Информация за студенти

Обяви за работа

Предоставени от Център за кариерно развитие - Тракийски университет


 

Академичен календарен план на АФ за учебната 2015/2016 г.

 
Начало на учебната година – 14.09.2015 г.
 
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър 
15 седмици
14.09.2015 – 23.12.2015 г.
Зимна ваканция
  2 седмици
28.12.2015 – 08.01.2016 г.
Зимна сесия
  4 седмици
11.01.2016 – 05.02.2016 г. 
Поправителна сесия
  1 седмица
08.02.2016 – 12.02.2016 г.
Летен семестър 
15 седмици
15.02.2016 – 27.05.2016 г.
Лятна сесия 
  4 седмици
30.05.2016 – 24.06.2016 г. 
Поправителна сесия
  1 седмица
27.06.2016 – 01.07.2016  г. 
Ликвидационна сесия 
 2 седмици
01.09.2016 – 11.09.2016 г. 
     
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър
 3 седмици
11.01.2016 – 29.01.2016 г.
Изпитна сесия редовна и поправителна)
01.02.2016 – 27.05.2016 г. 
Летен семестър
 3 седмици
30.05.2016 – 17.06.2016 г.
Изпитни сесии (редовна и поправителна)
12.09.2016 – 09.12.2016 г.
Ликвидационна сесия
 
01.09.2016 – 11.09.2016 г.
ОКС "МАГИСТЪР"
 
Зимен семестър
15 седмици
26.10.2015 – 05.02.2016 г.
Изпитна сесия (редовна и поправителна)
08.02.2016 – 04.03.2016 г.
Летен семестър
15 седмици
07.03.2016 – 17.06.2016 г.
 
Изпитни сесии (редовна и поправителна)
20.06.2016 – 08.07.2016 г.
Ликвидационна сесия
 
01.09.2016 – 11.09.2016 г.
 

 


 

Учебна 2015/2016 година 
  • Ликвидационна сесия
03, 08 и 10.09.2015 год. (четвъртък, вторник, четвъртък) 
  • Начало на учебната година – 14.09.2015 г. 
  • Практики и стажове 
1. Редовна сесия
Предаване на доклади – 14-18.09.2015 г.
Защити на доклади – 21-25.09.2015 г.
 
2. Поправителна сесия
Предаване на доклади – 22-26.02.2016 г.
Защити на доклади – 01-05.03.2016 г. 
  • Държавни изпити 
1. Редовна сесия
ОКС “Бакалавър
- Държавен теоретичен изпит – 01.10.2015 год.
- Защита на дипломни работи – 02.10.2015 год.
ОКС “Магистър
  Специалности Зооинженерство, ЕООС и Аграрно инженерство
- Държавен теоретичен изпит – 08.10.2015 год.
- Защита на дипломни работи – 09.10.2015 год.
  Специалност Агрономство
- Държавен теоретичен изпит – 15.10.2015 год.
- Защита на дипломни работи – 16.10.2015 год.
2. Поправителна сесия
ОКС “Бакалавър
- Държавен теоретичен изпит – 10.03.2016 год.
- Защита на дипломни работи – 11.03.2016 год.
ОКС “Магистър
- Държавен теоретичен изпит – 17.03.2016 год.
- Защита на дипломни работи – 18.03.2016 год.
  • Перманентни дати – 03.12.2015; 25.03.2016 и 13.05.2016 год.

Документи и информация за практики и стажове

Разписи зимен семестър учебна 2015-2016 година ОКС "МАГИСТЪР" - двугодишни програми - приравнителни дисциплини


 Разписи зимен семестър учебна 2015-2016 година ОКС "МАГИСТЪР" - едногодишни програми


Разпределение на студентите от I курс, задочно обучение, ОКС "БАКАЛАВЪР" по групи


Разписи зимен семестър учебна 2015-2016 година ОКС "БАКАЛАВЪР" - задочно

обучение


КОНСПЕКТИ

  • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
  • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността ЗООИНЖЕНЕРСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
  • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността АГРОНОМСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
  • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
  • КОНСПЕКТИ за теоретичен държавен изпит по специалностите ЗООИНЖЕНЕРСТВО, АГРОНОМСТВО, ЕООС, АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО и РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

ДАТИ И ГРАФИЦИ


Материали по дисциплина "Производствен мениджмънт в аграрния сектор" за студентите от специалност "Аграрна икономика" на Стопански факултет"

Животновъдство
Растениевъдство

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИ БЛАНКИ

нагоре