BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност»
Бенефициент:  Тракийски университет Стара Загора
Дейност № 6.4
Наименование на дейността: Етап 4 - Тестване и апробиране на Интегрираната управленска информационна система на Тракийски университет с участието на студентите
 
Уважаеми колеги,
 
На 24 октомври 2014 г. от 9 часа в Зала 3 “а“ в Ректората на Тракийски университет ще се проведе семинар „ОБСЛУЖВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ И АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ В ИНТЕГРИРАНАТА УПРАВЛЕНСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА“. 
Настоящият семинар е организиран по изпълнението на проект „Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност“ (Регистрационният номер на проекта е: BG051PO001-3.1.08-0009). Проектът е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Министерството на образованието, младежта и науката - Приоритетна ос:  3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието. Ръководител на проекта е доц.дсн Иванка Желязкова –Зам. Ректор по Административна, стопанска и информационна дейност.
Фирмата изпълнител, която спечели търга за разработване на Интегрирана управленска информационна система (ИУИС) на Тракийски университет е „Информационно обслужване“ АД, клон Пловдив. 
 
ПРОГРАМА
ЗА СЕМИНАРА „ОБСЛУЖВАНЕТО НА СТУДЕНТИТЕ И АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ В ИНТЕГРИРАНАТА УПРАВЛЕНСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА“
 
На семинара, присъстващите студенти, преподаватели и служители-експерти  и ще се запознаят със следните модули:
Модул „Студенти”. Записване на студенти. Регистър на студентите. Досие на студента.
Модул „Кандидат-студентска кампания“ осигурява информация за кандидатстудентите, планиране на кандидатстудентската кампания, провеждане на кандидатстудентските изпити, класирането и приема на нови студенти.
Анкетни проучвания – Анкети – студентско мнение за качеството на преподаване, оценка на учебни планове и програми, академични отношения между студенти и преподаватели, мнение на студенти за качеството на административните услуги, обратна връзка от работодатели за качеството на професионалната подготовка на студентите, справки за анкетни проучвания – Регистър на студентската оценка на анкетираните членове на академичен състав, обобщени резултати от анкетни проучвания. Справка за ключови показатели.
 
                                                               С уважение,
                                                                             Доц.дсн Ив.Желязкова
                                                                              Ръководител на проекта
 

 

 

    Вълнуващо и мило тържество организира Ветеринарномедицинският факултет и секция „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” на 20.10.2014 г. Преподаватели, студенти и колеги тържествено отпразнуваха 75 години на своя професор Ламбо Георгиев, един от дуаените на ветеринарномедицинското образование. На тържеството присъства Ректорът на Тракийски университет, проф. Иван Станков, Директори на ОДБХ, Председателят на съюза на ветеринарните лекари - д-р Бащавелов, Ръководители на структурни звена, много преподаватели, колеги и приятели. Похвално слово към проф. Ламбо Георгиев за неговата дейност и заслуги поднесе проф. Иван Въшин от секция „Хигиена, технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” и Зам.–ректор на Университета. „Проф. Ламбо Георгиев не може да бъде описан като всеки друг. Не можем просто да изрицитираме автобиографията му. За него ние ще кажем 2 визитни картички-кратка и дълга и това пак няма да бъде достатъчно, за да покажем нашето уважение, признателност и почит и да кажем всичко за Вас, уважаеми учителю.” – каза в своето слово проф. Въшин. Проф. Георгиев е бил ръководител катедра, Зам.-декан, Декан на ВМФ, Зам.-ректор на ВИЗВМ, но преди всичко уважаван преподавател за своите студенти и млади колеги.

За своята годишнина проф. Георгиев получи много поздравителни адреси и подаръци. Ректорът на Университета връчи на професора-юбиляр плакет и медал на Тракийски университет за принос и заслуги към Тракийски университет и картина, която да му напомня за колегите и приятелите от Университета.

Честита годишнина проф. Георгиев! Вашите колеги и приятели са горди с Вашите постижения и Ви желаят крепко здраве и лично щастие!

Мария Кюри проект ”Cooperative business and innovative rural development: Synergies between commercial and academic partners” (C-BIRD) с координатор Тракийски Университет, съвместно с International Visegrad Fund project “Inclusive Local Economies through Cooperatives Development” (INECON), European Alternatives и International Young Professionals Foundation организират международна конференция на тема Визия за кооперативното бъдеще: Европейските кооперативи през 21 век и след това, която ще се проведе на 4-6 декември, 2014 година в Братислава.

Покана!

 

За повече информация тук!

Краен срок за подаване на абстракти – 24 октомври.

 

 

Уважаеми колеги,

    В рамките на два месеца, от 20.10.2014 до 20.12.2014 библиотеката чрез Български информационен консорциум предоставя пробен достъп до две от най-големите колекции от електронни книги на EBSCO:

 

eBook Academic Collection

В колекцията са включени над 132 000 заглавия на водещи университетски издатели като: Oxford University PressMIT PressState University of New York PressCambrigeUniversity PressUniversity of California PressHarvard University Press и много други. Освен това са включени издания на Elsevier Ltd., Taylor & Francis Ltd., John WileySonsи други.

Предлагат се богат избор от мултидисциплинарни заглавия електронни книги, обхващащи широк спектър от академични дисциплини, като:

Езикознание и литература, Икономика и бизнес, Инженерни науки и технологии, Медицина, Обществени науки, Социални науки, Биомедицински науки, Аграрни науки и др.

eBook Business Collection

Колекцията предлага над 12 000 специализирани заглавия електронни книги по различни бизнес теми, като: маркетинг, финанси, управление на доставки, предприемачество, управление на кариерата, личностно развитие, комуникации и др.

Достъпът е възможен чрез платформата на EBSCO на адресhttps://search.ebscohost.com/ и е достъпен в мрежата на университета във всички структурни звена. 

За  информация, моля обръщайте се към библиотеката г-жа Желка Даковска 042 699 238. 

 

 

 

 

Днес, 17.10.2014 г. се проведе поредният семинар посветен на научно-изследователската дейност и акредитациите. Същият се организира по проект BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност». Семинарът бе с участието на преподаватели, експерти и служители на Тракийски университет, представители от работните групи на Тракийски университет и екипа на фирмата-изпълнител „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив.
Семинарът бе посветен на детайлното представяне и обсъждане на модулите, отнасящи се научно-изследователската дейност, акредитациите и академичните правилав Тракийски университет. Представянето бе направено от софтуерните специалисти на „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив.
Модул „Международни програми” – Справки за международни програми. Справка за студенти, участващи в програми. Справка за положени изпити в чужбина.
Модул „Управление на проекти” – Регистър на проектите – курсови проекти, дипломни работи, дисертации, университетски проекти. Управление на дейностите по проекта. Организации, участващи в проекта. Екип на проекта. Отчет на работата по проекта. Справки за проекти – списък на регистрираните проекти, справка за проекта, справки за екипи по проекти.
Модул „Управление на договори” – Регистър на договорите. Трудови договори. Университетски договори. Договори за студентска мобилност. Договори за преподавателска мобилност. Договори с докторанти.Справки договори – справка за сключени договори, извлечения от регистъра на договорите, справка за договори с потребители на кадри в университета.
Модул „Управленски анализи” – Генериране на справки и отчети. Генериране на периодични статистически справки във формат, изискван от МОН.
Модул „Акредитация и академични правила” – Акредитирани специалности. Справка за акредитирани специалности.
Модул „Партньори” – Регистър на партньорите. Мобилност на студенти и преподаватели – заявления за студентска мобилност, заявления за преподавателска мобилност. Решение от конкурса за мобилност. Справки за партньори – справка за партньорска организация, извлечение от Регистъра на партньорите, справка за мобилност на студенти, справка за мобилност на преподаватели.
 
Присъстващите се запознаха със своите задачи и действия за тестване на ИУИС, което ще се осъществи след инициализирането на базите от данни, доставката, инсталирането и настройката на сървърите за ИУИС.
Изпълнението на проекта ще продължи с още един семинар с целевата група на студентите и пресконференция за хода на проекта.
За повече информация и контакти:
Ръководител на проекта: Доц.дсн Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност
За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: izhel@uni-sz.bg
 

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”

 

Във връзка с предоставяне на стипендии по ПМС № 90
за зимния семестър на уч. 2014/15 г.
могат да кандидатстват всички студенти, в редовна форма на обучение, субсидирани от държавата (без І-ви курс), с успех от предходните два семестъра не по-нисък от 4,00.
Необходими документи :
2. Уверение за студ.положение и успех от предходните два семестъра /можете да закупите от книжарницата/, заверено в съответния Деканат;
3. Уверение за учащи се братя и сестри или съпрузи;
4. Удостоверения и др. документи за брутните доходи за предходните 6 месеца  (от 1.03.2014 до 31.08.2014 г. или от 1.04.2014 до 31.09.2014 г.), с подпис на ръководител, печат и адрес на фирмата ;
5. Копие на акт за сключен граждански брак /за семейни студенти/; акт за смърт /за починал родител/; акт за развод; акт за раждане на деца, решение на ТЕЛК за инвалиди и др.
6. Документ от Бюрото по труда /за неработещ родител /;
7. Документ за получени пенсии за предходните 6 месеца (от 1.03.2014 до 31.08.2014 г.), издаден от НОИ ;
8. Документ от Уникредит Булбанк, /може и копие/ с IBAN и ЕГН-то на студента.
Студенти, непредставили документи за доходи, не се допускат до класиране. Класирането се извършва по основни звена, съгласно утвърдените Правила за отпускане на стипендии и определените квоти.
Студентите, кандидатстващи за стипендия, трябва да имат открита IBAN сметка в Уникредит Булбанк.
Срок за подаване на документи: 13.10.2014 г. до 31.10.2014 г.
 
Място на подаване на документи:
 
 
 
 
Ректорат – Студентски град
Стая 213
Медицински факултет
 (Морфоблок)
Факултет „Техника и технологии” - Ямбол
Стая 236
Филиал - Хасково
Отдел „Стипендии”
ЗАБЕЛЕЖКА:
Студентите, работили в чужбина през последните 6 месеца, задължително декларират получените от тях доходи.
Семейните студенти се считат за отделно домакинство.
За неработещ родител се изисква документ от Бюрото по труда с регистрация за предходните 6 месеца и получените от него обезщетения, или документ за размера на получените пенсии /ако е пенсионер /.
За собствениците на частни фирми се издава документ за облагаемия доход на фирмата.
Клетвени декларации, заверени от нотариус, се приемат само с деклариран в тях доход. Документи и клетвени декларации с нулев доход не се приемат.
Доходите на лице, работещо в чужбина, се удостоверяват с документ в съответната валута. При укриване на доходи или представяне на документи с невярно съдържание виновните лица носят наказателна и административна отговорност и се отнема правото на стипендия до края на следването.
 

 

  Документи :

  1.Квоти

  2.Молба-декларация 

 На 10 октомври в Тракийски университет се проведе IX Национално ветеринарномедицинско изложение BULVET-MEDIKA-2014. Организатор и домакин е Ветеринарномедицинския факултет. Изложението е поредната среща на образование, наука, практика, и бизнес. Проф. Михни Люцканов - декан на ВМФ, приветства гостите и участниците в изложението и заедно със зам.-ректора на Тракийски университет проф. Иван Въшин прерязаха лентата и с това дадоха старт на  ветеринарномедицинското изложение Булвет Медика – 2014.  На откриването присъстваха областният управител на Стара Загора г-жа Димитринка Петрунова, председателят на Общински съвет - Стара Загора г-н Емил Христов, зам.-кметът на община Стара Загора г-жа Иванка Сотирова, председателят на Българския ветеринарен съюз, председателят на Съюза на ветеринарните лекари, много преподаватели, студенти, представители на бизнеса и гости. 

Нова и класическа гама от ветеринарномедицински продукти, диагностикуми, консумативи, диагностична  и лечебна апаратура бяха представени от 42 фирми специализирани в областта на ветеринарно-медицинската апаратура и консумативи, пред студентите, ветеринарните специалисти и гостите на изложението. Предвидена бе и лекционна програма, както и множество презентации. 
Гостите на изложението имаха възможност да разгледат музейната сбирка на ветеринарното дело и специално организираната художествена изложба от дърворезба, дело на проф. Никола Николов. 
Сред гостите, посетили Булвет Медика, бяха и представители на университетите от Истанбул  и Бурса – Турция, Букурещ – Румъния, Скопие –Македония, Прищина – Косово и Ирак, с които Тракийският университет поддържа образователни и научни контакти.

 На 10.10.2014 г. се проведе поредният семинар по проект BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност». Семинарът бе с участието на експерти и служители на Тракийски университет, екипа на проекта, представители от работните групи и фирмата-изпълнител „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив.

Семинарът бе посветен на детайлното представяне и обсъждане на модулите, отнасящи се учебната дейност в Тракийски университет. Представянето бе направено от софтуерните специалисти на „Информационно обслужване“ АД – гр.Пловдив.
Модул „Студенти”. Записване на студенти. Регистър на студентите. Досие на студента. Е-портфолио на студентите.
Модул „Преподаватели”. Атестация на служителите – атестационен лист, регистър на атестираните членове на академичния състав (АС), справки за атестирания, извлечения от Регистъра за атестирани членове на АС. Справки за преподаватели. Е-портфолио на преподавателите.
Модул „Планиране на учебния процес” – учебен план на специалност. Учебен план за семестър. Планиране на заетост на преподавателите за семестър. План – график за провеждане на изпити. Анкети за избираеми и факултативни дисциплини.протокол за избираеми и факултативни дисциплини. Справки учебен процес. Генериране на справки за МОН.
Модул „Работа с докторанти” - Прием на докторанти -  управление на процеса за прием на докторанти,научни специалности за прием на докторанти, дисциплини за изпит при прием на докторанти. Заявление за конкурс за докторантура. Заявление за записване за докторантура – самостоятелна подготовка. Протокол от изпит на кандидата за докторантура. Класиране на кандидатите за докторантура.  Справка за кандидати за конкурс за докторантура.
Модул „Управление на документооборота” – Управление на процеси – описание на процеса, регистър на процесите, планиране на процеса.  Управление на дейностите по процеса – възлагане на дейности, отчитане на дейности, отчитане на етап от възложителя.
Модул „Автоматично седмично разписание”  - Представя възможностите за създаване на автоматично седмично разписание за студентите и преподавателите.
 
Участниците получиха обширна информация и дискутираха софтуерната реализация на модулите и тяхната функционалност.  Присъстващите се запознаха със своите задачи и действия за тестване на ИУИС, което ще се осъществи след доставката, инсталирането и настройката на сървърите за ИУИС.
Изпълнението на проекта ще продължи с още един семинар с целевата група на студентите и пресконференция за хода на проекта.
За повече информация и контакти:
Ръководител на проекта: Доц.дсн Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност
За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: izhel@uni-sz.bg
 
“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”

 

 

 Честито дипломиране на абсолвентите от випуск 2014 на Педагогически факултет!

Скъпи абсолвенти на Педагогически факултет, академичното ръководство на Тракийския университет ви поздравява по случай вашето дипломиране!
Един от най-важните моменти във вашия живот настъпи. От днес, с диплома в ръка ще прекрачите в истинския живот като дипломирани педагози. Докажете на света компетентността ви, придобита в Тракийски университет и посветеността ви на децата - ваши бъдещи възпитаници.
Желаем Ви успех и удовлетвореност във Вашата образователна мисия. Разчитайте и занапред на подкрепата, която могат да ви дадат преподавателите ви в Тракийски университет!
Заедно с вас и вашите близки споделяме радостта и тези щастливи мигове.  Съхранете хубавите студентски спомени, младежкия ви ентусиазъм и оптимизъм!
На добър път! 

 

                                                                                   РЕКТОР

                                                                                      Проф. дсн Иван Станков

        Европейската нощ на учените в Стара Загора премина с много настроение, изненади и конкурси, дискусии, изложби и с много, много усмивки. Нощта на учените, под мотото "Триъгълникът на знанието и европейското гражданство". за 2014 година, проведена на 26 септември и органзирана от ДИПКУ, се посрещна с голям интерес от гражданите на Стара Загора и сме убедени, че с този проект Тракийски университет печели популярност и нови млади приятели, бъдещи студенти, учени и изобретатели, които ще направят света, в който живеем по-добър и по-красив.

Победители в конкурсите, организирани от ДИПКУ:

1. Конкурс за изработване на мултимедийни продукти  на тема „По-твърд от диаманта“

Възрастова група 8 - 12 клас

I награда – Ваня Илиева Асенова, 8 клас,  ОУ „Христо Ботев“, с. Братя Кунчеваи, обл.  Стара Загора

Ръководител: Нели Чолакова

2. Конкурс за изработване на мултимедийни продукти  на тема „Светът на кристалите“

Възрастова група 5 – 7  клас

I награда – Христо Съртмаджиев, 6 клас ПМГ „Гео Милев“ гр. Стара Загора

Ръководители: Живка Сойчева и Лиляна Вълчева

II награда Пламена Стоянова и Виктория Савова,  7 клас, СОУ „Гео Милев“  гр. Раднево

Ръководител: Стоянка Хаджиева

II наградаАна Пенчева, 6 клас, СОУ „П. Р. Славейков“,  гр. Кърджали

III наградаАсен Илиев, 6 клас,  ОУ „Христо Ботев“, с. Братя Кунчеваи, обл.  Стара Загора

Ръководител: Нели Чолакова

III наградаНадежда Илиева, 7 клас,  СОУ „Христо Смирненски“, гр.  Стара Загора

Ръководител: Маргарита Илиева

Вечерта започна с отворените лаборатории на ВМФ при Тракийски университет, организирани от д-р Звезделина Янева, Секция „Химия“ при ВМФ. 120 ученици от ПГВМ и от биологическите паралелки на ПМГ, гр. Стара Загора посетиха и се запознаха с дейности в  лаборатория „Химична екология“, Секция Химия, лабораториите на Секция „Ветеринарна анатомия на домашните животни“, наблюдаваха демонстарции свързани с експериментално получаване на кристали от преситени водни разтвори на меден сулфат и натриев ацетат, демонстрации, показващи нарастването на кристали от зародиш, експериментално запознаване на учениците с процеса адсорбция на багрилна отпадъчна вода чрез използване на природен зеолит, посетиха музея към Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“.

Голям интерес предизвика авторската изложба от вкаменелости и кристали „Вкаменения свят“ на инж. Александър Кеферов от Димитровград. Изложбата бе илюстрирана със слайд-шоу на автора.

За ученическата аудитория бе проведена викторина от гл.ас.Ангел Славчев, с въпроси от света на кристалите, следвана от лектория на тема "Зеолитите - кристали с уникални свойства", представена от доц. Юри Кълвачев, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" - БАН

Основен акцент във вечерта беше научното кафенена тема „Кристалите в митове и легенди“.  темите за дискусия бяха поставени в презентацията на д-р Звезделина Янева от ВМФ на Тракийски университет, студентката Теодора Рангелова от ВМФ и инж. Александър Кеферов.

Холистичният център „Хармоничен живот“, организиран от гл.ас. д-р В. Шарланова  бе обособен като „Улица на закрито“ с илюстрация на приложението на кристалите в здравословни продукти, литература и артефакти  и традиционно предизвика интерес и привлече много посетители.

Формациите на Тракийски университет -  театрална студия, воклана група и клуб за латино-танци забавляваха всички посетители на вечерта и създадоха празнично настроение.

Изказваме нашата благодарност към ректорското ръководство и академичната общност на Университета за подкрепата и участието в събитията в Нощта на учените, проект с финансовата подкрепа на програма HORIZON 2020, в който Тракийски университет, Стара Загора е партньор за девета поредна година.

Изказваме специални благодарности на доц. д-р Анна Толекова, на доц. Таня Танева, на деканското ръководство на ВМФ и на колегите от Секция „Химия“ и Секция „Анатомия на домашните животни“.  Нашата благодарност е и към студентите от художествените формации на университета и техните ръководители – г-жа Донка Йотова, г-жа Стефка Минкова и г-н Стефан Дончев, които създадоха много настроение и празнична атмосфера.

Райфайзенбанк стартира кампанията за студентско кредитиране 2014/2015 г. Новост през тази година е възможността студентите и докторантите да кандидатстват онлайн https://www.rbb.bg/bg/individual-clients/loans/student-loans/ за кредитите, отпускани по програмата на Министерството на образованието и науката.

За да се възползват от програмата за студентско кредитиране, студентите и докторантите трябва да се обучават в редовна форма за придобиване на образователна степен бакалавър, магистър или доктор във всички акредитирани висши училища в България. Трябва да са до 35 годишни, да нямат придобита същата образователна степен и да не са прекъснали обучението си.

Кредитите, които Райфайзенбанк отпуска по програмата на Министерството на образованието и науката са с фиксиран годишен лихвен процент от 7%. Студентите и докторантите могат да се възползват от гратисен период за целия срок на обучение, по време на който не дължат плащания по главницата и лихвите. Изплащането на кредита започва до една година от датата на провеждане на държавния изпит или защитата на дипломната работа, като се погасява на равни месечни вноски в срок до 10 години. Кредитополучателите не дължат такси и комисиони за управление на кредита; не се изисква поръчител или съдлъжник, както и доказване на доходи. В допълнение, студентите получават разплащателна сметка без такса за откриване и месечна поддръжка за срока на кредита, както  и международна дебитна карта Visa Electron с отстъпки от стандартните условия на банката.

Кандидатствай онлайн

https://www.rbb.bg/bg/individual-clients/loans/student-loans/

За допълнителна информация и въпроси, може да се обърнете към Тодор Манолов на тел 02/91985603 или на ел. адрес todor.manolov@raiffeisen.bg

 

   Уважаеми колеги,

   До края на месец октомври /31.10.2014 г./ имате възможност да ползвате пълнотекстовата колекция MEDLINE Complete. Освен достъп до най-търсените медицински научни списания, MEDLINE Complete предлага и достъп до пълния текст на списания от следните тематични области: биомедицина, клинични изследвания, поведенчески науки, биоинженерство,  биотехнология,  ветеринарна медицина, животновъдство и др.

Информационният масив надгражда MEDLINE Indexтъй като осигурява пълнотекстов достъп до включените в него статии.

Достъпът е чрез добре познатата ви платформа - EBSCO Publishing на адресhttp://search.ebscohost.com.

Ползването на базата става в университетската мрежа и извън нея. За пароли за отдалечен достъп, моля обърнете се към библиотеката.

 

            За повече информация относно ползването на електронната колекция: тел. 042 699 238,  е-mail:dakovska@uni-sz.bg

 

 

 

Днес, 19.09.2014 г. се проведе работна среща по проект BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност». Работната среща  бе с участието на комисията по Информационна и медийна дейност на ТрУ, отговорниците на сайтове на структурните звена на ТрУ и Ректорат, екипа на проекта по дейност 7 и дейност 6, фирмата изпълнител „Информационно обслужване“ АД.

Доц. Таня Танева главен секретар на ТрУ и ръководител на дейности по проекта откри работната среща, обобщи извършената работа до този етап по уеб сайта на ТрУ и представи фирмата изпълнител. Представител на Фирмата изпълнител запозна присъстващите с основните менюта на уеб сайта.

Последва конструктивно обсъждане и бяха направени предложения от участниците от структурните звена. Основен акцент в дискусията беше необходимостта от специалисти, които ще администрират уеб страниците на отделните структурни звена. Другият важен въпрос който бе поставен е визуализацията на сайта през различните браузери. Мобилната  версия на сайта на ТрУ също бе на дневен ред.

Изпълнението на проекта ще продължи с още два семинара, тестване на ИУИС от представители на целевите групи – студенти, преподаватели и експерти и завършване на процеса на нейното внедряване.

За повече информация и контакти:

Ръководител на проекта: Доц.дсн Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: izhel@uni-sz.bg

 

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”

        МК отвори вратите на знанието за новоприетите студенти в 4 специалности – традиционните „Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“ и новите – „Гериатрични грижи“ и „Парамедик“. Директорът на МК доц. Хр. Милчева приветства академичната общност на колежа и изрази убедеността си, че с много труд, постоянство и мотивация ще бъдат постигнем желаните успехи в обучението на качествени здравни професионалисти за потребностите на нашата здравна система, признати в Европа и целия свят. Открита беше и нова учебна зала по домашни грижи за специалността "Гериатрични грижи". Обновена е и аулата на МК, в която беше открита новата учебна 2014/2015 г. 

 

 Ректорат жени - 29.09.2014г.

 Ректорат мъже - 08.10.2014г.

 Аграрен факултет жени - 30.09.2014г.

 Аграрен факултет мъже - 09.10.2014г.

 Ветеринарномедицински факултет жени - 01.10.2014г. до 03.10.2014г.

 Ветеринарномедицински факултет мъже - 10.10.2014г. , 13.10.2014г. и 14.10.2014г.

 Стопански факултет жени - 03.10.2014г. и 06.10.2014г.

 Стопански факултет мъже - 14.10.2014г.

 Педагогически факултет жени - 06.10.2014г. и 07.10.2014г.

 Педагогически факултет мъже - 15.10.2014г.

 ДИПКУ жени - 07.10.2014г. и 08.10.2014г.

 ДИПКУ мъже - 15.10.2014г.

 Медицински колеж жени - 08.10.2014г.

 Медицински колеж мъже - 15.10.2014г.

 УОС жени - 08.10.2014г.

 УОС мъже - 15.10.2014г.

 ФТТ жени - 16.10.2014г.

 ФТТ мъже - 17.10.2014г.

Лека атлетика – вторник, четвъртък, петък от 16:30 на стадион „Берое” или закрита зала - треньор ст. пр. Ж. Добрев тел.0889495149

Плуване – понеделник и сряда от 19:00 на градски плувен басеин - треньор пр. Л. Костадинов тел. 0895992298

 Футбол – вторник от 19:00 и сряда от  17:30 - спортна зала ТрУ треньор

пр. Т. Андреев тел.0885703270

           Ръгби (жени) – вторник и четвъртък от 17:00 спортна зала ТрУ

или полигон  ТрУ - треньор пр. Н. Гочева тел.0897858656

Хокей на трева – понеделник и сряда от 16:00 в спортна зала ТрУ

или полигон ТрУ - треньор пр. Н. Гочева тел. 0897858656

Волейбол – понелник и вторник от 18:00 спортна зала ТрУ - треньор

 пр. П. Петков тел.0887881260

      Стартира новото издание на Турнира по футбол „За купата на кмета”. В напреварата се включиха 14 отбора, които по система „Всеки срещу всеки” ще изиграят по две срещи помежду си. Тази събота (20 септември) дебютното си участие в турнира направи отборът на „Академик” при Тракийски университет. Съперник в този кръг беше отборът на „Пегас”. След 1:0 в първото полувреме и гол в началото на второто полувреме „Академик” поведе с 2:0 в резултата. С гол в средата на второто полувреме ”Пегас” върна интригата в двубоя. Това може би мобилизира студентите, които в последните минути отбелязаха три гола и с резултат 5:1 се поздравиха с победа.

      В следващия кръг на 27 септември 2014 год. от 15.00 часа на игрището зад централна поща на „Академик” ще предстои труден двубой с миналогодишния победител в турнира, отборът на „Хановете”.

       

Днес, 18.09.2014 г. се проведе семинар по проект  BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност». Семинарът бе с участието на експерти и служители на Тракийски университет, екипа на проекта, представители от работните групи и фирмата изпълнител „Информационно обслужване“ АД.

Присъстващите бяха запознати с общата идея на Интегрираната управленска информационна система, нейната структура и архитектура.  Специално място беше отделено на Модул „Системно администриране“ и Модул „Кандидатстудентска кампания“.

Представени бяха целите на модула „Системно администриране”: създаване и идентифициране на потребителите на ИУИС; създаване и управление на групи потребители на ИУИС; присъединяване и изваждане на потребители към една или няколко групи; управление на номенклатурите; дефиниране и управление на достъпа до всяка точка от менюто.Основните функции на модула обслужват потребителите от различните нива на ИУИС. Вход и достъп до функционалностите в приложението се осъществява на базата на потребителско име и парола, които се използват и за идентификация на потребителите за изнесените в уеб портала на ТрУ функционалности на приложението. Администрирането се извършва от един или няколко администратора, йерархично зависими от един главен администратор. Всеки администратор има достъп за редакция единствено на потребителите, създадени от самия него. Всички администратори имат достъп до групите потребители и до функционалностите от менюто. Достъп до конкретна точка от менюто се осъществява на ниво група потребители, като този достъп се задава от администратор.

Модулът „Кандидатстуденстска кампания” осигурява информация за кандидатстудентите, планиране на кандидатстудентската кампания, провеждане на кандидатстудентските изпити, класирането и приема на нови студенти.

Участниците в Семинара се запознаха детайлно с функциите на Модула „Кандидатстдентска кампания“, а именно:

 • План за провеждане на кандидатстудентската кампания;
 • План за редовни и предварителни изпити;
 • Картон за предварителни кандидатстудентски изпити;
 • Регистър на кандидатстудентите;
 • Разпределение по зали;
 • Протоколи от кандидатстудентските изпити;
 • Дешифриране на кандидатите;
 • Класиране на кандидатстудентите;
 • Стандартни и гъвкави справки за кандидатстудентите.

След завършване на тестовия етап ще бъде разработен модулът за онлайн кандидатстването през Уеб портала на Тракийски университет, който е разработен също по този проект.

Участниците бяха удовлетворени от професионализма на софтуерната реализация на модулите и широката функционалност, обхваната от модулите.  Присъстващите се запознаха с функционалностите на модулите, със своите задачи и действия за тестване на ИУИС.

Изпълнението на проекта ще продължи с още два семинара, тестване на ИУИС от представители на целевите групи – студенти, преподаватели и експерти и завършване на процеса на нейното внедряване.

За повече информация и контакти:

Ръководител на проекта: Доц.дсн Иванка Желязкова, Зам.ректор по Административна, стопанска и информационна дейност

За контакти: www.uni-sz.bg; тел: (+359) 042 699 203; e-mail: izhel@uni-sz.bg

“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”

 

       На 15.09.2014г във Филиал Хасково бе открита нова академична зала, която носи името на основателката на модерното сестринство Флорънс Найтингейл.

       Официални гости на тържеството бяха проф. Иван Въшин - зам. ректор по учебната дейност на университета, доц. Мария Фъртунова - директор на Дирекция "Висше образование" в Министерството на образованието и науката, доц. Добри Ярков - помощник ректор на Тракийския университет,  много студенти и преподаватели.

        Първо място, златен медал и диплом при танцовите групи спечели формацията "Тракийско цвете" на  Трети национален фолклорен събор "По стъпките на Св. Богородица" в Добрич. Участие взеха над 80 групи и индивидуални изпълнители. Групата, в която участват студенти и преподаватели от Филиал Хасково, впечатли авторитетното жури с букет от български народни хора. Това е първото конкурсно участие на танцовата формация, която е основана преди година и половина. 

 За първи път през учебната 2014/15 година Тракийски университет ще обучава чуждестранни студенти на английски език в специалността „Медицина“. Кандидатстващите чуждестранни възпитаници на престижни колежи от различни страни, ще се явят на задължителните тестове по химия и биология. Издържалите изпита ще запишат специалност „Медицина“ още тази учебна година. Преподаването по всички дисциплини, ще се води на английски език.

Младежите и девойките са общо 32-ма. Те бяха посрещнати с добре дошли от зам.-ректора на ТрУ проф. Иван Въшин, председателя на Общински съвет на Стара Загора, Емил Христов, зам.-кмета на Община Стара Загора г-жа Иванка Сотирова, проф. Мая Гълъбова - декан на Медицински факултет.

На всички бъдещи студенти проф. Въшин връчи подаръци, рекламни материали, тениски и шапки с емблемата на ТрУ

 

На 11.09.2014 г. от 10.30 в зала 3А на Стопанки факултет, Тракийски университет

 

СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ,

по повод приключване дейностите по Проект “Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион” по Договор BG051PO001-3.1.07-0014, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси

В пресконференцията  се регистрираха 41 участника:

- Представители на медиите от региона: TV Stara Zagora, StaraZagoraLive.BG, в. Капитал

-Членовете на екипа за управление на проекта: проф. д-р Иван Георгиев, доц.д-р Венета Гайдаржиева, гл. счетоводител на СФ Донка Недева 

-Партньорите по проекта:  1.„Център за Изпитване и Европейска Сертификация”  ЕООД2. ЕТ «Дениси - Христослава Георгиева»

-Експертите по отделните дейности на проекта.

-Преподаватели и студенти от СФ.

Ръководителят на проекта проф д-р Иван Георгиев направи кратка презентация за постигнатите по проекта резултати. Бяха дадени отовори на поставените от медиите въпроси.

Презентация!

  На 15-ти септември в Тракийски университет се състоя тържествената церемония за откриване на новата 2014/15 учебна година. Старозагорската Алма Матер за поредна година отвори врати и прие своите студенти. До започване на официалната церемония, беше организирана концертна част, в която се представиха с изпълнения студентските групи - Бендът на университета, Студентската формация  за латино-танци, Фолклорният танцов състав „Траки“. С бурни аплодисменти бе посрещнато изпълнението на  Trio Grandi Tenori на Държавна опера - Стара Загора..

   Официални гости на церемонията, по случай откриването на новата учебна година, бяха кметът на Стара Загора – г-н Живко Тодоров, председателят на Общински съвет – Емил Христов, Директорът на дирекция „Висше образование” в МОН доц. Мария Фъртунова, Областният управител на Област Стара Загора Димитринка Петрунова, зам.-кметът Иванка Сотирова, Крупнешкият епископ Инокентий,  зам.-председателят на Националното представителство на студентските съвети Яна Вангелова, Командирът на Втора механизирана бригада бриг. ген. Димитър Илиев, много родители,  гости, преподаватели и студенти.

  Доц. Таня Танева – гл. секретар на Университета, откри церемонията и представи гостите.

  В своето слово проф. Иван Въшин – зам.-ректор по учебна дейност на Тракийски университет отбеляза, че и тази година университетът е готов да посрещне своите студенти и очерта основните приоритети в образователната и научна дейност. Той изрази гордостта на академичната общност от високите акредитация и рейтинг на университета. Проф. Въшин обяви, че тази учебна година Тракийския университет започва с три нови специалности – „Лекарски асистент, "Парамедик" и „Гериатрични грижи", пожела успешна академична година на студентите, преподавателите и служителите, и незабравими мигове на първокурсниците. Проф. Въшин благодари на всички институции за ползотворното съвместно сътрудничество.

  От името на Министъра на МОН приветствие към студентите поднесе доц. Мария Фъртунова. Тя увери младите хора, които са избрали Тракийски университет, че тук с компетентната помощ на своите преподаватели, те ще се изградят като перспективни млади специалисти.

  Приветствие към студентите, преподавателите и служителите отправи и кметът на Община Стара Загора г-н Живко Тодоров. Той заяви пред академичната общност:  „Този ден е празник за Стара Загора, защото вас ви има … Тракийски университет е за града това, което е умът за човека". Кметът подчерта, че 8 000 студенти са сериозен потенциал. Той благодари на ръководството на университета за подкрепата и доброто партньорство в реализацията на съвместни дейности. 

  Крупнешкият епископ Инокентий отслужи молебен за здраве и успехи на Университета и благослови всички за здраве и успехи.

 Поздравителен адрес от Секретаря по наука и здравеопазване на Президента

 Поздравителен адрес от Министъра на образованието и науката

 Поздравителен адрес от Областния управител

 Поздравителен адрес от Командира на 2 механизирана бригада

На 11.09.2014 в Одрин, РТурция, беше създадена Балканска асоциация на университетите, с участието на 41 университети от следните страни: Турция, България, Гърция, Румъния, Сърбия, Македония, Косово, Албания, Хърватска, Черна гора.

Подписан беше общ акт за създаването на Неправителствена организация, наречена Balkan Universities Association

Цели на Балканската асоциация на университетите са:

 • Да съдейства за научния и културен обмен между университетите на Балканите.
 • Да формира научни мрежи в различните области на науката и образованието.
 • Да подобрят интеркултурния обмен на информация.
 • Да се извършват съвместни научни изследвания и да се създават иновативни продукти.
 • Да се организира обмен на преподаватели и студенти.
 • Да се организират комуникационни мрежи и се осъществи трансфер на знания и най-нови научни постижения
 • Да се подготвят и управляват съвместни научни проекти и да се следи за тяхното изпълнение

За страна координатор до края на 2015 г. беше избрана Турция с президент на Асоциацията проф. Йонер Юрук, ректор на Тракийски университет Одрин.

Председателството ще се осъществява чрез смяна на председателите на ротационен принцип. Следващият председател от началото на 2016 г. ще бъде ректорът на Софийски университет.

От България се включиха няколко университета а именно: Софийски университет  „ Св. Климент Охридски”; Тракийски университет- Стара Загора; Югозападен университет Благоевград; Аграрен университет – Пловдив; Академия на изкуствата – Пловдив; Бургаски университет „Асен Златаров”; Великотърновски университет „Св. Св. Кирил  и Методий”; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” ; Русенски университет „Ангел Кънчев”; Национална спортна академия –София.

От Турция участваха Истанбулски университет; Одрински университет; Университет Текирда; Университета в Къркларели, които са в Европейската част на Турция.

 

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в над 300 европейски града и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма "Хора".

На този ден университетите и научните институти отварят врати за гражданството, за да представят своите научни постижения и да покажат предизвикателните и любопитни страни от живота на учения. За България този проект започва през 2006 г. През изминалия период участващите в Нощта на учените университети и научноизследователски организации насочват общественото внимание и популяризират постиженията на различни области на науката: физика и технологии (2006); археология и история (2007); биология, химия и екология (2008); астрономия (2009), наука и индустрия (2010), химия (2011), иновации (2012), знание и Европейско гражданство (2013).

Тази година Нощта на учените е финансирана от Европейската комисия в рамките на програма HORIZON 2020 и ще се проведе на 26 септември под мотото "Триъгълникът на знанието и европейското гражданство". Реализира се от консорциум с участници: Нов български университет, БАН, Тракийски университет - Стара Загора, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Медицински университет - Пловдив , Медицински университет - Варна, Британски съвет, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Британски съвет, СУБ и др.

В Стара Загора дейностите се организират от Тракийски университет чрез Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите, с активното участие и партньорство на община Стара Загора, регионална библиотека “Захарий Княжески”, Ветеринарно-медицински факултет, студенти, ученици и общественост.

Програма

14.00 – 16.00 ч.  Отворени лаборатории – презентации в лабораторията по екологична химия на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет Отворени лаборатории в Тракийски университет

 

Регионална библиотека “Захарий Княжески”

17.00 – 17.15 ч. Откриване на изложба „Вкаменения свят”

17.15 – 18.00 ч. Презентиране на наградените участници в конкурсите за мултимедийни продукти “Светът на кристалите”  и “По-твърд от диаманта”

18.00 - 18.20 ч. Викторина

18.20 -19.00 ч.  Лектория "Зеолитите - кристали с уникални свойства"– доц. Юри Кълвачев, Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" - БАН

19.00ч. -19.40 ч. Научно кафене „Кристалите в митове и легенди“, в което ще вземат участие студенти, научни работници и граждани, представители на различни социални групи. Ще бъде популяризирана силата и въздействието на кристалите върху живота и здравето на хората.

17.00 - 19.00ч. Холистичен център „Хармоничен живот” - изложение на центрове от региона, чиято дейност е насочена към кристалотерапията и подпомага възстановяване на енергийния баланс и повишаване качеството на живота.

20.00 - 22.00 ч. Веселие под звездите с участието на студенти от художествени формации на Тракийски университет, поетични четения, актьорски етюди. Във веселието ще вземат участие и ученици от НУМСИ „Христина Морфова” Стара Загора.

Присъединете се към нас в Нощта на учените на 26.09.2014 г. от 17 часа в Регионална библиотека "Захарий Княжески", гр. Стара Загора.

ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  РЕКТОРАТ СТАРА  ЗАГОРА

Търси да назначи:  Счетоводител

Изисквания за заемане на длъжността

- Висше икономическо образование /бакалавър,магистър/- специалност „Счетоводна отчетност” или „Счетоводство и контрол”.

- Трудов стаж по профила на длъжността – мин. 1 година.

- Компютърна грамотност, счетоводен софтуер, задълбочено познание на нормативните актове в областта на бюджетното счетоводство, аналитичност и инициативност, умение за работа в екип.

Кандидатите да представят следните документи:

-Заявление за участие – свободен текст;

-Професионална автобиография;

-Диплома за завършено образование;

-Трудова книжка или друг документ, удостоверяващ стажа по специалността;

-Други документи за придобита допълнителна квалификация, доказваща изискванията за длъжността.

Подборът ще е по документи, като се запазва правото да има събеседване с кандидатите.

Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет Ректорат – гр. Стара Загора, Студентски град , ст.335 в срок до 16:00 часа на 26.09.2014 година.

 

Прием на документи – 01.09.2014 до 15.10.2014 г. в Ректорат (Студентски град)

На 20.10.2014 г. от 8:00 (Ректорат, Студентски град) - тест по УЗГ , изпит по Социална медицина 

І Класиране            – 21.10.2014 г.

Записване              – 22-24.10.2014 г. (до 12 ч. на 24.10.2014)

ІІ Класиране           – 

Ректорат - 042/699 210

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Оригинал и копие на дипломата за завършено предходно ВИСШЕ образование (магистър, бакалавър или професионален бакалавър (завършилите професионален бакалавър имат право да продължат в ОКС “Магистър” само в същото професионално направление, в което са завършили!)
 2. Състезателен картон (закупува се на място - 5 лв.)
 3. Такса за кандидатстване – 30.00 лв. 
 4. Необходим успех от дипломата за ВИСШЕ образование - Добър (включва среден успех от курса на обучение и среден успех от държавен изпит) 
 5. Изпит за магистърска програма "Управление на здравните грижи" на 20.10.2014 г. 8:00 ч.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

     Настаняването на приетите от горните курсове ще започне на 8 септември (понеленик) и ще продължи до 12.09.2013г. (петък).

    Необходимо е предварително да се снабдите с уверения от Деканата за студентското си положение от предходната учебна година (брой неположени изпити). Ще се настаняват студенти с най-много 2 неположени изпита.

СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС ЩЕ СЕ НАСТАНЯВАТ НА 13 И 14 СЕПТЕМВРИ (СЪБОТА И НЕДЕЛЯ). НЕОБХОДИМО ДА ПОЛУЧАТ НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД ОТ СТАЯ 200 В РЕКТОРАТА (СТУДЕНТСКИ ГРАД). НОСЕТЕ 2 СНИМКИ, ОКОЛО 100 ЛВ.НЕОБХОДИМИ ЗА НАЕМ И ДЕПОЗИТ. ПРЕДОСТАВЯ СЕ СПАЛНО БЕЛЬО.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ С УВЕРЕНИЯ ЗА УСПЕХ В СРОК ОТ 8 ДО 12 СЕПТЕМВРИ (до 13,00 часа) 2014 Г.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕНО НА 12.09.2013 Г. КЪСНО ВЕЧЕРТА В СЛУЧАЙ, ЧЕ ОСТАНАТ НЕЗАЕТИ МЕСТА СЛЕД І И ІІ КЛАСИРАНЕ.

(Настаняване на приетите в СО от ІІ-ро класиране на 14 септември след 13.00 часа).

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НА 15.09.2014 Г.

(Настаняване от ІІІ-то класиране на 16 септември).

  

Класиране на първи курс

Първо класиране на горни курсове

Второ класиране на горни курсове

 

                                                                                                                От Комисията

Тракийски университет – Стара Загора за 5-та поредна година участва в Международното специализирано селскостопанско изложение „БАТА АГРО – 2014”, което се проведе от 26-ти до 29-ти август.  Броят на фирмите участващи в изложението е рекорден – 210.

Приветствия отправиха председателят на УС на БАТА АГРО Веселин Генев и министърът на земеделието и храните в служебното правителство Васил Грудев. На откриването присъстваха областният управител на Стара Загора г-жа Димитринка Петрунова и председателят на Общински съвет, Стара Загора г-н Емил Христов. Сред официалните гости на откриването беше и ректорът на Тракийски университет проф.дсн Иван Станков.  

Надсловът, под който се провежда петото издание на БАТА АГРО - 2014 е “Още по-голямо и още по-добро”. Особено внимание изложението обръща на взаимодействието на агробизнеса и аграрното висше образование. Браншовете, които ще бъдат представени са: земеделска техника, препарати за растителна защита, торове и семена, заваръчна техника и инструменти, автомобили, складово оборудване, софтуер, измервателна техника, финансови и консултантски услуги, животновъдство, неправителствени организации, медии, университети и научни институти, фондации и др.

Официалните гости разгледаха щандовете на българските и чуждестранни фирми. Щандът на Тракийски университет бе посетен от министъра на земеделието и храните Васил Грудев, областния управител г-жа Димитринка Петрунова и председателя на общински съвет, Стара Загора г-н Емил Христов.

Днес, 19.08.2014г., в Тракийски университет, Студентски град, в двора на съществуващата сграда на детската градина, под бл.4 беше направена първа копка на строителна площадка за изграждане на  площадки за футбол и тенис на корт. Проектът се изпълнява  по договор № 23-00-43/07.07.2014г. Наредба № Н-1 от 08.02.2007г. на Министерство на младежта и спорта между  Министерство на младежта и спорта и  Сдружение с нестопанска цел „Университетски спортен клуб Тракия“ при Тракийски университет гр. Стара Загора.

Общата стойност на проекта е в размер на 238 891лв. в т.ч. собствени средства в размер на 39 815лв.
Изпълнител е фирма „Пътстрой“ ООД.

Срокът за изпълнение е 45 календарни дни.

 ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ   СТАРА  ЗАГОРА

Продължава срока за подаване на документи за заемане на вакантна длъжност „МЕНИДЖЪР” на Национален център за професионално обучение и компетентност „Америка за България”
 
Изисквания за заемане на конкурсната длъжност
·      Образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалностите: Аграрна икономика, Стопанско управление, Зооинженерство, Ветеринарна медицина.
·      Трудов стаж по профила на длъжността – минимум 1 година.
·      Трудов стаж в сходни длъжности, изискващи работа, комуникация и изграждане на партньорски отношения със селскостопански производители – минимум 1 година.
·      Компютърна грамотност: MSOffice (Word, Excel, PowerPoint), ръководни и организационни способности, умение за работа в екип и създаване на база данни.
·      Добро владеене на английски език.
·      Правоспособност за управление на МПС.
 
Кандидатите да представят следните документи:
·      Заявление за участие в конкурса – свободен текст
·      Професионална автобиография - CV
·      Копия от дипломи за завършено образование
·      Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ стажа за длъжността
·      Копия от други документи за придобита допълнителна квалификация, свързана с дейности в аграрния сектор.
·      Копие от свидетелство за управление на МПС.
 
Събеседването ще се проведе на тема: „Центърът за професионално обучение и компетентност – съвременна форма за научно-приложно партньорство в аграрния сектор”. Ще бъдат зададени въпроси, целящи да установят способността на кандидатите за аналитичност, инициативност, умения за работа в екип, ръководни и организационни способности.
Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет Ректорат – гр. Стара Загора, Студентски град , ст.335 в срок до 16:00 часа на 22.08.2014 година.

Обучение на наставници и новоназначени учители, финансирано от Национална програма „Квалификация” – 2014 г., приета с Решение на МС на РБ № 221 / 23.04.2014 г.

В ДИПКУ - Тракийски университет, гр. Стара Загора в периода 14 - 17 юли, 2014 г. се провежда обучение в тримодулен квалификационен курс на тема: „Създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда в образователните институции“.

Обучават се 60 учители - по една двойка "Наставник - млад учител" от 28-те области на България. Всяка двойка учители е от едно и също училище, които ще мултиплицират опита си сред своите колеги. 

Курсът е насочен към формиране на знания и умения за създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда, създаваща условие за успешна и творческа реализация на учителите и  има следните основни цели:

•   да окаже подкрепа за развитието на професионалния потенциал на учителите;

•   да подпомогне адаптацията на младите учители и професионалното им развитие;

•   да помогне на учителите да подобрят организационните си умения, компетентност и определени аспекти от трудовата си реализация;

•   да улесни сътрудничеството  и ускори споделянето на опит между учителите.

Учебният план е построен на модулен принцип и съдържа три модула. Всеки модул е относително автономен. Първият и вторият модули се провеждат успоредно, като в първия се обучават наставниците, а във втория - младите учители. В третия модул се създават две смесени групи от равен брой наставници и млади учители.

Учебното съдържание включва теоретична и практическа подготовка в съотношение около 40% към 60%. Практическата част е насочена към решаване на казуси и задачи, обсъждане на добри педагогически практики. Учебните методи се основават на автономност, създаваща вътрешна мотивация.

В края на обучението участниците ще получат удостоверение за допълнително обучение.

Такъв квалификационен курс се провежда за първи път и поради големия интерес и след анализ на анкетите за обратна връзка, ще бъдат планирани и проведени и други обучения по същата тема.

ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ   Стара Загора oбявява вакантна длъжност „МЕНИДЖЪР” на Национален център за професионално обучение и компетентност „Америка за България”. 

 

Повече за обявата ...

 

 Лекоатлетка от Тракийски университет - Стара Загора Втора на Международен турнир „Павел Павлов”

 

гр. София 26 юни 2014 година

 
      Студентката от Стопански факултет, специалност Бизнесикономика Антония Николаева Митева завоюва сребърен медал в дисциплината Висок скок с постижение 165 см. на Международен турнир по лека атлетика, който се проведе в гр.София на 26 юни 2014 година.

 

 

       Уважаеми колеги,

 

От 1 юни 2014 стартира  достъп до богат набор от електронни ресурси на CABI. Достъпът е двумесечен, с изключение на електронните книги – при тях е едномесечен.

Адресите за достъп са:

CABI Online Services

Web Addresses

AgBiotechnet

www.cabi.org/agbiotechnet

Animal Health and Production Compendium

www.cabi.org/ahpc

Animal Science

www.cabi.org/animalscience

Aquaculture Compendium

www.cabi.org/ac

CAB ABSTRACTS and Global Health on CAB Direct - 1910 to current

www.cabdirect.org

CAB Database Subsets

www.cabdirect.org

CAB ebooks - current and archive file

www.cabi.org/cabebooks

CAB Reviews

www.cabi.org/cabreviews

Crop Protection Compendium

www.cabi.org/cpc

Description of Fungi

www.cabi.org/dfb

Distribution Maps of Plant Diseases

www.cabi.org/DMPD

Distribution Maps of Plant Pests

www.cabi.org/DMPP

Environmental Impact

www.cabi.org/environmentalimpact

Forest Science

www.cabi.org/forestscience

Foresty Compendium

www.cabi.org/fc

InfoTree

www.cabi.org/infotree

Invasive Species Compendium

www.cabi.org/isc

Leisure Tourism

www.cabi.org/leisuretourism

Nutrition and Food Sciences

www.cabi.org/nutrition

VetMed Resource

www.cabi.org/vetmedresource

Данните за достъп  може да получите от библиотеката.

Ресурсите са достъпни и извън мрежата на университета.

За допълнителна информация Желка Даковска 042 699 238

 Поради изчерпване на отпуснатите допълнителни бройки по проект "Студентски практики" се прекратява приемът на договори за участие на студенти от Аграрен и Ветеринарномедицински факултети

 

 На 20. 06. 2014 г. се проведе заседание с представители на Тракийския университет и Zurich University of Applied Sciences (ZUAS). Присъстваха проф. дсн Иван Станков, Ректор на Тракийския университет, проф. двмн Иван Въшин, Заместник Ректор по учебната работа, доц. дсн Иванка Желязкова, Заместник Ректор по администравната и информационна дейност,  проф. дсн Радослав Славов, Декан на Аграрния факултет, проф. д-р Йордан Стайков, ръководител на катедра „Биология и аквакултура“,  Андреас Грабер и Матиас Лутзот ZUAS. По време на срещата бяха обсъдени направления за подписване на договори за сътрудничество в областта на научните изследвания и обучението на студенти и фермери в областта на аквакултурата и растениевъдството. Първият етап на плануваната работа е разработването на проект за  изграждане на рециркулационна система за отглеждане на риби в интеграция с аквапонно производство на растителни култури. Тази производствена система ще е първа по рода си в България. Ще бъдат култивирани деликатесни видове риби в Учебно-експерименталната база на катедра „Биология и аквакултура“ и зеленчуци в аквапоник, разположен на покрива на един от корпусите на университета. За този проект ще бъде използван опита на научния колектив от ZUAS, който има реализирани подобен проект в Швейцария.

 

 НАП: Първокурсници, платихте ли здравните си вноски за периода юли - октомври?

 
Национална агенция за приходите призовава всички студенти-първокурсници да проверят здравноосигурителния си статус .
При три неплатени вноски губите здравните си права!
  

Месечната здравноосигурителна вноска за 2014 год. е в размер на 16,80 лв. За просрочване на плащането й дължите лихва!

 

 
Може да изчислите сумата, която трябва да платите, чрез калкулатора  на НАП. Вноски се плащат по интернет, по банков път и чрез пощенски запис по образец.
 
НАП напомня на студентите в задочна форма на обучение, че те са самоосигуряващи се лица и трябва сами да плащат осигуровките си, в случай че не ги осигурява работодател.
 
За повече информация -www.nap.bg

и тел. 0700 18 700 (на цената на един градски разговор) .

 

 

Бъди отговорен към себе си!

 

От 18. 06. 2014 г. до 22. 06. 2014 г. в Тракийския университет ще се проведе работна среща между научните колективи по международен проект: AQUA-SAFE: Enhancing safety and security of Aquaponics technology for fish and vegetable cultivation.
Научният проект е с ръководител проф. Ранка Юнге от Zurich University of Applied Sciences. От същия институт в научния колектив са Андреас Грабер, Матиас Лутз и Алекс Матис. От страна на Аграрния факултет при Тракийския университет участник е гл. ас.    д-р Ивайло Сираков, с научен консултант проф. д-р Йордан Стайков.

 

Научните експерименти се провеждат в експерименталната база на института в Цюрих, където е изградена рециркулационна система за отглеждане на риба в интеграция с аквапонно производство. Целта на научните изследвания е да се изолират колонии бактерии (лактобацили и такива от р. Pseudomonas), от различни части на рециркулационната система, които да имат  антагонистичен ефект спрямо една от най-разпространените групи патогенни микроорганизми по растенията, а именно тези от р. Pythium. В тази насока се работи и за изследването на различни щамове, които са антагонистични по отношение на причинители на заболявания по рибите  (Aeromonas salmonicida, Yersinia ruckeri, Aeromonas hydrophila/caviae и Saprolegnia).  След като приключи експерименталната работа ще се определят щамовете, които ще бъдат използвани като  „био-оръжия“ срещу най-опасните патогенни микроорганизми  по растенията и  рибите.

 

  На 9 юни 2014г. от 10.30 часа в лекционна зала N%13 (във фоайето на Централен вход, откъм Форума) на Тракийски университет, Студентски град, Ректорат, официално се откри кандидатстудентският прием на Университета.

  Започна приемът на документи на кандидат-студентите, които ще участват в класирането за специалностите в Тракийски университет.

 

На 9.06.2014 г. на посещение в Тракийски университет бе Н.Пр. Бунян Саптомо, посланик на Индонезия в България. На срещата присъстваха още г-жа Лия Саптомо, г-жа Дина Мартина - културно аташе, г-н Иван Янев - член на посолството. Гостите бяха приети от проф. Иван Станков, Ректор на Тракийски университет и ректорското ръководство. На срещата бяха разгледани възможности за сътрудничество в областта на образованието и селското стопанство. Той обяви, че Индонезия предлага стипендии за чуждестранни студенти, предимно за специалности от област култура и езиково обучение. От 2014 г. кръгът на специалностите ще бъде разширен, ще се предлагат и магистърски програми.  Чрез асоциации като AIESEC, през тази година 20 студенти са заминали за Индонезия.  Друга възможност е разпространение на индонезийската култура в България. В СУ вече има сформиран клас по официалния за Индонезия език (бахаса) с около 30 студенти, преподаван от двама преподаватели индонезийци. В София е разкрита и книжарница за индонезийска литература. Според г-н Посланика езика се учи бързо, има наблюдения, че българи се справят на добро ниво за 3  месеца.
Посланикът на Индонезия отбеляза интереса на неговата държава към партньорство в областта на селското стопанство и по-конкретно към технологии за отглеждане на пшеница в неблагоприятни, тропически условия.  Интересен факт е, че Индонезия внася кориандър от България.
Обсъждана беше и възможност за сътрудничество в областта на медицината, по примера на вече създадени контакти между индонезийски университети с  Медицински университет, Варна.  Освен тропическите болести, друг голям проблем е наличието на птичи грип в страната, тъй като Индонезия е  голям износител на пилета.

          Срещата приключи с установяване на контакти от двете страни за бъдещо сътрудничество.

 

 

 

             УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

                СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ
                НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

                НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

 

                                 Честит професионален празник!
                     
Стопанският факултет доказа, че с много труд и професионална амбиция може да се постигне просперитет и развитие.  Младите хора, обучаващи се в Стопански факултет израстват като компетентни кадри за стопанската и финансова сфера на българската икономика. Те са нашето бъдеще, нашите посланици пред Европа и света. Успехите на нашите студенти са награда за труда на преподавателите от факултета, заемащ авторитетно място в образователното пространство на страната.  
Желая на всички преподаватели, студенти и служители на Стопански факултет здраве, вяра, оптимизъм и бъдещи успехи!
                                                                     
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
 
Ректор, проф. дсн Ив. Станков
 

Международната научна конференция “1st TRAKIA MEDICAL DAYS”, която се проведе от 22 и 23 май 2014 г. в Медицински факултет на Тракийски университет беше организирана за първи път съвместно от Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България и Медицински факултет, Тракийски университет, Одрин, Турция. Това беше едно знаменателно събитие, на което за пръв път се срещнаха учени от три университета с еднакво име „Тракия“.

На форума участваха 19 чуждестранните гости - водещи учени от Турция и Гърция, между които Деканът на Медицински факултет, Тракийски университет, Одрин - Проф. д-р Хасан Сунар; Зам.-деканът на Медицински факултет, Тракийски университет, Одрин - Доц. д-р Седат Устундаг; Ректорът на Демокритус Тракийски Университет, Комотини, Гърция – Проф. д-р Константинос Ремелис и Проф. д-р Георг Коста – Зам.-ректор на Демокритус Тракийски Университет, Комотини, Гърция.

Официалната среща между ръководствата на трите Тракийски университета бе проведена в Заседателната зала на Тракийски университет.  Проф. Иван Станков, ректор на Тракийски университет, Стара Загора откри срещата. Представители от Медицински факултет на Тракийски университет, Стара Загора бяха Проф. Д-р Мая Гълъбова, м.д., Декан на Медицински факултет; Проф. дхн Веселина Гаджева, зам-. декан на Медицински факултет; Проф. д-р Антоанета Желева зам-. декан на Медицински факултет и Проф. д-р Иван Манчев, зам-. декан на Медицински факултет. Беше проведена ползотворна дискусия, свързана с планове за бъдеща колаборация в областта на образованието и науката и подписване на тристранно споразумение между трите Тракийски университета. Беше поставено началото на традиция, свързана с провеждането на ежегодни научни конференции като следващата ще бъде проведена в гр. Одрин.

Чуждестранните гости участваха в тържеството, посветено на 24 май, Деня на българската просвета и писменост и 40 години висше образование в Стара Загора, проведено в Старозагорската опера. 

 

Международното научно събитие, ще остане в историята на научната и международната дейност на Медицински факултет, Тракийски университет с интердисциплинарния характер на проведената научна конференция, на която бяха изнесени над 200 научни доклада в направления биомедицински науки, медицина, здравни грижи и социални дейности. В конференцията участваха и много млади изследователи и студенти, включени в отделните научни сесии. Сертификати за участие бяха връчени на всички участници в конференцията.

На 05.06.2014 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в зала 3-А ще се проведе заключителна пресконференция във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-4.3.04-0026 “Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Поканват се да участват всички автори на мултимедийни учебници, автори на електронни модули и цялостни курсове за дистанционно обучение, рецензенти, всички обучители, както и преподаватели и служители в Тракийски университет.

От екипа на проекта

На 22 май 2014 г в Държавна опера, Стара Загора се състоя общоградско честване по случай 24 май ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, и 40 години висше образование в Стара Загора. На тържеството присъстваха г-н Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, зам.-кметът г-жа Иванка Сотирова, г-н Емил Христов, председател на Общински съвет, проф. Иван Станков, ректор на Тракийски университет, ректорското ръководство, деканите и директорите на структурни звена, членовете на АС на ТрУ, преподаватели, студенти, служители и гости.

Г-н Живко Тодоров поздрави академичната общност на Тракийски университет и пожела нови образователни и научни успехи на Старозагорската Алма Матер. В приветствието си той заяви, че без своето висше учебно заведение Стара Загора няма да има облика на модерен, интензивно развиващ се град, който университетът му придава. Кметът на Стара Загора връчи награди на културни дейци, представители на образователни институции и на ученици постигнали изключителни успехи в обучението.

В своето слово, проф. Ив. Станков, ректор на Тракийски университет, направи кратка ретроспекция на усилията за създаването на първото висше учебно заведение в града, благодари на всички обществени институции и на старозагорската общественост за вниманието, и грижата към висшето образование, и Университета. Проф. Станков връчи отличителните знаци за Доктор Хонорис Кауза на проф. Николай Тодоров, един от видните учени на Аграрния факултет, за изключителен принос в развитието и утвърждаване авторитета на факултета и Университета, за оригинални научни приноси  и издигане нивото на българската аграрна наука у нас и в чужбина. Проф. Николай Тодоров благодари за високото отличие и пожела успех на Университета.

Наградени за заслуги към Университета бяха: проф. дсн Цанко Яблански, проф. двмн Динко Динев, проф. д-р Веска Шошева, проф. д-р Румен Отузбиров, доц. д-р Елена Лавренцова, доц. д-р Мария Рошманова, доц. д-р Христина Милчева, доц. д-р Коста Костов.

Тържеството приключи с великолепен концерт на Старозагорската опера по повод празника и 100 години от рождението на Борис Христов

На 24 май академичната общност на тракийски университет засвидетелства своята признателност пред делото на Св.Св. Кирил и Методий като се включи в празничното шествие в Стара Загора. Шествието предизвика голям интерес за чуждестранните гости, участвали в научните конференции в Университета. 

 

Поредната международна научна конференция "Hearing Loss - Functional Diagnostic and Treatment", която се проведе от 23 до 25 май 2014 г. в Тракийски университет, завърши успешно.

На форума участваха водещи учени от Франция, Турция, Италия, Сърбия, Македония, Япония, България и др. страни. Международното научно събитие, посветено на Деня на българската просвета и писменост и 40 години висше образование в Стара Загора ще остане в история на продължаващото обучение с интердисциплинарния характер на проведените лекции в направления медицина, социални дейности, специална педагогика, дентална медицина и духовно обгрижване.

Официално поздравление от Министъра на образованието и науката поднесе зам. -министър Иван Кръстев, придружен от парламентарния секретар на МОН. Той връчи награди на млади изследователи и студенти. 

Чуждестранните гости участваха в тържественото шествие посветено на 24 май. На проведения работен обяд бяха обсъдени както бъдещата научна среща посветена на "15 години продължаващо обучение по отология в България", така и международни проекти.

Ползотворната дискусия бе открита от проф. Иван Станков, ректор на Тракийски университет. Представители от Тракийски университет бяха зам-. ректор доц. Анна Толекова, проф. Павел Димов, проф. Жанета Стойкова, проф. Венета Кацарска, проф. Иван Върляков, проф. Стоян Лалчев - София, доц. Николай Петков - София, доц. Марио Милков - Варна, доц. Борислав Попов, д-р Стафан Тончев и др. На срещата участваха чуждестранните лектори- дхк проф. Жак Манян - Франция; проф. Франко Трабалзини - Италия; проф. Жем Узун - Турция; проф. Милан Станкович - Сърбия; доц. Фродита Якимовска - Македония, проф. Ж. Хонда - Япония; проф. Шоиши Чида - Япония и др.

Научният форум завърши със специална сесия посветена на протезирането в отологията и денталната медицина. Акредитацията на събитието бе извършена от БЛС с 18 точки за участници и 28 точки за лектори. Участваха много млади изследователи и студенти в две отделни научни сесии. Дипломи за интересни разработки и приноси на млади изследователи бяха връчени на 16 участници от Зам.-ректора по НИД доц. Анна Толекова, проф. Жак Манян и проф. Франко Трабалзини.

Интерактивна нформация за събитието ще намерите на http://www.prootology.domino.bg

На 15 май  2014 г. в аудитория „Акад. Стефан Ангелов”,  катедра „Ветеринарна хирургия” на Ветеринарномедицински факултет и Асоциацията на ветеринарните хирурзи в България организираха тържествено честване по повод 100 години от рождението на един от доайените на ветеринарната хирургия проф. д-р Онуфри Нейчев и отбелязаха деня на ветеринарната хирургия. На честването присъстваха г-жа Надежда Нейчева, внучка на проф. Нейчев, членове от неговото семейство, зам.-ректора на Тракийски университет проф. Иван Въшин,  проф. Михни Люцканов - декан на Ветеринарномедицински факултет, д-р Трифон Цветков -  председател на Български ветеринарен съюз, д-р Михаил Бащавелов – председател на Съюза на ветеринарните лекари, проф. Ив. Божков- председател на съвета на настоятелите на ТрУ, проф. Богдан Аминков – декан на Факултета по ветеринарна медицина на Лесотехническия университет – София. Гости на тържеството бяха и представители на Университет Улудаг, гр. Бурса, Турция, проф. Дениз Инташ – ръководител на катедрата по ветеринарна хирургия и проф. Камил Инташ от същата катедра на ВМФ, проф. Камил Инташ от катедрата по Акушерство в същия факултет, д-р Мустафа Илюз -  Директор на Учебно опитното стопанство.

Проф. Динко Динев, ръководител катедра „Ветеринарна хирургия” запозна аудиторията с живота, делото и приносите на проф. Нейчев. Студентите са уважавали и обожавали своя професор. Много са хубавите спомени, които споделиха негови колеги и възпитаници. Проф. Иван Въшин връчи на г-жа Надежда Нейчева почетен плакет на ТрУ, в знак на признание за изключителните заслуги на проф. Онуфри Нейчев за съграждането на висшето ветеринарномедицинско образование в България. 

Гости, преподаватели и студенти разгледаха изложбата с фотоси, посветени на уважавания професор.

 

Денят на ветеринарната хирургия бе отбелязан и с викторина с участието на студенти от ВМФ на ТрУ и ВМФ на Лесотехнически университет. Те показаха своите знания по ветеринарна хирургия. Участниците получиха дипломи.   

На 20 май в Младежкия дом, Стара Загора за първи път в града на липите се организира проява, свързана с корейската култура. Събитието бе организирано от Клуба на приятелите на Корея (К-club) в Тракийски университет и посолството на Република Корея. На събитието присъстваха посланика на Република Корея,  Н.Пр. г-н Шин Менг-хо, консулът на РКорея г-н Хуанг Ин - Сунг , зам.-кмета на община Стара Загора, г-жа Иванка Сотирова, ректора на Тракийски университет, проф. Иван Станков, гости от посолството на Корея, студенти и много старозагорци, почитатели на корейската култура. Всички се насладиха на музикалните и сценични изяви на корейски и местни групи. Атракция бяха снимките със студенти в корейски костюми.  Присъстващите имаха възможност да опитат от вкусната корейска храна. Децата се забавляваха с изработването на оригами.  

В края на събитието бeше представен и филм с лекция за корейското кино, подготвени от доц. д-р Андроника Мартонова от Института за изследване на изкуствата, БАН. 

съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Кампания за кандидатстване за стипендии за ЛЕТНИЯ семестър на уч. 2013/1

Класиране!

Разпределение на стипендиите

За да кандидатствате е необходимо да следвате посочения ред:

1.     Да получите уверение от канцеларията на факултета/колежа/филиалакато:

-   за стипендия за успех могат да кандидатстват само студенти в редовна форма на обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план и имат среден успех не по-нисък от 4.00 от предходните 2 семестъра (за 1 курс от 1 семестър). Кандидатствате за летния семестър на уч. 2013/14 г.

-   за специална стипендия могат да кандидатстват само студенти в редовна форма на обучение, които са положили успешно всички изпити по учебен план, имат среден успех не по-нисък от 4.00 от предходния семестър и които имат участие в научни, изследователски или практически разработки и др. Разработките и дейностите могат да бъдат само от предходния или текущия семестър. Кандидатствате за зимния семестър на уч. 2013/14 г. 

2.     Да се регистрирате в електронната страница на проекта http://eurostipendii.mon.bg/, да попълните електронния формуляр и да разпечатате в срок от 1.04.2014 до 27.04.2014 г.

Успехът във формуляра трябва да съответства на успеха в уверението!

Банковата сметка задължително трябва да е на Ваше име в Уникредит Булбанк:

BGXXUNCRXXXXXXXXXXXXXX

3.     Да подадете ЛИЧНО документите на хартиен носител:

-   за стипендия за успех - формуляр и уверение (уверението се получава от канцеларията на факултета/колежа/филиала)

-   за специална стипендия - формуляр, уверение, доказателствен материал и служебна бележка за участие в проекти, научни разработки и др. (уверението се получава от канцеларията на факултета/колежа/филиала, а служебната бележка в зависимост от организацията, към която е разработката се заверява или от канцеларията на факултета/колежа/филиала или от друга организация)

НЕ СЕ ДОПУСКА кандидатстване с разработка, която е получила финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.

Служебна бележка от Тракийски университет

Служебна бележка от друга организация

в Тракийски университет – стая 200 на Ректорат от 1.04.2014 г. до 30.04.2014 г. от 8 до 16 ч.

Студентите от ФТТ подават документи в канцеларията на факултета, а студентите от Филиал–Хасково – в канцеларията на филиала.

 

      В рамките на „Майските празници” на Тракийски университет се проведе Информационен семинар по програма „Еразъм” за студентите от ТрУ на тема: «Новата програма "Еразъм+" на ЕС и възможностите за участие на студентите в мобилност с цел обучение или практика през акад. 2014-2015 г.» 

      Семинарът бе открит от доц. Анна Толекова – Зам.-ректор НМД и институционален Еразъм координатор на ТрУ. На семинара присъства и проф. двмн Ив. Въшин – Зам.-ректор УД на ТрУ, който поздрави участниците от името на Ректорското ръководство на Университета и призова студентите още по-активно да се възползват от възможностите, предоставени от програмата за реализиране на мобилности в различни университети и организации от Европа, с които ТрУ има сключени двустранни договори. Г-жа Ренета Мицова гл.експерт международна дейност към ТрУ-Ректорат запозна студентите  и преподавателите с новата програма „Еразъм+” и какво предстои за реализирането й в ТрУ през 2014-2015 акад. година.

      „Еразъм” студентите от различни факултети и специалности споделиха със свои колеги как програма „Еразъм” може да промени живота им и да им даде алтернативи за бъдещо професионално развитие. Те презентираха свои впечатления и опит от реализирани мобилности в различни Университети-партньори от Европа. От името на  ректорското ръководство, всички участници получиха подаръци. По време на семинара беше осъществена и пряка видео връзка с „Еразъм” студентите, които провеждат своята обучителна мобилност по ветеринарна медицина в Университета в Анкара, Р Турция и споделиха с аудиторията своите впечатления от престоя си и натрупан опит. 

      На 19.05.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна управа - Стара Загора се проведе Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“, организирана от Тракийски университет - Център за кариерно развитие, Областна управа – Стара Загора и Регионален инспекторат по образование.

      На Кръглата маса присъстваха: проф. дсн Иван Станков – Ректор на ТрУ,  проф. двмн Иван Въшин – Зам.-ректор по учебна дейност на ТрУ, Декани и Зам. Декани от ТрУ,  г-жа Живка Аладжова – Областен управител на Област Стара Загора,  г-жа Теодора Иванова – Зам. Областен управител на Област Стара Загора, г-жа Донка Симеонова – началник на Регионалния инспекторат по образованието, имаше представители от средните училища, както и представители на бизнеса.

      Доц. д-р Светлана Димитрова, дм – Ръководител на Центъра за кариерно развитие към ТрУ беше модератор на Кръглата маса.

      На Кръглата маса бяха представени следните презентации:

 „Подготовка на специалисти в Тракийски университет и в професионалните гимназии в регион Стара Загора и потребностите на бизнеса – проблеми и перспективи”.

от проф. дпн Георги Иванов – ръководител сектор „ Качество и акредитация”, ТрУ

 „Преходът от средно към висше образование”

гл.ас. Николай Такучев, ТрУ

 „Връзка и взаимодействие между висшето образование и бизнеса – настояще и бъдещи възможности”

доц. д-р Светлана Димитрова, дм – ръководител на Център за кариерно развитие, ТрУ

 „Професионално образование и обучение в област Стара Загора”

Стефан Чергев – ст.експерт по професионално образование

 „Взаимодействие и сътрудничество между професионалното образование и обучение в Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр.Стара Загора, Тракийски университет и бизнеса”

Снежана Друмева – директор на Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр.Стара Загора

 „Ролята и значението на професионалното образование в Професионална гимназия по селско стопанство, гр.Чирпан за бизнеса в района”

Таня Тотева – директор на Професионална гимназия по селско стопанство, гр.Чирпан

 „Представяне на Регионален академичен център”

Олег Стоилов – Председател на Търговско-промишлената палата – Стара Загора 

 

 

           Уважаеми преподаватели,

студенти и служители

на Ветеринарномедицински факултет

 

 

Честит празник !

От името на академичната общност на Тракийски университет сърдечно ви поздравявам по случай

11 МАЙ -  ПРАЗНИКА НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ!

Горди сме, че Ветеринарномедицински факултет е част от Тракийски университет!

Високо ценим вашите  труд и любов към ветеринарномедицинската наука, вашия принос за развитието на факултета, за неговия възход и престиж в образователното пространство.

Всички ние се доверяваме на вас - ветеринарните специалисти, да пазите здравето на животните и хората, да отговаряте за толкова важния контрол на храните и хранителните продукти.

Благодарим ви за академизма, за високите стандарти в науката, за многобройните подготвени специалисти, които градят модерна европейска ветеринарномедицинска  практика.

Горди сме с вашите успехи!   

Желая на всички здраве, лично благополучие и професионална удовлетвореност !

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

проф. дсн Иван Станков

Ректор на Тракийски университет

 

 

           УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

           СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ

           НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” 

           ЯМБОЛ

 

 

  

        От мое име, от името на ректорското ръководство и на академичната общност на Тракийски университет, сърдечно ви поздравявам  с празника на факултета!     

Радваме се на вашата амбиция и професионализъм в подготовката на компетентни и мотивирани за труд инженерни кадри.

Удовлетворени сме от бързия темп на утвърждаване и развитие на вашия млад факултет. Знаем колко усилие ви струва това.

Благодарим на всички за енергията, за упорития труд, за непрекъснатия стремеж към усъвършенстване и обогатяване на преподавателската и научна дейност.

Завоюваните позиции в средите на инженерното образование и наука са ваш капитал за бъдещи успехи и развитие. Вашият авторитет е ценен принос към имиджа на Тракийски университет.  

Желая на всички здраве, лично щастие и успешно професионално бъдеще!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

проф. дсн Иван Станков

                                               Ректор на Тракийски университет

 На 19.05.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна управа - Стара Загора ще се проведе Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“, организирана от Тракийски университет - Център за кариерно развитие, Областна управа – Стара Загора и Регионален инспекторат по образование. Дискусиите на кръглата маса ще бъдат посветени на последователната професионална подготовка и кариерното развитие на завършващите професионални училища средношколци и специалистите с висше образование и ролята на бизнеса за тяхната успешна релизация, с акцент върху регионалните проблеми в тези насоки.

Международният ден на сестринството бе отбелязан във Филиал Хасково на Тракийски университет. Тържеството бе открито от доц. д-р Биянка Торньова- ръководител на катедра ”Здравни грижи”. Ректорът на Тракийски университет, проф. дсн Иван Станков поздрави студентите и преподавателите. Представени бяха доклади свързани с историята на сестринската професия. Събитието бе закрито с изпълнение на група ”Тракийско цвете”  към филиала.

На 15 и 16 май в хотел "Калиста" в Старозагорски минерални бани се проведе традиционната Научна конференция с международно участие, организирана от Аграрен факултет, при Тракийски университет, Стара Загора.  Конференцията се проведе под мотото "Българското земеделие - Хоризонт   2020".

На  научния форум присъстваха проф. дсн Иван Станков, Ректор на Тракийски университет, доц. д-р Христо Бозуков, председател на Селскостопанска академия, д-р Евгения Ачкаканова, директор на дирекция „Наука и образование“ в МЗХ и председател на Съюза на зооинженерите в България, директори на научни институти от страната, научни работници от институти и университети от цялата страна,  мениджъри на фирми в областта на аграрния сектор, преподаватели, служители и студенти от Аграрен факултет. В научната конференция участие взеха учени от Италия, Румъния, Сърбия, Турция, Ирак.

Пленарен доклад на тема "Българското земеделие - Хоризонт 2020" изнесе декана на Аграрен факултет- проф. дсн Радослав Славов.

За предизвикателствата пред българското земеделие и животновъдство говори в свой доклад и един от доайените на Аграрен факултет – проф. д-р Николай Тодоров.

След обяд заседанията продължиха по секции. В секциите „Животновъдни науки”, „Растениевъдне науки”, „Екология, околна среда, качество на храните”, „Аграрна техника и технологии” бяха представени над 150 научни доклада и постери.

Организирана беше и секция, в която своите научни разработки имаха възможност да докладват студенти и докторанти от Аграрен факултет,  университетите и научните институти от цялата страна.

На 16 и 17 май 2014г.  се проведе   Юбилейна конференция по повод 20 години от създаването на специалност „Рехабилитатор” в Медицински колеж – Стара Загора.

Юбилейната конференция беше открита в Конферентната зала на ПС „Марица Изток”.  На конференцията присъстваха проф. дсн Иван Станков, Ректор на Тракийски университет, г-жа Теодора Иванова, Заместник-областен управител на Стара Загора, проф. д-р Станка Маркова, почетен председател на БАПЗГ, представители на деканските ръководства на структурните звената на ТрУ,  преподаватели и студенти от университети и колежи от цялата страна.

 Мотото на конференцията беше „Превенция и рехабилитация за подобряване качеството на живот“. Конференцията протече при голям интерес, представени бяха 150 доклада в 4 секции. С награди бяха удостоени отличилите се с доклади участници, както и преподаватели и студенти с принос към развитието на специалност „Рехабилитатор”.

  ПРОГРАМА
научен семинар
 

„ОБЩЕСТВО НА ЗНАНИЕТО И УСПЕХА“ 

14 май 2014 год.
хотел„Верея“–Стара Загора 

 

 

9.00-9.45       Регистрация

9.45-10.00    Откриване на семинара

 

10.00-10.15   г-жа Петя Ациновауправител, ОИЦ Стара Загора - Мрежата от областни информационни центрове - партньор в търсенето на възможности за финансиране на проекти

 

10.15-12.00    Представяне на международни и национални  проекти

      prof. Michael Francis Dutton  - Mycotoxins in South  African foods: a case study on aflatoxin M1 in milk

      проф. Стойчо Стоев - проект HERBAL PROTECTION "Studies on some herbal additives giving partial protection against toxic or immunosuppressive effects of some mycotoxins"

     доц. Мирослав Карабалиев - Двустранен проект за сътрудничество с  университета Zhejiang - какво можем да взаимстваме от "Китайскиямодел"  за развитие и управление на науката. 

     доц. Мирослав Карабалиев - Използване на платформата Google Apps for  Education за управление на проектни дейности в Тракийски университет

      доц. Димитрина Брънекова „Education Policies in 21 Century – Edu 21” -  „Образователни политики в 21 век

      доц. Нели Грозева  - „Дейности по издирване, възстановяване и поддържане  на популациите и местообитанията на защитени видове от територията на  Природен парк „Сините камъни“ – гр. Сливен“

     доц. Лина Йорданова - Как проектът "Развитие на център за
електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет" нипромени

 

12.00-13.00     Обяд

 

13.00-13.30   

      д-р Иван Пандаузов, Маркетинг директор във ф-ма НОВИМЕД ООД

 Представяне на ф-ма НОВИМЕД ООД –Иновации и Know-How  в  медицинската  апаратура и оборудване

      д-р Радослава Павлова - Зонта Клуб - Стара Загора представя проект “Живей здравословно-учи ефективно”

 

13.30-14.30    Представяне на международни и национални  проекти

      доц. Дарина Заимова - Кооперативен бизнес и иновативно развитие на селските райони: Синергия между бизнес и академични партньори C-Bird, FP7-PEOPLE-2013, PIAPP-GA-2013-611490

      доц. Веселина Недева  - Усъвършенстване на системата за управление и  внедряване на интегрирана  управленска информационна система в Тракийски университет за   повишаване качеството на образованието и  научно-изследователската  дейност“

      доц. Красимира Георгиева  - Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на  преподавателите в Тракийски университет

      доц. Нели Георгиева  - Връзката с бизнеса - устойчива реализация на  инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" – Ямбол –

      доц. Таня Борисова - Актуализиране на учебните програми на Педагогически факултет

      проф. Иван Георгиев -  Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления „Икономика” и„Администрация и управление” към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион

 

14.30-15.00   Представяне на университетски проекти, финансирани от 

                      държавния бюджет

      проф. Спаска Станилова- Изолиране, култивиране invitro и проследяване на контролираната диференциация на мезенхимни стволови клетки

      доц. Димитър Сиврев - Използване на пластинационни методи за изработването на безвредни и дълготрайни анатомични препарати за обучение в морфологичните дисциплини

      доц. Николай Сандев- Изследване на показатели за качество на обеззаразяване на питейни води в селата от Община Стара Загора

 

15.00-15.30  Кафе  пауза

 

15.30-16.30   Представяне на университетски проекти, финансирани от  държавния бюджет

      ст. преп. Лилия Христова - Дигитални технологии в чуждоезиковото обучение

      ас.инж.  Златин  Златев -  Виртуални лаборатории и симулации за практическо обучение по техническите дисциплини  

      доц. Красимира Добрева- Пълноценна практико-приложна подготовка на студенти и докторанти в направление "Хранителни технологии“

      проф. Галина Дякова- Създаване на кардио-фитнес център за изследване и  подобряване на физическата и психическата подготовка, повишаване  качеството на обучение и оптимизиране на учебния процес на студентите

       доц. Веселина Иванова- Професионално взаимодействие за ефективна превенция и лечебно-оздравителна практика при гръбначните изкривявания в детска възраст

 

16.30-17.00     Дискусия по проблеми, свързани с научно-изследователската   работа по  изпълнението на проекти.

 

                    Раздаване сертификати на участниците.

 

   

“Върви, народе възродени,

към светла бъднина върви!"

  

 УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СКЪПИ СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ТРАКИЙСКИ УНИВРЕСИТЕТ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ДЕЙЦИ НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА,
      

 

 

 

 

Щастлив съм да ви поздравя по случай

24 МАЙ - ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА,

НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ,

И ПРАЗНИК НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ!

        Поклон пред величавото дело на създателите и апостолите на славянската  писменост и култура, светите братя Кирил и Методий, на техните ученици и последователи!

Да се влеем в манифестиращите колони, да запеем заедно с всички българи, с децата и младостта на България „Върви, народе възродени”!

Да покажем на обществеността, че сме следовници на първоучителите, че сме полезни на народа си в сферата на науката и знанието.

От името на ректорското ръководство на Тракийски университет  желая на всички вас, и чрез вас на всички съграждани здраве, бодрост, сили и успех!

 

      проф. дсн Иван Станков

                                      Ректор на Тракийски университет

 

Поканвам всички преподаватели, студенти и служители да вземат участие в общоградското шествие на 24 май. Сборен пункт пред Община Стара Загора (Гъбата) - 9:30 часа.

 

 ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ СТАРА  ЗАГОРА

    Обявява работно място за длъжността „счетоводител-касиер“ към Ректорат на Тракийски университет гр. Стара Загора  
Изисквания за заемане на длъжността
·         Икономическо образование.
·         Трудов стаж по профила на длъжността.
·         Компютърна грамотност, умение за работа в екип.
Кандидатите да представят следните документи:
·         Заявление за участие – свободен текст
·         Професионална автобиография /CV/
·         Копие от диплома за завършено образование
·      Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ стажа по специалността
·        Свидетелство за съдимост
Подборът ще е по документи, като се запазва правото да има събеседване с кандидатите.
Документите се подават в Деловодството на Тракийски университет Ректорат – гр. Стара Загора, Студентски град, ст.335 в срок до 12:00 часа на 31.05.2014 година.

        По традиция, за пореден път студентите от Тракийския университет избраха свое Ректорско ръководство, което управлява родната Алма Матер за един ден. На ректорския стол, с ректорска тога седна студентът Иван Прокопиев от Стопанския факултет.

Състав на тазгодишното Студентско ректорско ръководство:

Ректор – Иван Прокопиев, Стопански факултет, 3 курс

Зам.-ректор по учебна дейност – Светослав Димитров,  Ветеринарномедицински факултет, 3 курс

Зам.-ректор по научна и международна дейност – Лиляна Кузманова, Стопански факултет, 3 курс

Зам.-ректор по административна, стопанска и информационна дейност – Невена Панева, Педагогически факултет , 3 курс

Главен секретар – Елина Кючукова, Педагогически факултет, 1 курс

Помощник ректор – Ренате Йовчева, Аграрен факултет, 4 курс 

Студентското Ректорско ръководство представлява идеите и вижданията на студентите в срок от една година, до избора на следващото студентско самоуправление  –  през 2015.

Ректорът на Тракийскя университет, проф. дсн Иван Станков  пожела на студентското ръководство ползотворна работа и призова то да съдейства за връзката между академичното ръководство на Университета и студенти от различните факултети. 

           Лекоатлетите на Тракийски университет – Стара Загора с ръководител ст. преп. Жельо Добрев се представиха отлично на Националната Студентска Универсиада София 2014, която се проведе на 16 и 17 май 2014 год. в гр.София.

          В крайното отборно класиране спринтьорите на Тракийски университет заеха призовото трето място.

          В отделните дисциплини медали завоюваха следните наши студенти – лекоатлети:

          1. Радостина Недева – МК, Рехабилитация - ІІІ курс:

             Златен медал - 1 място – 400 м – 58.5 сек.

             Сребърен медал – 2 място – 800 м – 2.28.0 сек.

 

          2. Антония Митева – СФ,  БИ - І курс:

              Сребърен медал – 2 място – Скок височина – 160 см.

 

          3. Борислав Тонев – СФ, БИ – ІІ курс:

              Сребърен медал – 2 място – 100 м – 10.6 сек.

 

          4. Милен Вълканов – СФ, БИ – ІV курс:

              Сребърен медал – 2 място – 400 м – 49.72 сек.

 

          5. Щафета 4 х 400 м, 3 място -  Бронзов медал,  с участници:

              1. Росен Иванов – ВМФ, ВМ - V курс;

              2. Милен Вълканов – СФ, БИ - ІV курс;

              3. Васил Михайлов – СФ, БИ - І курс;

              4. Георги Петров – АФ, Аграрно инженерство - ІІ курс.

ПО СЛУЧАЙ

24 МАЙ -  ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ 

24 МАЙ - ПРАЗНИК НА ТРАКИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

40 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТАРА ЗАГОРА8 май


12.00 – Награждаване на победители в „Майски спортни празници” на ТрУ,  Спортна зала, Ректорат


Тракийски университет


9 май


10.30 - Тържество по случай 11 май празника на Факултет  „Техника и технологии”,  325 аудитория


Факултет „Техника и технологии” -Ямбол


12 май


14.00 - Честване Деня на медицинската сестра във Филиал Хасково – фоайе Филиал Хасково


Филиал Хасково


14 май


9. 00 - Научен семинар „Общество на знанието и успеха“, хотел Верея


Тракийски университет


15 май


10.30 - Честване 100 години от рождението на проф. Онуфри Нейчев, аудитория №6 „Акад. Стефан Ангелов”– Ветеринарномедицински факултет, Студентски град


Тракийски университет


15-16 май


 10.30 - Научна конференция с международно  участие „Българското земеделие -хоризонт 2020”, Старозагорски минерални бани, СПА хотел Калиста

 18.30 - Trakia students rock, Тракийски университет - Спортни площадки на ТрУ над западния вход


Аграрен факултет

 

 

Студентски съвет


16-17 май


10.00 - Юбилейна конференция – 20 години специалност „Рехабилитатор” в Медицински колеж, Почивна станция „Марица изток”, Старозагорски минерални бани


Медицински колеж


19 май


11.00 - Регионална кръгла маса "Взаимодействие между  средно образование, висшето образование и бизнеса – настояще и перспективи ” – Заседателна зала, Областна администрация


Тракийски университет


20 май

 

 

 


9.15 - Ден на студентското самоуправление в Тракийски университет, Заседателна зала „Д. Димов” ,Ректорат

10.00 - Информационен ден по програма Еразъм за студенти, Тракийски университет, Зала 3А, Ректорат

10.00 - Ден на студентското самоуправление в Педагогически факултет, 205 зала на Педагогически факултет

12.00 - Академичен студентски дебат: „Учителят и университетският преподавател на 21 век: самоопределение чрез бъдещето”, Аула на Педагогически факултет

13.00 -  ,Ден на корейската култура в Стара Загора под надслов „Корея гостува в града на липите“, Младежки дом-Стара Загора”


Тракийски университет

Тракийски университет

Педагогически -факултет

Педагогически факултет

 

Клуб на приятелите на РКорея в ТрУ


21 май


10.00 - Ден на отворените врати във Филиал Хасково – медийна зала на Филиал Хасково, представяне на специалностите


Филиал Хасково


22 май


18.00 - Тържествено честване „40 години висше образование в Стара Загора”, 24 май  - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, и празник на Тракийски  университет, Държавна Опера,Стара Загора


Община Стара Загора и Тракийски университет


22-23 май


10.30 - Международна научна конференция  „1” Trakia medical days” – Аула на Медицински факултет


Медицински факултет


23-26 май


15.30 - Международна конференция ”Функционална диагностика на намалените слух и зрение при деца”,

Комплекс „Арт”, Стара Загора


Център по отология, невро-отология, ТрУ


24 май


Участие в градските тържества по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, и празник на Тракийски университет.


ТрУ

На 08 май 2014 в Тракийски университет,  тържествено беше открит КАРДИО ФИТНЕС ЦЕНТЪР, оборудван със средства от университетски инфраструктурен проект 10И/13 „Създаване на кардио фитнес център за измерване и подобряване на физическата и психическата подготовка, за повишаване качеството на обучение и оптимизиране на учебния процес” с ръководител проф. д-р Галина Дякова, Катедра „Физическо възпитание и спорт”, Стопански факултет.
На събитието присъстваха проф. дсн Иван Станков, ректор на ТрУ, доц. д-р Анна Толекова,  зам. - ректор по НМД, доц. д-р Таня Танева - гл. секретар. Гост на тържеството беше и доц. д-р Георги Белчев - дългогодишен ръководител на  катедра „Физическо възпитание и спорт”, както и целия преподавателски състав на катедрата. 

На 08 май 2014 год. завърши турнира по футбол за „Купата на Ректора”. Във финалната среща за първото място се срещнаха атборите на Аграрен факултет и Медицински колеж.

С изявите си на терена двата отбора доказаха, че заслужават призовите  места в крайното класиране.

След оспорвана игра, динамика и напрежение победата с резултат 13:10 спечели отбора на Медицински колеж.

Купата на победителите връчи лично Ректорът на Тракийски университет проф. дсн Иван Станков.

Второто място и сребърните медали останаха за отбора на Аграрен факултет.

Трето място и бранзовите медали спечели отбора на ВМФ.

 Изисквания към кандидатите:

- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

- да са годни и психологически пригодни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Срок на обучение: - две седмици

 Разходите по обучението се поемат от Министерството на отбраната.

За справки и записвания - Военно окръжие Стара Загора

ул. Свети Княз Борис N: 55 тел 042/623231

        По покана на Ректора на Тракийски университет проф. Иван Станков  на 10 април 2014 г.  делегация от Университета Намик Кемал, Текирдаг, Турция посети Тракийски университет.  На официалната среща в Ректорския кабинет гостуваха ректорът на Namik Kemal University  prof.Osman Şimşek , Зам.- ректорът  prof.M.İhsan Soysal,  деканът на Факултета по инженерство prof.Özer Göktepe,  деканът на Стопански факултет prof. Ensar Nişancı, и деканът на Аграрния факултет prof.Ahmet İstanbulluoğl. Домакини на срещата бяха проф. Иван Станков, ректор на ТрУ, зам.-ректорите – проф.  Иван Въшин, доц. Анна Толекова, доц. Иванка Желязкова, проф. Михни Люцканов - декан на ВМФ, проф. Радослав Славов – декан на АФ и проф. Иван Георгиев – декан на СФ. Представителите на двата университета дискутираха  пътища за разширяване  на двустранното образователно и научно сътрудничество. Те използваха  предоставената им възможност, за да обменят идеи за партньорство в научните изследвания и осъществяване на  бъдещи общи проекти между двата университета. Предстоящите научните форуми, на които  ще имат възможност да вземат участие преподаватели от двата университета, ще се проведат през 2014 г. са:  на 15 и 16 май Научна конференция на Аграрен Факултет, ТрУ "Българското Земеделие - Хоризонт 2020";  08-11 септември Балкански Земеделски Конгрес  Одрин, Турция.

След официалната среща гостите от Namik Kemal посетиха Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет и клиниките на ВМФ, Стопански факултет. Беше отправена покана от страна на турската делегация за бъдещи посещения на наши преподаватели и студенти.

 

 

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ

ОТ АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

 

 

Академичната общност на Тракийски университет ви поздравява  по –случай    

 

6 МАЙ - ПРАЗНИК НА АГРАРНИЯ ФАКУЛТЕТ.

Горди сме, че Аграрния факултет е част от Тракийския университет, средище на науката, на новостите и постиженията в областта на  аграрното образование, което  гарантира едно модерно и екологично земеделие.

Благодарим на всички вас за професионализма и академизма, за утвърждаването на факултета като съвременен център на образование и изследователска дейност, подчинени изцяло на хората и на бизнеса. Вашите успехи и постижения издигат престижа на нашия университет в националното и международно образователно пространство.   

Пожелаваме на всички вас здраве, лично щастие, бъдещи професионални и научни постижения!

 

                                                                                    проф. дсн Иван Станков

Ректор на Тракийски университет

Стара Загора

 Тридесет и седмо издание 

16 – 18 май 2014 година 

Организатори: 

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Студентски съвет

Община Шумен

Условия на конкурса 

 • В конкурса могат да участват само студенти от български висши училища.
 • Личното присъствие (или присъствието на упълномощен представител) в Шумен е задължително. Участниците четат текстовете си пред публиката и журито.
 • Конкурсната програма включва четири направления – поезия, белетристика, критика и книга от автор студент.
 • В направление поезия се участва с до 5 стихотворения (или с не повече от 5 страници).
 • В направление Белетристика – до 3 разказа (с общ обем до 15 стандартни страници – 30 реда по 60 знака).
 • В направление Критика – с един или повече текстове с общ обем до 15 стандартни страници.
 • В направление КНИГА участват автори с издадени книги през      2013 г./2014 г.
 • Допуска се участие в различни жанрове.
 • Конкурсът е явен. Приемат се и публикувани текстове през          2013 г./2014 г.
 • Авторите следва да попълнят регистрационната форма за участие в електронния сайт на конкурса: litkonkurs.shu.bg
 • Текстовете се приемат само в електронен вариант (прикачват се в регистрационната форма на сайта на конкурса)
 • Книгите (освен в електронен вариант) могат да се изпращат и на пощенски адрес:

Шумен 9700,

ул. “Университетска” 115

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

(за Националния студентски литературен конкурс)

 • Краен срок за регистрация на участниците – 10 май 2014 г.
 • Наградите ще бъдат обявени на 18 май – след приключване на литературните четения и съпътстващата програма на конкурса в Шуменския университет.
 • Голямата награда на Конкурса е издаване на книга на автор-студент. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”.
 • Отличените творби ще бъдат публикувани в седмичника “Литературен вестник”.
 • Организаторите осигуряват безплатни нощувки за участниците.

 

НАГРАДИ

За поезия – първа награда 100 лв., втора награда 70 лв.

За белетристика – първа награда 100 лв., втора награда 70 лв.

За критика – Наградата “Боян Пенев” на Шуменския университет в размер на 100 лв.,  втора награда – 70 лв.

За КНИГА, издадена през 2013 г./2014 г. – 100 лв.

издаване на книга на автор-студент – Голямата награда на Конкурса се осигурява от Община Шумен и е в размер на 500 лв. (Наградата може да бъде присъдена на група автори.) Книгата ще бъде издадена от Университетското издателство „Епископ Константин Преславски”.

Награда на публиката – 50 лв.  

ЖУРИ

1. Иван КАРАДОЧЕВ – литературен критик и изследовател, един от първите носители на Наградата „Боян Пенев” на Националния студентски литературен конкурс – Шумен, член на журито по време на различни издания на Конкурса.

2. Петър ЧУХОВ – автор на поетически и прозаически текстове, превеждан е на над 15 езика, занимава се с хайку поезия, пише музика и текстове, представя стихответе си с групата за поезия и алтернативен рок „ЛаТекст“, член на журито по време на различни издания на Конкурса.

3. Антоний Димов – пише поезия, проза и критика, носител на Наградата за поезия през 2002 г. в Националния студентски литературен конкурс – Шумен, журналист в БНР-Радио Шумен, водещ и сценарист на предаването за изкуство, култура и млади хора "Без рамки".

 

Съпътстващи събития: 

Поетически пленер Писане от натура

Модератор на проекта: Петър Чухов

 

„Проектът „Писане от натура” ползва съвсем буквално изключително разпространения опит на рисуването от натура, практикувано от почти всички художници и превърнато в задължителен метод в художествените гимназии и академии. Но вместо платно, палитра и четка, в практиката на писането инструментите стават лист, писалка, думи. Външните характеристики на метода включват: общо пространство, в което се разполагат пишещите субекти; обща задача, според която пишат (описват) конкретен обект, попаднали в границата на една и съща (относително обща) гледка; общо време, в което осъществяват писането (описанието). Предварителни условия са доброволното съгласие за задължителност на акта на писането, ограничеността на този акт във времето (30 минути), дисциплинираност на заниманието и необходимост от кратка и интензивна концентрация … Съществено условие за креативността на пленера е съзнанието, че това е литература на живо. Текстовете възникват точно в този момент – пред очите на пишещия, на неговите колеги и на евентуалната публика. Текстът е продукт на всеки индивидуален поглед и на особен вид споделено от други погледи писане. Възникването на текста е показ – в игра и в представление. Те са изцяло въвлечени в колективността на акцията и общото действие.”  Пламен Дойнов

 

ДИСКУСИЯ на тема Художествен текст и култура

Модератор: ИВАН КАРАДОЧЕВ

 

Основни въпроси:

·         Функция на художествения текст в съвременния културен модел

·         Художествен текст и визуални видове изкуство

·         Художественият текст в парадигмата на модерната култура

·         Художественият текст като постмодерн

·         Аксиологическата неделимост на художествения текст

·         Художественият текст като езикова провокация

·         Художественият текст като граница на езика и на света

 

ЛАТЕКСТ, група за поезия и алтернативен рок

специален гост на Конкурса


Петър Чухов (поезия, вокали, китара)

Елена Пенева (вокали)

Иван С. Вълев (бас, вокали)

Гриша Маникатов (барабани)

 

Целта на „ЛаТекст“ е да съчетае деликатността на поезията с енергията на рока. Да представи стихотворенията в композиции, където текстът плува над музиката или потъва в нея, без да се пее.

 

Лице за контакти:

ДОРА КАБАКЧИЕВА

ръководител на ПР-екипа

0893 352 239

pr@shu.bg

Шумен 9700

ул. “Университетска” 115     

 
На 4 април 2014 г,  консулът на РКорея г-н Хуанг Ин - Сунг  и главният експерт по култура и образование г-жа Ким Су-Ми посетиха Тракийски университет. Поводът бе  учредяване на клуб на приятелите на Корея в Тракийски университет.  Дипломатите направиха дарение на Централна университетска библиотека - учебни материали за изучаване на корейски език, информационна литература за културата, природните забележителности и историята на Корея.
Проф. Иван Станков, ректор на Тракийски университет, запозна гостите с перспективите за двустранно сътрудничество между двете институции. 
Г-н Хуанг Ин - Сунг и г-жа Ким Су-Ми се срещнаха с представители на Клуба на приятелите на Корея в Тракийски университет, които бяха подготвили кратко и атрактивно посрещане. Гостите бяха приятно изненадани от проявения интерес и засвидетелстваха готовност да подпомагат бъдещи образователни и информационни инициативи, свързани с Корея. 
Очаква се на 21 май 2014  в Регионална библиотека "Захарий Княжески" да се състои Ден на корейската култура с подкрепата на Посолството на Република Корея, Община Стара Загора и Тракийски университет. Поканени да се включат в събитието са любители на корейската култура от Тракийския университет и града. 
 

  

 


На 11 април 2014 г. в 14.00 ч. са публикувани 1572 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация за 2014 г. Програмата се провежда успешно за трети пореден път при изключителен интерес както от страна на студентите, така и от страна на държавната администрация. Стажовете, обявени по програмата за 2014 г. са с над 470 повече от обявените за 2013 г.
В Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2014 г. могат да участват всички студенти, които се обучават в страната или чужбина без значение от степента, формата на обучението или курса.
Програмата е с фокус върху придобиването на професионален опит, нови знания и умения в реална работна среда, както и възможност за по-добра професионална ориентация на студентите. Стажовете ще бъдат едномесечни, неплатени, с възможност за гъвкаво работно време и ще се проведат в периода 1 юли - 30 септември 2014 г.
Предлагат се стажове в 40 професионални направления като най-търсените от страна на администрацията с най-много обявени стажантски позиции са Икономика (507), Администрация и управление (225), Право (178), Архитектура, строителство и геодезия (98), Информатика и компютърни науки (72), Социални дейности (66) и др.
Условията на програмата са публикувани на Портала за студентски стажове в държавната администрация в раздел Информация за програмата:
Процедурата за кандидатстване и подбор е изцяло онлайн и се осъществява на портала. Крайният срок за кандидатстване е 11 май 2014 г.
Успех на всички кандидати!
Тракийски университет – Аграрен факултет обявява свободно работно място за:
 
Длъжност – технически сътрудник (в Център за разработване на проекти)
Изисквания за длъжността :
 • висше образование (направление икономика, администрация, аграрни науки и др.)
 • английски език – отлично писмено и говоримо
 • компютърна грамотност – много добра (MSOffice, Internet)
Необходими документи :
 • молба
 • автобиография-CV
 • диплом
 • препоръки от работодатели
Място на подаване на документите
Студентски град, Тракийски университет
Стая 405 – Деловодство
Тел.  042 699 247, 0889 33 01 20

 

Срок за подаване на документите – 30.04.2014 г.

Уважаеми колеги преподаватели, студенти

и служители от Тракийски университет,

Уважаеми старозагорци и гости  

на Стара Загора и Старозагорска област,

 

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ  ХРИСТОВО -

 ЕДИН ОТ НАЙ-СВЕТЛИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ!

 

Нека светлината  на Христовото възкресение озари живота ни! Вярата е тази, която ни зарежда с доброта, надежда, любов и мъдрост. Да отворим сърцата си за страданието и болката на ближния да бъдем опора на по-слабите и добрите дела изпълват живота ни.

С вяра, мир и любов в душите ни ще съградим по-добър и красив свят.

Желая на всички здраве и весели празници!

 

Ректор на Тракийски университет

Проф. дсн Иван Станков

     На 14 април 2014 г. Департаментът по земеделие към посолството на САЩ и Тракийски университет - Стара Загора организираха семинар на тема „Отглеждане и хранене в млечното и месодайното говедовъдство“. 

     Проф. Иван Станков, Ректор на Тракийския университет и Майкъл Хени, Аташе по земеделските въпроси към посолствата на САЩ за Източна Европа откриха събитието.

  Гост лектори на семинара бяха световноизвестни утвърдени специалисти със значителен международен опит в областта на млечното и месодайното говедовъдство в САЩ - д-р Мартин Зибер, Международен консултант по животновъдство – AgDevelop; Робърт Кайзер, почетен професор към университета на Уисконсин /Служба за съвети в земеделието; проф. Скот Йенсен от Университета на Айдахо/Служба за съвети в земеделието/. Те представиха новости за технологиите и тенденциите по проблемите на качеството на фуража, храненето, репродукцията и управлението на отрасъла.

     В семинара участваха много преподаватели, фермери, студенти, които се запознаха с нови разработки за производството на генетичен материал за месно и млечно говедовъдство, с промените в системата за генетична оценка - за пръв път представяни в България, както и с други полезни и интересни теми.

Уважаеми колеги,

С удоволствие ви съобщавам, че:

Ø  До 27 май 2014 можете да ползвате свободния достъп до електронните книги на престижното издателство Taylor & Francis – над 40 000 заглавия в различни научни области – чрез платформата CRCnetBASE (електронни книги за наука, технологии и медицина на Taylor & Francis Group).       http://www.tandfebooks.com/

Ø  До 02 юни 2014 можете да ползвате свободния достъп до електронните списания на престижното издателство Taylor & Francis.

             http://www.tandfonline.com/

Достъпът е базиран на ІР адреси - може да се ползва от компютрите в Интернет мрежата на университета. Свалянето на книгите става лесно, за секунди. Ако имате проблеми с Интернета, моля обърнете се към библиотеката. Ние ще ви съдействаме да се сдобиете с книгите, които представляват интерес за вас.

Ако имате въпроси, с удоволствие ще ви отговорим. Ако линковете не се отварят копирайте ги и ги поставете в браузъра.

   Възползвайте се, заслужава си!

Уважаеми колеги,

Имаме активиран достъп до AccessMedicine до 01 май 2014 година.

Адрес за достъп

 http://accessmedicine.mhmedical.com/

Какво е AccessMedicine ?

AccessMedicine (на издателя McGraw-Hill Medicalе богат медицински онлайн ресурс, който предоставя пълен спектър от знание на най-добрите умове в областта на медицината.

AccessMedicine е авторитетен, иновативен и непрекъснато актуализиран и оптимизиран продукт, който може да бъде използван с всяко мобилно устройство. Съдържанието наAccessMedicine се подбира и управлява от световнопризнат и уважаван консултативен съвет, който включва трима от най-добрите експерти в академичните среди в областта на медицината – Mark AGraberMDDiane LevineMD; и Anderson Spickard IIIMD.

AccessMedicine предлага:

• на студентите по медицина разнообразни и всички необходими ресурси, за да се запознаят с основните изследвания на науката и тяхната употреба в практиката;

• предлага помощ на практикуващите медицински сестри и асистенти посредством незабавен достъп до видеоматериали, тестове за самооценка, както и водещи медицински учебници, които улесняват вземането на решения и полагането на грижи;

• позволява на академичната администрация да следи и анализира напредъка на своите студенти чрез специализиран инструмент, която улеснява работния процес;

• позволява на практикуващите лекари да актуализират своите медицински познания, за да се гарантира най-добър резултат за пациента.

Защо е уникален AccessMedicine?

AccessMedicine предоставя незаменима и актуална онлайн подкрепа чрез информация и практически решения насочени към медицинското образование и клиничната практика посредством следните интерактивни функции:

Водещи медицински учебници

Повече от 85 референции помагат на студентите да успеят по време на целото си медицинско образование, включително и най-новите издания на най-уважаваните медицински учебници и справочници в света, като Harrisons Principles of Internal Medicine и CURRENT MedicalDiagnosis & Treatment. Вижте пълния списък учебни помагала AccessMedicine наaccessmedicine.mhmedical.com/textbooks

Обширна мултимедийна библиотека

Уникална колекция от над 250 прегледа и видеоматериала с медицински процедури, модули за безопасността на пациентите, аудио файлове и анимации на сложни манипулации, представени от гледната точка на студентите, включително видеоматериали, илюстриращи основните медицински понятия, съставени от най-уважавания медицински учебник HarrisonsPrinciples of Internal Medicine. Пълен списък на видеоклипове и анимации посететеaccessmedicine.mhmedical.com/multimedia

Медицински инструмент за диференциална диагноза

Достъп до повече от 1000 диагнози чрез Diagnosaurus®, чрез специален медицинскиинструмент на McGraw-Hill, който спестява време и позволява да се разглежда симптом, болест или система на органи.

Многобройни инструменти за бърза справка

• Практически насоки – ежегодно актуализирани насоки от Current Practice Guidelines inPrimary Care, които спомагат за бърз и акуратен скрининг, успешна превенция и най-добър избор при лечение на заболявания, чрез достъп до кратки дайджест версии на по-дълги оригинални упътвания.

• Диагностични тестове от Pocket Guide to Diagnostic Tests – справочник с бързи референции към подбора и тълкуването на най-често използваните диагностични тестове, включително лабораторни процедури в клинични условия.

• Quick Medical Dx & Tx – колекция от кратки, основани на доказателства характеристики на състояния и заболявания, които са най-често срещани в медицинската практика. Те са идеален помощник за качествен преглед или бърза справка в клинични условия.

• Самооценка – Обширен сбор от въпроси и отговори от водещи издания, като HarrisonsSelf-Assessment and Board ReviewWilliams Obstetrics Study Guide и the LANGE textbooks, което подпомагат на студентите за подготовка за изпити.

• Integrated Drug Database – Бърз преглед на дозировки, указания и нежелани реакции сред повече от 1000 генерични и маркови лекарства, с персонализирани и печатни листовки за пациенти, представени на английски и испански език.

• Clerkship Corner  – безценен ресурс, който предоставя пълен обхват на информацията, с която студентите трябва да бъдат запознати четивно с основните теми във вътрешната медицина.

• Cases (Медицински случаи) – набор от случаи от популярната серия Case Files иPathophysiology of Disease, които помагат на медицинските студенти посредством определени въпроси да разберат и преценят по-добре реалната обстановка при заболяване, за да се оформи медицинския случай и подхода към пациента.

• Custom Curriculum –мощен онлайн инструмент, който спомага облекчаването на работния процес чрез персонализиране и управление на обучението на едно място.

• Търговски марки – Логото на McGraw-Hill Education и логото на AccessMedicine са регистрирани търговски марки на McGraw-Hill Education и/или нейните клонове в САЩ и други страни, и не могат да бъдат използвани без писмено разрешение. Всички други търговски марки са собственост на съответните им собственици. McGraw-Hill Education не е свързана с никой продукти, споменат в AccessMedicine

http://www.accessusercenter.com/wp-content/uploads/2012/07/ACM_2013Welcome_Email.html

 

Уважаеми преподаватели, студенти и служители

в Медицински факултет, Медицински колеж,  Филиал

Хасково, УМБАЛ към Тракийски университет,

и всички работещи в сферата на здравеопазването,

 

 

От името на ректорското ръководство и академичната общност на Тракийски университет най-сърдечно Ви поздравявам по случай  

7 април – ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ

 В ЗДВРАВЕОПАЗВАНЕТО И СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО! 

Приели като своя съдба най-хуманната професия – професията на медика,  вие следвате най-висша цел – опазването на човешкия живот.  Благодарим за неуморния труд, за професионализма, за вашата всеотдайност и посветеност на човешкото здраве. Вашите грижи ни даряват усмивки и спокойствие.

Горди сме, че Медицински факултет, Медицински колеж и  Филиал Хасково са част от нашата университетска общност.

Пожелаваме на всички колеги медици и на всички работещи в сферата на здравеопазването удовлетвореност и бъдещи професионални успехи!

Честит професионален празник!

                                                                                      

                                                                                            Проф. дсн Иван Станков

                                                                                        Ректор на Тракийски университет

 

        Тракийски университет фокусира кандидатстудентска кампания върху привличане на чуждестранни студенти, особено за специалностите с преподаване на английски език. През тази година целева група са потенциални кандидатстуденти от Гърция, Кипър, Германия, Великобритания и Ирландия. Студенти от тези страни могат да изберат платено обучение, като им се предлага и подготвителен курс по български език. Ползотворното сътрудничество със Study Medicine Europe и Global education е насочено към популяризирането на образователни продукти на Тракийски университет-Стара Загора в съответствие със ЗВО и нормативните документи на университета. Study Medicine Europe и Global education са медиатори в информирането на младите хора в чужбина за конкурентните предимства и професионалното бъдеще, които осигурява следването в Тракийски университет.

На 19.03.2014 в Зала №1 на Ректорат, преподаватели, студенти, колеги и приятели честваха 80-годишнината на проф. Николай Тодоров, виден дългогодишен учен и преподавател от секция "Хранене на животните" в Аграрен факултет - организатор на събитието.

Ректорът на Тракийски университет проф. Иван Станков, изнесе пред присъстващите слово за динамичния живот, иновативната преподавателска дейност и световноизвестните научни приноси на проф. Тодоров през годините. Ректорът сподели признателността на ректорското ръководство и на академичната общност на Тракийски университет, за възможността да ползват богатия опит и широтата на личността на проф. Тодоров като мяра за  професионална отговорност, световен мащаб и новаторство, за прецизност в научните изследвания и обучението.

Деканът на Аграрен факултет проф. Радослав Славов високо оцени неговата административна вещина  като Декан, по времето на който Аграрен факултет се превърна в средище на науката, иновациите и престижното образование.

Впечатляващи са многобройните авторитетни публикации на проф. Тодоров у нас и в чужбина, издадените учебници и монографии, лекциите в чуждестранни университети, практическата консултативна дейност, проектите, контактите в България и в чужбина, допринесли много за авторитета на Тракийски университет и за престижа на българската животновъдна наука. 

В знак на признателност и благодарност за творческата и преподавателска дейност, проф. Тодоров беше удостоен с плакет и медальон на Тракийския университет.

Своето уважение и признателност засвидетелстваха Деканът на Аграрен факултет, Деканите на ВМФ и СФ, колеги от катедрата и университета, много гости, приятели и ученици на професора.

ЧЕСТИТА  80 – ТА  ГОДИШНИНА  УЧИТЕЛЮ!

    

9th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS
EDERNE, TURKEY
16. - 18. OCTOBER, 2014

Педагогическите факултети на четирите партньорски Балкански университети – Тракийски университет, Стара Загора, България, Тракийски университет, Одрин, Турция, Загребски университет, Хърватия и  Скопски университет, Македония са съорганизатори на:
9-ти МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ КОНГРЕС: ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ОДРИН, ТУРЦИЯ
16. – 18. ОКТОМВРИ, 2014

 Желаещите  студенти от

ВСИЧКИ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

на Тракийски университет

могат да се запишат

в следните форми на студентски спорт БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

 • ФУТБОЛ,  за информация - треньор пр. Т.АНДРЕЕВ – тел. 0885 70 32 70
 • ВОЛЕЙБОЛ, за информация -треньор пр. П. ПЕТКОВ  – тел. 0887 88 12 60
 • ПЛУВАНЕ, за информация - треньор пр. Л.КОСТАДИНОВ – тел. 0895 99 22 98
 • РЪГБИ (жени), за информация - треньор пр. Н. ГОЧЕВА – тел. 0897 85 86 56
 • ХОКЕЙ НА ТРЕВА (мъже и жени) - треньор пр. М.ИВАНОВА – тел. 0893 79 70 03
 • ОРИЕНТИРАНЕ, за информация - треньор доц. Л.ЙОРДАНОВА – тел. 0886 26 38 73

 

На 6 март в Заседателната зала на Ректорат – Тракийски университет се проведе работна среща по Договор № ОПОС 2-36/24.07.2013 г. (256АФ/31.07.2013) „Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на Природен парк "Сините камъни" - гр. Сливен" по проект на Природен парк „Сините Камъни” - гр. Сливен: № 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и  опазване на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни”, финансиран с Договор № 5103020-С-002 по Приоритетна ос 3 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.". Аграрният факултет е изпълнител на шест от дейностите по проекта. В експертния екип участват 5 изследователи от Аграрния факултет и 3 от Ботаническата градина на БАН. Теренни и технически сътрудници са 12 студенти от специалност Екология и опазване на околната среда и специалност Агрономство на АФ, един специалист от АФ и двама от Ботаническата градина на БАН.

На срещата присъстваха доц. Таня Танева – гл. секретар на ТУ, проф. Радослав Славов – декан на АФ, г-жа Фатме Мустафова – директор на Природен парк „Сините камъни“, проф. Гюрга Михайлова – зам. декан на АФ, доц. Михаил Панайотов – зам. декан на АФ, експерти от екипа на бенефициента – ПП „Сините камъни“, екипът от експерти и теренни сътрудници за изпълнението на договора, преподаватели, служители и студенти от АФ.

Г-жа Радослава Алексиева – координатор на проект № 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и опазване на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни” запозна присъстващите с целта, задачите и дейностите, по които се работи за неговото изпълнение.

Доц. Нели Грозева – ръководител екип по договор № ОПОС 2-36/24.07.2013 г. презентира основните дейности и извършената до момента работа за опазване на застрашени от изчезване на територията на Природен парк „Сините камъни“ висши растения и за запазване и възстановяване на техните местообитания.

       Срещата продължи с дискусия по представените доклади. Г-жа Мустафова – директор на Природен парк „Сините камъни“ – изрази удовлетворението на бепефициента от извършената работа по договора и оцени високо участието на експертите и студентите от Аграрния факултет и от Ботаническата градина към БАН при теренните изследвания и анализи. Обсъдени бяха проблемите с орловата папрат и възможностите за борба с нея в границите на защитените територии. Разгледани бяха възможностите за популяризиране на дейностите от договора на територията на Тракийския университет. В хода на дискусията присъстващите се запознаха и с други проекти на Природен парк „Сините камъни“. Дискутирани бяха и възможностите за провеждане на студентски практики на територията на парка и за други бъдещи съвместни проекти с Аграрния факултет.

          Преди закриването на срещата всеки участник получи от екипа за изпълнение на договора специален подарък – бутикови сладки, изобразяващи застрашени от изчезване видове на територията на Природен парк „Сините камъни“. С този иновативен подход екипът се надява да запознае повече хора с флористичното богатство на парка, защото вярва, че растителните видове могат да се опазят само ако се познават добре 

Като координатор и бенефициент на научно-изследователски проект № 611490 (PIAPP-GA-2013-611490) – Кооперативният бизнес и иновативно развитие на селските райони: Синергия между бизнес и академични партньори”, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ организира встъпителна пресконференция по повод стартирането на проекта.

Проектът се осъществява с изключителната финансовата подкрепа на Седма Рамкова Програма на Европейския Съюз, Програма Хора, Мария Кюри – ”Партньорство и пътеки между индустрия и академия”.

Пресконферецията ще се проведе на 19.03.2014 (сряда) от 15:00 ч. в хотелски комплекс Вереябул. “Цар Симеон Велики” №100, в конферентна зала 2, при следния дневен ред:

15:00 – 15:15

Регистрация на участниците

15:15 – 15:30

Откриване на пресконференцията с приветствие към представителите на медиите

15:30 – 15:45

Презентация на проекта и на партньорите

15:45 – 16:00

Дискусия и въпроси

16:00

Закриване на пресконференцията 

Пресконференцията е насочена към постигане на информираност и публичност относно проекта, разясняване на неговите общи и специфични цели, както и очакваните резултати от изпълнението на конкретните дейности, свързани с реализирането му.

 

      На 06.03.2014 г. ще се състои тържество по случай Деня на жената в Аулата на Педагогически факултет от 18.00 часа.Поканата важи за всички преподаватели, служители и студенти.

 Организирано от студентски съвет.

      На 27.02.2014 г. от 14.00 часа в залата на РИМ бе организирана кръгла маса на тема “Технологии, свързани със здравето”, ориентирана предимно към проблемите на деца със специални потребности и нарушение на слуха и зрението. Срещата бе проведена под патронажа на Тракийски университет и Община Стара Загора. 

 

 

„И днес йощ Балканът, щом буря захваща,

спомня тоз ден бурен, шуми и препраща

славата му дивна като някой ек

от урва на урва и от век на век!”

 

 

 

Трети март е свещена дата за нас българите белязала възкресението на нашия народ, тържеството на свободолюбивия български дух, пет века палил бунтовни пламъци по поробената ни земя, издигал църкви и училища с копнежа за свободна и силна България.

Да сведем глави пред подвизите на българските опълченци и руските войни, пред титаните на българската революционна борба и жертвите от априлското въстание, отдали живота си за Отечеството!

Наш дълг е да се учим от тях и да предаваме на децата си идеалите за свобода и родолюбие, за да съградят утрешна демократична и просперираща България!

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

 

Проф. дсн Иван Станков

Ректор на Тракийски университет

         Във Филиал Хасково на Тракийски университет бе открита нова учебна зала. Ректорът проф. дсн Иван Станков преряза лентата и поздрави студентите на Филиал Хасково. Гости на официалното откриване бяха: доц. д-р Добри Ярков – помощник ректор, преподаватели и студенти.

Новата модерна аудитория е с капацитет 70 места, в нея ще се обучават студенти от специалностите „медицинска сестра” и „акушерка”. Залата носи името на бележития български учен и общественик, роден в град Хасково – проф. д-р Асен Златаров.

  

 

 

 

 

 

 

 

 Уважаеми преподаватели, студенти и служители на Тракийски университет,

Уважаеми съграждани и гости на Стара Загора, 

 

Честита Баба Марта!

По стар български обичай, да дарим с мартеници близки и приятели! Да им пожелаем силата на земята, която се събужда за живот, светлината на слънцето даряващо топлина и свежестта на пролетния вятър, предвестник на ново начало!

Да е берекет за стопаните по нивите, градините и фермите! Благодатен да е трудът ни,  спорна да бъде годината занапред!

Пожелавам на всички вас и вашите семейства много здраве, надежди и пролетно настроение!

                                                                          

              проф. дсн Иван Станков

              Ректор на Тракийския университет

На 06.03.2014 г. (четвъртък) от 10 ч. в заседателната зала на Ректората ще се проведе работна среща по Договор № ОПОС2-36/24.07.2013 г. "Дейности по издирване, възстановяване, поддържане на местни растителни видове на територията на Природен парк "Сините камъни" - гр. Сливен", по който изпълнителят е Аграрният факултет.

  Скъпи абсолвенти,

Честито дипломиране!

Радваме се на вашия успех и на вашите постижения!  

Вярваме в професионализма, който сте придобили в Тракийски  университет!

Убедени сме, че ще бъдете успешни в социалнозначимата професия, която сте избрали!

 Вероятно днес ви се струва, че безгрижните студентски години са минали бързо и неусетно. Може би ще изпитате носталтия по незабравимите преживявания и вечерите с приятелите, които намерихте тук, но излизате пораснали, калени и въоръжени със знания и професионални умения.

 Вашите преподаватели дадоха много от себе си, за да станете добри специалисти, достойни млади хора, готови да градят своето бъдеще, да преодоляват препятствия в професията и в живота.

             Горди сме с вас - новия випуск ветеринарни лекари. Вярвайте в себе си, във вашето бъдеще и в доброто! Гледайте оптимистично напред, защото Тракийски университет ви е дал ценен капитал – компетентност, отговорност и опит.

 От сърце ви желая здраве, професионален успех, лично щастие и благополучие!

 Тракийски университет и Ветеринарномедицински факултет - вашата Алма Матер, вашите преподаватели и приятели винаги ще ви подкрепят!

 На добър път!                                                                              

                                                                             

РЕКТОР, проф. дсн Ив. Станков

 

 

Кой ще бъде българското лице на науката за 2014г.?

Конкурсът „Лаборатория за слава FameLab” търси млади учени, които могат да говорят за наука по разбираем и атрактивен начин. Победителят ще представи България на международния финал в Обединеното кралство.

 

Какво е общото между трансплантирането на органи и канадската дървесна жаба? Тази жаба има удивителната способност да спира сърдечния си ритъм през зимата и напълно да замръзва, а през пролетта да се „съживява“ отново. Механизмът, чрез който канадската дървесна жаба предпазва органите си от поражения вследствие на замръзването, може да помогне на учените да открият начин как по-дълго да съхраняват човешки органи за операции по трансплантация.

С тази история ирландецът Фъргъс Маколиф спечели международния финал на конкурса за млади учени „Лаборатория за слава FameLab в Обединеното кралство през 2013г.

Удивително е как на пръв поглед сложни въпроси могат да бъдат обяснени по съвсем кратък и разбираем начин. Това е магията на единствения по рода си конкурс „Лаборатория за слава FameLab”, който за 8-ма поредна година търси българското лице на науката. Търси онези млади учени, чиято страст към науката може да зарази хора от най-различни възрасти и професии. Това става чрез трите златни правила на „Лаборатория за слава FameLab”: съдържание, яснота, харизма.

Конкурсът, създаден от Челтнъмския фестивал на науката в Обединеното кралство, станал международен благодарение на Британски съвет, се провежда в над 25 страни по целия свят. Понякога оприличаван на "Евровизия за учени”, международният финал събира националните победители от всички участващи държави и се излъчва на живо по интернет, за да може да се гледа от зрители по целия свят.

Преди да стигнат до международния финал обаче кандидатите трябва да се преборят за сърцата на публиката и одобрението на журито в своите собствени държави. България участва в конкурса още от самото му начало преди 8 години благодарение на партньорството между Британски съвет, Министерството на образованието и науката и Форум Демокрит. От тази година „Лаборатория за слава FameLab” се подкрепя и от Аурубис България, чиято дейност намира широко приложение в редица технологични сектори – електротехника, електроника, химическа индустрия, строителство и автомобилостроене. Аурубис ще предоставят и специалната награда, която компанията ще даде на един от финалистите. Основни медийни партньори са National Geographic Channel Bulgaria и Българската национална телевизия.

Кой може да участва?

Целта на конкурса „Лаборатория за слава FameLab” е да докаже, че за наука може да се говори пред неспециализирана публика по разбираем и забавен начин, при това без компромис с научното съдържание. Кандидатите могат да бъдат от цялата страна, но трябва да са от природо-математическите науки – това могат да са например преподаватели в училище или ВУЗ, работещи в изследователски или приложни институти, или студенти със задълбочени познания и опит от своята област.

Формат на конкурса

Конкурсът „Лаборатория за слава FameLab” се провежда във формат, добре познат от популярни телевизионни предавания – регистриралите се кандидати се явяват на живо на първоначален кастинг. Всеки трябва да подготви две 3-минутни представяния на научна тема, които трябва да са научно-достоверни, атрактивни и разбираемо поднесени. Явяването на кастинга е с изпълнение във формат по избор на кандидата. То може да включва песен, танц, поезия, изображения или да бъде представено по друг атрактивен начин, но без компютърни презентации. Темите трябва да са от природо-математическите и инженерни науки, но могат да разясняват както фундаментални понятия, така и съвременни научни открития.

Регистрация

Пълна информация за условията за участие, както и онлайн формуляр за регистрация може да бъде намерен на уебсайта на конкурса www.famelab.bg

График 2014

Вече са обявени датите на първите два кастинга – в София на 1 март, в Пловдив на 15 март.

Подготвя се кастинг в Плевен на 22 март, а при засилен интерес от участници от страната има възможност за организиране на регионални кастинги и в други градове.

Финалистите от кастингите ще преминат майсторски клас по комуникация на науката в края на месец април, който ще бъде воден от един от най-добрите британски експерти в областта. Франк Бърнет е първият професор по специалността Комуникация на науката в Обединеното кралство и е сред основателите на Челтнъмския фестивал на науката. Завършил е Биохимия в университета Сейнт Андрюс, а по-късно защитава докторска степен по Невроендокринология в Университета Оксфорд.

След майсторския клас участниците ще се явят на националния финал, който вече за четвърта поредна година ще се проведе в рамките на Софийския фестивал на науката, на 9 май 2014г.

Жури

Жури от учени и журналисти следят 3-минутните представяния да са научно верни, поднесени достъпно и харизматично. Очаквайте скоро повече информация за членовете на журито тази година.

Награди

Една от най-големите награди за всички финалисти, които бъдат избрани на първоначалните кастинги, е участието им в майсторски клас по комуникация на науката. В него ще могат да усъвършенстват своите умения за комуникация, с помощта на британски и български преподаватели. Тази година майсторският клас ще бъде воден проф. Франк Бърнет. За спечелилите първо, второ и трето място на националния финал са предвидени парични награди съответно по 1000 лв., 700 лв. и 500 лв. Освен това победителят ще представи страната ни на международния финал в Обединеното кралство и ще бъде гост на Челтнъмския фестивал на науката като Британски съвет поема всички разноски по пътуването и престоя му. Ще има и специални награди от нашите партньори.

* * *

Националните издания на конкурса „Лаборатория за слава FameLab” във всяка от участващите държави се организират чрез местните офиси на Британски съвет. В България основни съорганизатори са Британски съвет и Министерството на образованието и науката. Конкурсът се провежда със специалната подкрепа на компания Aurubis България. Партньори на „Лаборатория за слава” са Форум „Демокрит“, Българската академия на науките, Съюзът на учените в България, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Медицински университет – Плевен, Столична община, National Geographic Channel Bulgaria, Българската национална телевизия, в. Аз-буки, сп. BBC Знание, онлайн списание БГ Наука, Издателство Сиелаи др.

Желаещите да участват могат да получат повече информация за конкурса, подготовката и формуляри за регистрация на: www.famelab.bg

Бележки за редакторите

·     Британски съвет е международната организация на Обединеното кралство за културен и образователен обмен. Създаваме възможности за хора от целия свят и Обединеното кралство да се опознаят и изградят трайни отношения на доверие помежду си. Работим в областите Изкуства, Английски език, и Образование и общество – в това число наука и спорт,  и по този начин допринасяме за повишаване на сигурността и просперитета на Обединеното кралство и повече от 100 държави по целия свят, където имаме представителство. За нас това е израз на културни взаимоотношения. Ние сме неполитическа организация, която работи на ръка разстояние от правителството.

·  Аурубис е водещата интегрирана група за производство на мед и най-големият преработвател на мед в света. Ние произвеждаме 1 млн. тона медни катоди всяка година и различни медни продукти от тях. Производствената ни експертиза е движещата сила на нашия успех. Медодобивния завод на групата се намира в близост до гр. Пирдоп, България. Той е построен през 1958 г. и се състои от няколко основни производствени единици: металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика. През 2012 г. производството на Аурубис България възлиза на 297 000 тона анодна мед, 226 000 тона катодна мед и 1 милиона тона сярна киселина. През последните 10 години за модернизиране на производството в компанията са инвестирани над 500 млн. евро. Повече за компанията на www.aurubis.com/bulgaria.

Материали:

Видео клипове в YouTube:

Национален финал 2013

http://www.youtube.com/playlist?list=PLhdNzu8epL-1l_kzZHOCuyCT3j90Nvvak

Международен финал

http://www.youtube.com/user/famelab

За допълнителна информация:

Гради Градев

Мениджър „Партньорства и онлайн развитие”, Британски съвет

T +359 2 9 42 42 10    F +359 2 9 42 42 22      M +359 887 42 42 10

gradi.gradev@britishcouncil.bg         www.britishcouncil.org/bulgaria

 

 Уважаеми студенти,

Изплащането на стипендиите на успешно приключилите практики през м. януари 2014 год. по Проект „Студентски практики“ ще се забави до превеждане на финансови средства от Структурни фондове. Молим да проявите търпение.

по

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.07-0014

«Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион»

 

Обучителните семинари са във връзка с въвеждане на интерактивни методи на обучение със средствата на ИКТ както следва:

На 10.02.2014 г. - от 10:00 ч. до 16:00 в Зала 3-A – Въвеждане и запознаване с интерактивни средства на обучение.

На 11.02.2014 г. - от 10:00 ч. до 16:00 в Зала 3-A – Прилагане на инерактивни средства и методи за обучение по дисциплини от учебния план на специалностите в Стопански факултет.

   

 

 

   Екипът на проект "Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет" BG051PO001-4.3.04-0026 благодари на всички преподаватели, които се включиха в първия етап на обучението за работа с новата платформа и с модул видео-конферентна връзка и модул електронно хранилище, и се надява да продължат в следващия етап на обучението, който започва на 10-ти февруари.

 

 

 

 

На 14.01.2014г. от 13.30 ч. в зала 3 ще започне обучението на преподавателите от Аграрен, Ветеринарномедицински и Стопански факултети, желаещи да вземат участие в курс за обучение по проект "Развитие на Център за електронни форми на дистанционно обучение в Тракийски университет" BG051PO001-4.3.04-0026.

 Подробна информация относно Програмата SCIEX, необходимите документи, сроковете  за кандидатстване по новата покана за стипендии и процедурата за оценка е публикувана на интернет страницата  www.sciex.ch.

 Координационен орган за България - Министерство на образованието и науката.

На 20.12.2013г. бе проведена Среща между Председателя на Студентски съвет при Тракийски Университет – Иван Прокопиев, председателя на Националното Представителство на Студентските съвети на Р. България – Ангел Георгиев и Кмета на Град Стара Загора – Живко Тодоров при затворени врата. Поет бе ангажимента от страна на общината да се пусне линия 204 с начален час 22:00 (от града) и 22:30 (от ВУЗа) в началото на новата 2014 година.

 

Разгледани бяха и въпроси за подмяна на спирката Астория и осветяването и. Изграждането на Вело алея и пешеходна зона от ректората до града. Поставени бяха и основите на едно добри отношения и връзка между Студентски Съвет и Общината. 

 

           В периода 19, 20, 21 декември 2013 г. бе проведено Общо Събрание на Националното Представителство на Студентските съвети на Р. България. Имаше представители на 31 Висши учебни заведения. Домакини бяха Студентски съвет при Тракийски Университет.

Събранието беше от изключително значение, защото се обсъждаше стратегията за развитие на Висшето образование на Република България и политиките на НПСС за новия програмен период в контекста на ОП ОНИР.

Безспорно най-важна бе и частта, в която се обявиха кандидатурите за Председател на НПСС в мандатна програма 2014-2015 година.

 

 

 

 

           Стартът на инициативата да изчистим България за един ден беше даден в Стара Загора на среща със студенти от 31 висши учебни заведения.

Студентите бяха запознати с новите особености по програмата и мащабите. Различното тази година е, че студентите ще бъдат не само чистачи, но и участници в самата организация на кампанията.

Срещата се осъществи благодарение на Студентски съвет при Тракийски Университет.

Клип!

      На 12.12.2013 г. във Филиал Хасково се проведе тържествено общо събрание, на което беше направен отчет за дейността на Филиала за изминалата година. 

      Ректорът на Тракийски университет проф. Иван Станков отличи с почетен плакет  г-жа Фани Христова депутат от 41 Народно събрание, за  принос и съдействие в разкриването на Филиал Хасково в структурата на Тракийски университет.

 

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

СТУДЕНТИ И СЛУЖИТЕЛИ 

НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ,

УВАЖАЕМИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ,

        От името на  ректорското ръководство и на академичната общност на Тракийския университет  ви  поздравявам по случай

14-ти декември -  празник на ветеринарномедицинския  специалист. 

      Вашата ветеринарномедицинска компетентност  е изключително важна за запазване здравето на животните и хората в нашето общество. Високо ценим квалифицирания ви труд в сферата на ветеринарномедицинската превенция, против разпространението на болести и епидемии. Разчитаме на грижите, които полагате за здравето на потребителите на животински продукти и усилията ви да предпазите хората от зоонози. Това е благородството на вашата професия.

      Всички ние вярваме във вашата професионална отговорност и разчитаме на  вашата всеотдайност към ветеринарномедицинската професия!

      Пожелаваме на всички  ветеринарномедицински специалисти, на всички  преподаватели, студенти и служители от Ветеринарномедицински факултет енергия, оптимизъм и много лични, и професионални успехи!

Честит празник!

                                                           

 

                                                               

          Проф. дсн Иван Станков,

          Ректор на Тракийски университет

 

Честито дипломиране абсолвенти от Стопански факултет!

 

Скъпи абсолвенти,

Церемонията по дипломирането е едно от онези събития, които остават винаги живи в паметта ни. Вие извоювахте своите дипломи за висше икономическо образование и поемате по големия път на професионалистите. Уверени сме, че ще понесете предизвикателството да направите онзи скок в икономическото развитие на страната ни, който е нужен за устойчиво и проспериращо стопанство. 

Университетът ви е дал знания и подготовка, които обогатени с практиката ще ви донесат успех и професионални перспективи. Бъдете упорити, разширявайте компетентността си и осъществете мечтите си.

Ние, вашите преподаватели, ще следим с грижа успехите ви и ще ви бъдем в помощ, когато се нуждаете.

Съхранете романтичните спомени за дните и часовете с  университетските приятели. Възползвайте се по най-добрия начин от младостта си.

Най-сърдечно ви поздравявам по случай дипломирането – вашият постигнат връх!

Желая здраве, оптимизъм и настойчивост в усилията да пресъздадете мечтите си във вашето  бъдеще!

На добър час!

       

 

                                                  РЕКТОР, проф. дсн Иван Станков

 

Тържественото Връчване на Дипломите на завършващите студенти образователно - квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” от Стопански факултет се  състоя на 05.12. 2013 г.  в драматичен театър „Гео Милев”, гр.Стара Загора. 

  

 

Честито дипломиране на абсолвентите

от Аграрен факултет – випуск 2013 !

Скъпи абсолвенти от Аграрен факултет,

Поздравявам ви за вашия успех! Днес получавате така дълго чаканата диплома. Положихте много труд, прекарахте безсънни нощи над учебниците, но днес имате повод за удовлетвореност - успешно завършихте Аграрния факултет, най-старият, емблематичен факултет на нашия университет.

Животът ви очаква със своите предизвикателства, шансове и успехи. Бъдете смели, упорити и преследвайте плановете си!

Гордеем се с вашите постижения и силно вярваме, че сме ви предали знания и опит, отговорност и любов към професията. Вие сте най-големият капитал на страната ни в усилията за модерно европейско аграрно производство.

 Вярваме, че ще скътате в сърцата си преживяното в студентските години, че сте изградили верни приятелства и сте намерили надеждни съветници сред вашите преподаватели!  

 

На добър път, бъдете здрави, дръзки в мечтите си и успешни в професията!

 

                                                                              

                          РЕКТОР, проф. дсн Иван Станков

 

              Тържественото връчване на Дипломите на завършващите студенти  образователно - квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” от Аграрен факултет се състоя на 06.12.2013 г. от  в Аулата на Медицински факултет.

 

     Във връзка с празника на студентите 8 декември на 05.12.2013 г. в  Министерството на земеделието и храните се проведе среща със студенти отличници от 5 университета в страната, Тракийски университет - Ст.Загора, Аграрен университет – Пловдив, Лесотехнически университет, Русенски университет и Университет по хранителни технологии – Пловдив.

     Министър проф. Димитър Греков награди следните студенти от Тракийски университет: от Аграрен факултет - Стоян Григоров, Таня Траянова, Петър Христов; от Ветеринарно-медицински факултет – Росен Иванов, Радина Василева, Владимир Господинов, Никола Низамов; от Стопански факултет – Таня Матева и Ваня Желязкова.

  Студентката Симона Ничева от Аграрен факултет, специалност „Рибовъдство и аквакултура” получи специална награда за успех 6,00. 

       Осми декември  -  празникът българските студенти е изпълнен с красотата,  младостта и неизчерпаемата енергия на младите хора с търсеща мисъл, жажда за знания и буден дух.  

По традиция по случай празника, Ректорът на Тракийски университет проф. Иван Станков удостоява с отличия изявени студенти в областта на обучението, научното творчество, спорта и художествената самодейност.

Церемонията по връчване на отличията  се състоя на 4 декември 2013 г. в Зала 3А, Ректорат, Студентско градче.

Наградени студенти! 

 

Скъпи абсолвенти, честито дипломиране!

 

Ректорското ръководство и академичната общност на Тракийски университет  сърдечно ви поздравяват за постигнатия успех!

Вярваме, че тук, в нашата Алма Матер сте придобили увереност на компетентни и подготвени специалисти, че с любов ще се посветите на избраната професия.  Медици, медицински сестри, акушерки, социални работници и специалисти по здравни грижи, вие ще носите на плещите си отговорността за здравето на народа ни, ще дарявате милосърдие, любов и надежда за живот.

Ние, вашите преподаватели ще ви подкрепяме и ще се гордеем с професионалните и личните ви успехи.

Помнете Хипократовата клетва!

Пазете спомените си за безгрижните студентските години, за приятелствата, които намерихте в Тракийски университет.

Съхранете топлите чувства към вашите преподаватели. Те могат да ви дадат още знания и житейска мъдрост.

 Бъдете здрави, щастливи и устремени!

Желаем ви бъдеще, изпълнено с успех, удовлетвореност и хармония!

                                                                                          

                                        проф. дсн Иван Станков

                                 Ректор на Тракийски университет

 

Тържествената промоция на випуск 2013 на Медицински факултет  се проведе на 02.12.2013 г. от 10.30 часа в Държавна опера - Стара Загора

 

 

         На 4.12.2013г. (сряда) от 13 ч. в зала 6, във връзка с посещението си във ВМФ, проф. Wondwossen Gebreyes ( Ohio State University, Global Health Programs Director) ще изнесе академична лекция на тема „Tracking Foodborne Pathogens. Genotyping and Molecular Еpidemiology“.

Поканват се всички желаещи преподаватели и студенти да посетят изявата, която ще бъде съпроводена и с дискусия по актуални проблеми, касаещи презентираната информация и програма Борлауг.

 

                                                                                                    Зам. Декан по НИД

         Осмодекемврийските спортни празници започнаха на 26.11.13г. със състезание по КАНАДСКА БОРБА. Студенти от ВМФ завоюваха  златните медали в двете категории - под 79 кг и над 79 кг. В единоборството взеха участие и студенти от ФТТ на ТрУ  град Ямбол, които успяха да се преборят за призови места.

След края на състезанието се проведе демонстративна среща между победителите в двете категории, която обра овациите на публиката.

Категория до 79 кг                                                  Категория над 79 кг

1.Павел Баев ВМ, 2 курс                                          1. Дилян Кръстев ВМ, 4 курс

2.Хасан Хюсеинчавуш ЕТ, 1 курс                           2.Иван Иванов ГТС, 1 курс

3.Марио Павлов ВМ, 3 курс                                    3.Христо Диков АИУТ, 1 курс

         Състезанието по ТЕНИС НА МАСА на 27.11.13г. се отличи с изключително силна конкуренция и интересни двубои.

Призовите места си поделиха:

1.Петър Христов АФ, 2 курс

2.Мартин Иванов ВМ, 1 курс

3.Димитър Желязков ВМ, 3 курс

 Състезанията, ръководени от преподавателите в катедра „Физическо възпитание и спорт“ се проведоха при голям  зрителски интерес от страна на студентите. 

          Гордост за Тракийския университет са новосформираните студентски отбори по хокей в зала.

Те направиха своя дебют в Държавния студентски шампионат по хокей, който се проведе във Варна. Нашите момчета спечелиха бронзов медал, а женският отбор спечели четвърто място. В шампионата са участвали 5 отбора.

В продължение на 2 месеца упорити тренировки, под компетентното ръководството на треньорите Нели Гочева и Мария Попова, които са преподаватели от катедра Физическо възпитание и спорт в Стопаски факултет на Тракийски университет, студентите успяха да се подготвят, да спечелят призови места и  да удивят спортните специалисти.

Браво момичета и момчета!

Вие доказахте, че с много труд и упоритост, любов към спорта, вашите мечти за победа са реалност.

Академичната общност на университета се гордее с вас и в навечерието на студентския празник 8 –ми декември ви пожелава още много спортни успехи, както и покоряване на върхове във вашето професионално обучение и реализация!

На 28.11.2013 год. на посещение в  Тракийски университет – Стара Загора бе  Посланика на Република Корея,  Н.Пр. г-н Шин Менг-хо. Високият гост се срещна с Ректора и представители на академичната общност на Университета. Пред студенти, преподаватели и служители той изнесе публична лекция на тема „Икономическо развитие на Република Корея – предпоставки за бъдещето“.

Проф. Иван Станков, ректор на университета, представи гостът пред студентите и преподавателите в Тракийски университет и заяви, че лекцията представлява голям интерес, тъй като РКорея се развива много динамично, с конкурентоспособни компании на световно равнище, които в България са добре познати.  Устойчивата икономика на Южна Корея във времена на икономически кризи - нисък държавен дълг и висок фискален резерв, които могат бързо да се използват за справяне с извънредни финансови обстоятелства, са впечатляващи.

В своята презентация, господин г-н Менг-хо направи ретроспекция на развитието на Южна Корея, спадовете и възходите в нейното икономическо развитие. Той отбеляза, че българският народ и младите хора нямат основание за песимизъм за бъдещето на страната си. Република Корея също е имала икономически кризи, но с много работа, упоритост, целенасочена стратегия за обучение и високи технологии народът на Корея стабилизира своята икономика и в момента се намира на 7-мо място в света по индекс на икономически растеж. Народът на РКорея разчита на младите хора, да развиват иновационни  технологии, туризъм и селско стопанство. Посланикът даде на студентите дружелюбен  съвет – учете, учете, учете и пак учете. Той увери младите хора, че между двете страни може да има обмен на специалисти в областта на енергетиката, хранително вкусовата промишленост, в областта на културата и др.

      Студенти от Университета изявиха желание да изучават корейски език, да опознаят културата на Корея. Те помолиха за съдействие при организиране на това обучение и снабдяването с учебни пособия.

     С голямо задоволство, очарован от любопитството на младите хора към културата на корейския народ, г-н Менг–хо обеща съдействие.

     За спомен от гостуването си в Тракийски университет, Н.пр. г-н Шин Менг-хо получи Почетен плакет, сертификат за публична лекция и други символи на Университета. 

       На 27 ноември 2013 год. (сряда) от 13.00 часа в Аудитория №1 на Медицински факултет  се проведе заседание на Общото събрание на Тракийски университет

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Академичното ръководство на Тракийски  университет за периода от 01.12.2012 г. до 31.10.2013 г.

ДОКЛАДВА: Ректорът

2. Отчет за дейността на Контролния съвет при Тракийски университет за периода от 01.12.2012 г. до 31.10.2013 г.

ДОКЛАДВА: Председателят на Контролния съвет

3. Обсъждане и приемане на изменения и допълнения в Правилника за устройство, дейност и управление на Тракийски университет.

ДОКЛАДВА: Зам.-Ректорът по АСИД

4. Обсъждане и приемане на изменения и допълнения в Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет.

ДОКЛАДВА: Зам.-Ректорът по НИМД

5. Попълване състава на Академичния съвет и Контролния съвет на Тракийски университет.

6. Текущи.

 

Уважаеми студенти, преподаватели и служители,

                 на Тракийски университет, 

От името на Ректорското ръководство сърдечно ви поздравявам по случай 8-ми декември - празникът на българските студенти!  Този ден винаги е наситен с усмивки, настроение и красота. Обаянието на младите хора, младежкото им дръзновение, жажда за знания и нови постижения, са двигателят на академичния университетски живот.

Скъпи студенти,

Изправете се срещу предизвикателствата, възползвайте се от вашата младост и енергия, натрупайте знания и опит, и неизбежно ще успеете във вашето професионално израстване. Вие сте нашите посланици към бъдещето в страната, в Европа и по света! 

Уважаеми колеги преподаватели и служители в Университета,

Щастливи сме, че имаме възможността да преподаваме на будни и любознателни млади хора, да предадем нашия образователен и научен опит, да ги подкрепяме в обучението и професионалното израстване. Техния жар ни зарежда с енергия и вяра в бъдещето на страната ни.

Пожелавам на всички студенти и докторанти, на преподавателите и служителите в нашия Тракийски университет весел празник, професионални и лични успехи!

VIVAT  ACADEMIA!

                                                              

                           Проф. дсн Иван Станков

                   Ректор на Тракийски университет

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Ветеринарномедицински факултет

Започва задочно обучение по магистърска програма

„САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ“

Начало на обучението - 20 януари 2014 г.

 

Учебната програма е само в задочна форма

Обща продължителност 3 семестъра (18 месеца)

Записване до 15 магистри на семестър

 

Приемат се бакалаври и магистри от направления:

4.2 Химически науки;

4.3 Биологически науки;

5.11 Биотехнологии;

5.12 Хранителни технологии;

6.1 Растениевъдство;

6.2 Растителна защита;

6.3 Животновъдство;

6.4 Ветеринарна медицина;

7.1 Медицина;

7.4 Обществено здраве

 

За записване и въпроси:

Офис  „Магистърски програми“

Тел. 042/ 699 690; 042/ 699 536; 042/ 699 540

juls@uni-sz.bg

Повече информация тук

 Пробен достъп до електронните книги на Ebrary

 
 
 
Университетска библиотека предоставя за своите потребители  пробен достъп
от 22 ноември до 31 декември 2013 до електронните книги на Ebrary
Колекцията „Academic Complete“ на ebrary предлага достъп до 89000 заглавия на електронни книги в области, като: икономика и бизнес, компютърни науки и информационни технологии, образование, инженерни науки и технологии, история, политически науки, хуманитарни науки, интердисциплинарни и регионални изследвания, език, литература и лингвистика, право и международни отношения, естествени науки, медицина и здравеопазване, физически науки,психология и социална работа, религия, философия, социология и антропология. В допълнение