„Юбилеен сборник 60 години Съюз на учените – Стара Загора“

Управителният съвет на Съюза на учените взе решение да бъде отпечатан „Юбилеен сборник 60 години Съюз на учените – Стара Загора“ по повод навършването на кръглата годишнина от основаването на Съюза. Осигурени са средствата за отпечатване на сборника. Той ще се разпространи във всички регионални библиотеки. Ще се продава в книжарската мрежа на цена от 15.00 лв, а членовете на СУ – Стара Загора ще получат екземпляр безплатно. Сборникът ще съдържа научни публикации на членове на СУ – Стара Загора с представяне и снимка на автора.

Съюза на учените: „Предлагаме това да бъде Вашата вече публикувана, най-добра научна публикация, защото сме убедени, че „Сборникът“ дълго време ще бъде лицето на Съюз на учените – Стара Загора.“

Необходимо е:

1. Да сте член на СУ – Стара Загора, с платен членски внос за 2021 год.

2. Творческа автобиография до 200 думи (моля, отразете и откога сте член на СУ) на word.

3. Портретна снимка на JPG.

4. Статията да отговаря на следните изисквания:

– езикът на статията е по ваш избор;

– шрифт – Times New Roman, полета: горе – 30 mm, долу, дясно, ляво -20 mm, разстояние между редовете – Single, отстъп (нов ред на абзац) – 1 cm;

– графики, таблици, схеми и пр. са вътре в текста.

Ръкописът трябва да включва:

§ Заглавие – да бъде отпечатано с главни букви, без съкращения, 12 pt, Bold, центрирано;

Името и фамилията на автора (авторите) се изписват с главни и малки букви, 12 pt, Bold центрирано;

§ Резюме – до 200 думи, 11 pt., под текста се включват до 5 ключови думи, 10 pt, Italic;

Забележка: Ако резюмето е на английски език, то трябва да включва и заглавие, автори и ключови думи на английски език.

§ Основен текст – 12 pt

§ Литература – 12 pt, цитираната литература да се подрежда в азбучен ред (кирилица, латиница) и да се описва съгласно стандарта – вж. http://www.sustz.com/bg/?page=13

– да се отбележи къде е публикува статията преди това (ако ли не, то тя ще бъде включена в някое от списанията на Съюз на учените – Стара Загора, като се спазят условията им);

– Забележка: автобиографията, резюмето, литературната справка и основният текст не трябва да надхвърлят 5 страници формат А4, портрет.

Краен срок за изпращане – 8 декември 2021 г.

Статиите се изпращат на адрес: sustz@abv.bg, „За юбилейния сборник“.

Comments are closed