05.04. 2017 – Общо събрание на Тракийски университет

На основание чл.28, ал.1 от Закона за висше образование, чл.14, ал.1 от Правилника за устройство, дейност и управление на Тракийски университет, както и по Решение на Академичния съвет на 05 април 2017 год. в Аудитория №1 на Медицински факултет се проведе заседание на Общото събрание на Тракийски университет.

Ректорът на университета проф. двмн Иван Въшин, запозна членовете на Общото събрание с работата на академичното ръководство и университетската общност, мероприятията и дейностите проведени за периода 15.12.2015 – 01.03.2017 г.

Тракийски университет продължава да работи в съответствие с високите стандарти за академичен, професионален и научноизследователски интегритет, акцентирайки приоритетно върху висококачествената образователна, научна и иновационна дейност; създаване на академичен модел за развитие, който да стимулира изграждането на научноизследователския потенциал и активно сътрудничество с широк кръг от заинтересовани страни – бизнес, регионална администрация, институции и други. Анализът на дейностите и представената информация показват успешното изпълнение на планираните поети ангажименти от страна на ръководните органи на Тракийски университет. Отчетът на ректорското ръководство се гласува и прие с мнозинство. Членовете на Общото събрание направиха своите конструктивни изказвания и приветстваха постигнатото през отчетния период. Те одобриха и подкрепиха стратегията за развитие на университета.  

Членовете на Общото събрание гласуваха и приеха отчета на Контролния съвет.

Проведено бе и гласуване за попълване на членовете на академичния съвет, а така също и попълване състава на Контролния съвет. Проф. Наско Василев, зам.-ректор административна, стопанска и информационна дейност представи измененията в Правилника за устройство, дейност и управление на Тракийски университет които също се гласуваха и приеха.

Comments are closed