Информация за студенти

Документи и информация за практики и стажове

 

Разписи летен семестър учебна 2013-2014 година ОКС "МАГИСТЪР" - двугодишни програми

 

Разписи летен семестър учебна 2013-2014 година ОКС "МАГИСТЪР" - едногодишни програми
  • Зооинженерство
  • Агрономство
  • ЕООС

Разписи летен семестър учебна 2013-2014 година ОКС "БАКАЛАВЪР" - задочно обучение


КОНСПЕКТИ

  • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
  • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността ЗООИНЖЕНЕРСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
  • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността АГРОНОМСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
  • КОНСПЕКТИ за теоретичен държавен изпит по специалностите ЗООИНЖЕНЕРСТВО, АГРОНОМСТВО, ЕООС, АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО и РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

ДАТИ И ГРАФИЦИ


Материали по дисциплина "Производствен мениджмънт в аграрния сектор" за студентите от специалност "Аграрна икономика" на Стопански факултет"

Животновъдство
Растениевъдство

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИ БЛАНКИ

нагоре