост-лектори от Българската агенция по безопасност на храните, Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), Национален диагностичен, научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – София, „Адвант Консултинг“ ЕООД  и др.

Изисквания при кандидатстване: Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” (или „магистър“) в едно от следните професионални направления: 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика и управление; 6.3. Животновъдство; 6.4 Ветеринарна медицина.

АГРОТРОНИКА

Магистърската програма „Агротроника“ е съобразена с нарастващата потребност от  все по-интензивно навлизане на процесите на автоматизация и дигитализация  в аграрния сектор, изискават подготовката на  кадри за една  нова  техногенна среда  за производство на селскостопанска продукция. Тази  среда става все по-наситена на роботроника и агротроника.

                Роботиката е област на науката и технологиите, фокусирана върху създаването на роботи и роботизирани системи, предназначени да автоматизират сложни технологични процеси и операции, включително тези, извършвани в недетерминирани условия, за да заменят човек при извършване на тежка и опасна работа. Агротрониката е област на науката и технологиите, базирана на синергичното съчетание на прецизни аграрни възли с електронни, електрически и компютърни компоненти, които осигуряват проектирането и производството на нови модули, системи с интелигентен контрол на техните функционални движения.

                Магистърът по „Агротроника“ трябва да е готов за професионални дейности по организация и изпълнение на монтаж и пускане  в експлоатация на агротронни системи, за поддръжка и ремонт на оборудването на компоненти и модули на агротронни системи.

                Целта на обучението по магистърската програма по „Агротроника“ е свързана с подготовка на ново поколение проектанти, разработчици и администратори на съвременни системи с цифрова и паралелна обработка, използване на комуникационни и навигационни системи и приложение на безпилотни апарати, разработчици и администратори на сложни софтуерни системи.

ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ

В тази магистърска програма могат да се обучават лица след завършено висше образование в ОКС „Бакалавър” или „Магистър" в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионални направления:          „Медицина“, „Стоматология“,  „Фармация“, „Здравни грижи“, „Обществено здраве” или в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионални направления: „Икономика“, „Туризъм“, „Социални дейности“, „Администрация и управление“.

Обучението се осъществява по програма с интердисциплинарен характер, която включва  дисциплини от научните области на здравните, икономическите и социални науки. В допълнение към задължителните курсове учебният план предлага избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите могат да избират в зависимост от базисното си образование и индивидуалните си предпочитания

Учебният процес съчетава академично обучение с придобиване на теоретични знания и практически умения с цел подготовката на висококвалифицирани кадри в областта на организацията, планирането и управлението на организации свързани с предоставянето на туристически здравни услуги, консултанти в различни институции и дейности в системата на здравеопазването, туризма, икономиката и социалната сфера.

Обучението е с продължителност 2 семестъра и и завършва с държавен изпит или с разработване и защита на дипломна работа.

Приемът в магистърската програма по специалност “Здравен туризъм“ е по документи – с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

Специалистите, придобили ОКС „магистър“ по „Здравен туризъм“ имат възможности за реализация и кариерно развитие – самостоятелно или в екип в различни области на здравеопазването и туризм като държавни и частни здравни заведения и мрежи, структури и отдели на Министерството на здравеопазването, медицинските университети, факултети и колежи; в държавни и общински институции в системата на здравеопазването, туризма и социалната политика; в консултантски и експертни организации, работещи в областта на здравеопазването, туризма, хотелиерството и социалната политика; в балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове, места за настаняване, туристически агенции; в домове за медико-социални грижи, центрове за комплексни медико-социални грижи и социални услуги, неправителствени организации в областта на здравеопазването и социалната сфера. 

ХРАНЕНЕ И БИОМЕДИЦИНА

В тази магистърска програма могат да се обучават лица след завършено висше образование в ОКС „Бакалавър”, „Професионален бакалавър“ или „Магистър“ в професионални направления от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, 4.3. Биологически науки; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии и 5.12. Хранителни технологии; и област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, 7.4. Обществено здраве и 7.5. Здравни грижи.

Обучението се осъществява по програма с интердисциплинарен характер, която включва  дисциплини от научните области на биологически науки, хранителни науки и технологии, заедно с медицинската наука и здравните грижи. Мултидисциплинарният характер на програмата отразява връзката между състава и качеството на храните, процеса на хранене и човешкото здраве.

Учебният процес съчетава академично обучение с придобиване на нужните теоретични знания и практическите умения и компетентности за прилагане на принципите на здравословното и диетично хранене; въвеждане на съвременни решения в създаването на хранителни режими при здрави хора и пациенти с различни заболявания или за превенция на такива;  разработване и анализ на нови храни, хранителни продукти и хранителни добавки с цел обогатяване на традиционното меню в помощ на профилактиката и лечението на социално-значими заболявания и индивидуалните физиологични и генетични характеристики на пациента.

Обучението е с продължителност 2 семестъра и и завършва с държавен изпит или с разработване и защита на дипломна работа.

Приемът в магистърската програма по специалност “Хранене и биомедицина“ е по документи – с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

Специалистите, придобили ОКС „магистър“ по „Хранене и биомедицина“ имат възможности за реализация и кариерно развитие – самостоятелно или в екип в различни области като държавни и частни здравни заведения и мрежи, структури и отдели на Министерството на здравеопазването, медицинските университети, факултети и колежи; консултантски и експертни организации, работещи в областта на здравеопазването, хранителните технологии и социалната сфера; консултантска дейност към центрове за коригиране на теглото, санаториуми, клиники, детски градини, ученически и студентски столове, млечни кухни, хосписи, старчески домове, уелнес и спа центрове, спортни диспансери, спортни центрове и др.; научно-изследователска и развойна дейности в държавни и частни производствени предприятия от хранителната и фармацевтична индустрии, специализирани центрове,  лаборатории за контрол и анализ на храни и хранителни продукти; учебно-преподавателска и научноизследователска дейност в специализирани средни и висши учебни заведения и научни организации.

ВИРТУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Специалност „Виртуални технологии“ предлага подготовка на инженерни кадри и придобиване на компетенции, съобразени с изискванията на Индустрия 4.0 чрез прилагане на проектно/проблемно ориентирано обучение с акцент върху практическата и самостоятелната работа.

Завършилите специалността инженери получават теоретични познания и практически умения за прилагане на най-новите производствени методологии, при които дейностите по проектиране и валидиране се осъществяват съвместно, осигурявайки оптимизацията и изпитване на продуктите/процесите преди тяхната същинска реализация, припокривайки отделните фази на процеса проектиране-внедряване; създаване на умения за интерпретиране на данни (от факти към знание), както и спазване изискванията за защита и сигурност при обработване, съхраняване и пренос на данни. Особено внимание ще бъде отделено на приложение на методите на виртуални технологии в областта на енергетиката, отчитайки европейските и националните приоритети в тази област, свързани с намаляване на парниковите емисии, намаляване на въглеродния отпечатък върху околната среда, повишаване на енергийната ефективност на производствените системи за намаляване използването на традиционните енергийни източници и повишаване дела на възобновяемата енергия в общия енергиен микс на България.

Придобитите знания и умения ще дадат възможност на завършилите успешно обучението си в магистърската програма „Виртуални технологии“ да се реализират като технически и управленски специалисти в областта на индустриалното производство, енергетиката, възобновяемите енергийни източници, електропромишленността, машиностроенето и др., които прилагат цифровите технологии при управление на процесите си в условията на дигиталната ера, отговаряйки на предизвикателствата, които представя Индустрия 4.0

 

УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖНИ КУЛТУРИ

Магистърът по „Устойчиво производство на фуражни култури“ притежава специфични познания, свързани с морфологичните особености, биологията на равитие и изискванията към екологичните фактори на фуражните култури, отглеждани в умереният климат на субтропиците.

                Познавайки в детайли най-новите достижения на селекцията при фуражните култури, най-новите и авангардни технологии за отглеждането им и устойчивото управление на постоянно затревените площи, той ще съдейства за въвеждането им в аграрното производство, за получаване на висококачествена продукция, опазване на равновесието в екосистемите и устойчивото стопанисване на природните ресурси.

         Магистърът по „Устойчиво производство на фуражни култури“ ще придобие и конкретни практически знания и умения във връзка с хранителната характеристика на фуражите, съвременните методи за контрол и анализ на фуражите, храненето на животните, максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите. Използвайки възможностите на информационните системи, той ще може да съставя балансирани дажби и рецепти за хранене на стопанските животни.

                Въз основа на придобитите задълбочени познания магистрите ще могат не само да използват научния подход, за да отговарят на дадени въпроси, а реалистично да оценяват иновативните решения, които трябва да бъдат внедрявани в практиката.

                Съчетаването на знания от областта на растениевъдството и животновъдството, правят агронома по устойчиво производство на фуражни култури комплексен и незаменим специалист за всякакъв тип аграрни производствени структури. Завършилите магистри могат да се реализират като мениджъри в облатта на устойчивото производство на фуражни култури, в други сфери на селското стопанство като експерти, консултанти и съветници в държавните учреждения (МЗХ, ДФЗ, БАБХ и др.).

                Специалистите завършили магистърската програма ще са готови да продължат научното си развитие в областта на агррните науки за придобиване на по-високата ОКС „Доктор“.

Comments are closed