Информация за студенти

Академичен календарен план на АФ за учебната 2014/2015 г.

 
Начало на учебната година – 15.09.2014 г.
 
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър  15 седмици 15.09.2014 – 26.12.2014 г.
Зимна ваканция  1 седмица 29.12.2014 – 02.01.2015 г.
Зимна сесия  4 седмици 05.01.2015 – 30.01.2015 г. 
Поправителна сесия  1 седмица 02.02.2015 – 06.02.2015 г.
Летен семестър  15 седмици 09.02.2015 – 22.05.2015 г.
Лятна сесия   4 седмици 25.05.2015 – 19.06.2015 г. 
Поправителна сесия  1 седмица 22.06.2015 – 26.06.2015 г. 
Ликвидационна сесия    01.09.2015 – 11.09.2015 г. 
     
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ  
Зимен семестър  3 седмици 12.01.2015 – 01.02.2015 г.
Изпитна сесия редовна и поправителна) 02.02.2015 – 29.05.2015 г. 
Летен семестър  3 седмици 01.06.2015 – 21.06.2015 г.
Изпитни сесии (редовна и поправителна) 15.09.2015 – 11.12.2015 г.
Ликвидационна сесия   01.09.2015 – 11.09.2015 г.
 
Учебна 2014/2015
  • Ликвидационна сесия    03, 05 и 10.09.2014 год. (сряда, петък, сряда)
  • Начало на учебната година – 15.09.2014 г.
  • Практики и стажове
1. Редовна сесия
Предаване на доклади – 15-19.09.2014 г.
Защити на доклади – 22-26.09.2014 г.
2. Поправителна сесия
Предаване на доклади – 23-27.02.2015 г.
Защити на доклади – 02-06.03.2015 г.
  •  Държавни изпити
1. Редовна сесия
ОКС “Бакалавър
- Държавен теоретичен изпит – 02.10.2014 г.
- Защита на дипломни работи – 03.10.2014 г.
ОКС “Магистър
- Държавен теоретичен изпит – 09.10.2014 г.
- Защита на дипломни работи – 10.10.2014 г.
2. Поправителна сесия
ОКС “Бакалавър
- Държавен теоретичен изпит – 12.03.2015 г.
- Защита на дипломни работи – 13.03.2015 г.
ОКС “Магистър
- Държавен теоретичен изпит – 19.03.2015 г.
- Защита на дипломни работи – 20.03.2015 г.
 • Перманентни дати – 05.12.2014, 06.03.2015 и 15.05.2015 г.

Документи и информация за практики и стажове

Разписи летен семестър учебна 2014-2015 година ОКС "МАГИСТЪР" - двугодишни програми - приравнителни дисциплини


 Разписи летен семестър учебна 2014-2015 година ОКС "МАГИСТЪР" - едногодишни програми


Ново разпределение на студентите от II курс, задочно обучение, ОКС "БАКАЛАВЪР", специалност Зооинженерство по групи


Разписи летен семестър учебна 2014-2015 година ОКС "БАКАЛАВЪР" - задочно

обучение


КОНСПЕКТИ

 • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
 • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността ЗООИНЖЕНЕРСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
 • КОНСПЕКТ за държавен изпит по специалността АГРОНОМСТВО за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР
 • КОНСПЕКТИ за теоретичен държавен изпит по специалностите ЗООИНЖЕНЕРСТВО, АГРОНОМСТВО, ЕООС, АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО и РИБОВЪДСТВО И АКВАКУЛТУРА за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

ДАТИ И ГРАФИЦИ


Материали по дисциплина "Производствен мениджмънт в аграрния сектор" за студентите от специалност "Аграрна икономика" на Стопански факултет"

Животновъдство
Растениевъдство

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДРУГИ БЛАНКИ

нагоре