21.11. 2018 – Общо събрание на Тракийски университет

На основание чл.28, ал.1 от Закона за висше образование, чл.14, ал.1 от Правилника за устройство, дейност и управление на Тракийски университет, както и по Решение на Академичния съвет на 21 ноември 2018 год. (сряда) от 10.00 часа в Аудитория №1 на Медицински факултет ще се проведе заседание на Общото събрание на Тракийски университет при следния проект за

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Академичното ръководство на Тракийски университет за периода от 01.03.2017 год. до 30.10.2018 год.

ДОКЛАДВА: Ректорът, проф. Иван Въшин

2. Отчет за дейността на Контролния съвет при Тракийски университет за периода от 01.03.2017 год. до 30.10.2018 год.

ДОКЛАДВА: Председателят на Контролния съвет,

доц. Ангел Попхаритов

3. Избор за попълване състава на Академичен съвет на Тракийски университет.

4. Избор за попълване състава на Контролния съвет на Тракийски университет

5. Текущи.

Регистрацията на делегатите в Общото събрание ще се извърши от 9.30 до 10.00 часа в съответната секция.

Материалите по т.1 и 2 ще бъдат предоставени предварително на делегатите на Общото събрание посредством сайта на Тракийски университет

 

ДОЦ. Д-Р ДИМ. ПЕТКОВ, дм

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Comments are closed