Централна научно-изследователска лаборатория

Контакти за кореспонденция:

гр. Стара Загора

Студентски град 6014

Тракийски университет – Ректорат

Централна Научно изследователска Лаборатория (ЦНИЛ)


тел:  042/699294

cnil@trakia-uni.bg

Ръководител на ЦНИЛ:

 

0882031663

Работещи експерти в ЦНИЛ:

инж.Даниела Стоева

Лабораторията извършва анализи и изследване на:

Вътрешни проби и модели от Тракийски университет

Външни проби от частни лица или други възложители     

 

Тракийският Университет –  Стара Загора е с утвърдени традиции в образованието и научно-изследователската дейност.
      ЦНИЛ е развиваща се лаборатория за внедряване на високотехнологични методи и анализи в областта на природните науки и изследователска дейност по научни проекти на високо, съвременно ниво.
      Този център има високохуманната мисия да реализира научни и приложни изследвания, насочени към подобряване качеството на живот, чрез оценка на качеството на различните категории храни и значението им за човешкото здраве. Специалистите, работещите в този център осигуряват квалифицирана помощ и консултации за научните колективи от всички основни звена на Университета. Научно-изследователският център представлява база и за образователните и научни програми на докторанти, специализанти и млади научни работници по международно признати и конкурентни образователни програми.  Целите на ЦНИЛ са насочени не само за подобряване на  образованието и научния потенциал на Университета, но също така да  допринесе за връзката между Университета и обществото като цяло.
      ЦНИЛ при  Тракийски Университет Стара Загора извършва също и изпитване на продукти по показатели и характеристики от декларирания си обхват на дейност, като услуга на клиентите си.
      При извършване на научно-експерименталната и аналитична дейности ЦНИЛ прилага методи, утвърдени в международни, регионални и български стандарти,в съответствие с които е внедрена и непрекъснато се подобрява Системата за управление на качеството и административните и техническите дейности (СУ).
 
      НАЛИЧНА АПАРАТУРА:


      Централната научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) към Тракийски Университет е създадена през 2008 г по научни проекти, финансирани от ТрУ, оборудвана с:
      Основни лабораторни уреди – дестилатор, дейонизатор, ултрацентрофуга, лабораторна везна,лабораторна камина,термостат- инкубатор, лабораторен сушилен шкаф, автоклав, рH-метър, PCR бокс модел  UVC/T-AR, ултразвуков хомогенизатор Bandelin Sonoplus  и др.
 
      Специализирана апаратура:
1. Апарат за Високоскоростна течна хроматография (HPLC) – за определяне на хинолони с флуоресцентния детектор, сулфонамиди, витамини А, Е и β- каротин с фотодиодния детекор и захари с RefractiveIndex детектора;
2. Вакум-изпарител за подготовка на проби за течния хроматограф “LabConco”;
3. UV/VISспектрофотометър – Еvolution 300UV за  измервания на оптична плътност;
4. ELISAreader – „ Мултискан-ЕХ”  – определяни са минимални потискащи концентрации (MIC) на антибиотични субстанции спрямо щамове Escherichiacoli и Staphylococcusaureus;

Отчитане на всички видове ELISA тестове.


5. Апарат за PCR анализ с градиент блок Quanta Biotech QB-96 за амплификация на ДНКнуклеотидни секвенции чрез специфични праймери и протокол за амплификация -(намножаване);
6. Апарат за хоринзонтална електрофореза за разделяне на ампликони;
7. DNA/RNAспектрофотометър за определяне концентрацииите на НК;
8. Гел-документационна система за електрофоретични профили


9. СО2 инкубатор за култивиране на клетъчни линии;
10. Вертикален ламинарен бокс клас 2;
      Наличната апаратура може да се ползва за извършване на анализи от научно-преподавателския персонал на ТрУ след предварително записване в лабораторията и инструктаж за ползване на съответната апаратура.
      Методичното ръководство при използването на всеки апарат се осигурява от старши експерта към лабораторията.
      МЕТОДИКИ И АНАЛИЗИ:
      До момента са разработени и валидирани следните методи за анализ в съответните направления:
I. Анализи с високоефективна течна хроматография – HPLC
1. определяне и анализи на проби за Ципрофлоксацин, Енрофлоксацин, Данофлоксацин, Ломефлоксацин, Марбофлоксацин и Сулфахлорпиразин – Naв тъкани, серум и плазма ;
2. определяне на моно и дизахариди: глюкоза, фруктоза и захароза в пчелен мед;
3. определяне на витамини А, Е и β- каротин в кръвен серум и плазма;
II.  Молекулярно-биологични анализи:
1. PCR метод за определяне наличието на ентеропатогенниESCHERICHIAСOLI,чрез амплификация на консервативен фрагмент от гена eaeА(482нд), намиращ се само в патогенните щамове (ЕРЕС)  в месо и месни продукти, биологичен материал от животни, след изолиране на бактериална ДНК.
 Чрез PCR амплификация на определен генe възможно определяне наличието на патогенни щамове в различни хранителни продукти, проблем със значимост в контрола на производството на меса и месни продукти за безопасност на храните и здравословното хранене.
2. PCRметод за детекция на грам-позитивната спорообразуваща бактерия PAENIBACILLUSLARVAE, етиологичен агент на американския гнилец – заболяване по пчелните семейства с тежки последствия. За изолиране на бактериалната ДНК е подходящ материал от пчелно пило или мед.
3. PCR – RFLP метод за идентифициране на транзицията 1843 С>T в RYR1 ген, чрез който сеоткриват  възприемчивите към Свинският стрес синдром (PSS) прасетата, които са източници за получаването на бледо, меко и воднистосвинско месо –  PSE (pale, soft and exudative).
       Откриването на тази нуклеотидна субституция в RYR1 ген се постига  с  амплификация на ДНК фрагмент, чрез полимеразна верижна реакция (PCR) със специфични праймери, граничещи с полиморфния участък.
RFLP анализът се основава на  различията в дължината на рестрикционните фрагменти, след получаване на амплифицирания ДНКфрагмент специфичната нуклеотидна последователност (рестрикционно място) в него се   разпознава от определен рестрикционен ензим-в случая HhaI, който срязва двойноверижната ДНК в местата с тази последователност.
       Развъдната програма при свиневъдите е насочена към непрекъсната селекция на този ДНК маркер с цел създаването на свободни от Злокачествена хипертермия/ Свински стрес синдром популации и линии свине.
       Животновъдите от свиневъдната индустрия могат да използват диагностичен ДНК-тест за да интегрират изключително важни характеристики в селективните програми, насочени към премахване на този ген, отговорен за големите загуби в свиневъдството – внезапната смъртност на прасетата носители на този ген, както и влошеното качество на месото получено от възприемчиви на PSS свине.
       Фигура 1: Електрофореза с агарозен гел (4%)  PCR – RFLP детекция на RYR1 ген при свине: позиция 1- PCR продукт, позиция 4 – хетерозиготен носител Т/С на мутантния RYR1 ген,позиция 5- ДНК маркер през 50 нд, позиция 2,3,6,7,8,9,10 – хомозиготни животни C/Cпо RYR1 ген
 
IIІ.   Култивиране на първични клетъчни култури от биопсичен материал и клетъчни линии.
       Създадени са реални условия за изолиране и култивиране на клетки от животински произход, стартирана е дейността за култивиране на клетъчни линии.
       Проведени са пилотни експерименти за изолиране на стволови клетки от костен мозък (BMSCs)и мастна тъкан (ADSCs),въведени са протоколи за дългосрочното им култивиране и диференциране.

 

       ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦНИЛ:
 
1. Участие в научноизследователската дейност в  Тракийски Университет.
2. Специализирано подпомагане на учебния процес в Университета.
3. Аналитично обслужване на възложители извън Университета.
4. Следдипломно обучение на докторанти.
5. Поддържане на материалната база в ЦНИЛ
       Освен наличните анализи е възможно разработването на нови методики, в зависимост от научните проекти на преподавателите при съвместна работа с лабораторията и осигурено от проектите финансиране, както и външни възложители при следните условия:
      Дейността на ЦНИЛ, когато ЦНИЛ е страна от проекта:
1. Планираните мероприятия се изпълняват по работната програма на проекта в договорите към съответните научни проекти.
2. В договора се записва, че изпълнението се осъществява чрез ЦНИЛ при ТрУ с конкретните задължения на състава на ЦНИЛ;
3. При работа по проект на заявителя, когато той желае негов член от катедрата да участва в изпитванията, този служител става временен персонал на ЦНИЛ до приключване на проекта.
4. Всички условия по работата на този научен проект се уточняват между ръководителя на лабораторията и ръководителя на съответния научен проект.
      Възможност за провеждане на изпитване в лабораторията по проекти, в които ЦНИЛ не е страна се реализира при следните условия:
1. Всяко запитване за конкретна дейност се преценя от ръководителят на ЦНИЛ заедно със заявителя като се обсъждат съответните условия.
2. Подава  се заявявление от ръководителя на проекта преди да се планират съответните изпитвания поне 4 месеца преди началото  на изпитванията.
3. Ръководителят на лабораторията  заедно с ръководителят на проекта съгласуват състава на временния творчески колектив и плана за провеждане на изпитванията, когато тези изпитвания са възможни с наличната апаратура на лабораторията.
4. Всички условия по работата на този научен проект или запитване се уточняват между ръководителя на лабораторията и ръководителя на съответния научен проект (съответно заявителя).
      Директният достъп и самостоятелна работа с апаратурата в лабораторията са възможни  като решение на временния творчески колектив след одобрение от Ръководител лабораторията и след предварително проведен инструктаж.
      Възможно е и извършване на анализи чрез заплащане на дейностите по ценоразпис, утвърден от Ректора на Тракийски Университет.
      ЦНИЛ ще продължава да разработва и въвежда нови анализи като остава отворена за предложения от страна на потребителите от бизнес средите.
  

 

Вашият коментар