Центърът за информационно и компютърно осигуряване

Центърът за информационно и компютърно осигуряване (ЦИКО) обезпечава връзка и обслужване между основните звена на Университета като обединява и управлява компютърните им мрежи.

Тракийски университет разполага със симетричен канал с 100% гарантиран капацитет с не по-малко от 1 Gbit/s международен трафик, достъпен в Судентски град. Включени са всички звена и отдели на Университета на територията на града.

ЦИКО осигурява:

· Поддръжка на сървери за приложен софтуер – специализирана информационна система за нуждите на ветеринарномедицинските клиники, специализиран софтуер за обучение и тестово изпитване по ветеринарномедицинска хирургия, софтуер за управление на документи (деловодство), интегрирана университетска информационна система, обхващата всички дейности, свързани с учебна и научно-изследователска работа в ТрУ.

– Поддържане на уеб-сървер с интернет-портал на университета – актуална информация за университета и всички звена, периодична информация за текущи събития, конференции и обяви, поддържане на кандидатстудентски прием и публикуване на изчерпателна информация по време приема и др.;

· Поддържане на електронния регистър на студенти и преподаватели, координация с МОН и изготвяне на информацията за националния регистър;

· Поддържане на електронния регистър на документите, издадени от ТрУ, координация с МОН и изготвяне на информацията за националния регистър за дипломите за висше образование;

· Поддържане и администриране на собствени сървери – домейн сървер, пощенски сървер, Тракийски електронен университет (edu.uni-sz.bg), дигитално хранилище DSpace на ТрУ, система за обучение по физиология LabTutor, сървер за нуждите на Национален център за професионално обучение и конпетентност "Америка за България", виртуални сървери за всички големи международни проекти в университета и др.

· Стационарно обзавеждане на всички лекционни зали с мултимедийна техника.

· Ежедневна работа по поддръжка на мрежата, техниката, нови потребители за ел. поща, непрекъснато разширяване на мрежата, издигане процеса на обучение и научноизследователската работа на нивото на съвременните информационни технологии

ТрУ е част от проекта i-zone, целта на който е да стимулира използването на безжични технологии от студенти и преподаватели във висшите учебни заведения. В момента са инсталирани такива устройства на 6 места на територията на университета – зоната на форума пред централния портал, вътрешния двор, зоната пред ветеринарните клиники, където има осигурени денонощни лекарски дежурства, големите зали 1, 2 и 3 и фоайето пред тях. Тъй като обхващането не територията на целия университет е свързано със значителни финансови ресурси, добавянето на нови зони ще става постепенно във времето.

В момента в компютърна мрежа с непрекъснат 24-часов достъп до Интернет са обхванати над 1550 работни места.

На територията на Тракийски университет – Студентски град е изградена нова интернет мрежа, тип GEPON, която осигурява високоскоростен достъп до Интернет на около 950 компютъра, както и гарантира работата на новата Интегрирана информационна система.

Въпросът с осигуряване на съвременно информационно обслужване и комуникации е от първостепенно значение за бъдещото развитие на Тракийския университет, за осъществяване на целите и задачите, поставени от високите изисквания пред институцията. Той трябва да бъде считан за приоритетен при определяне на стратегията.

 

Експерти информационни и компютърни системи:

инж. Живко Желязков – Ръководител ЦИКО

e-mail: zhivko_zhelqzkov@uni-sz.bg ,zhivko.zhelyazkov@trakia-uni.bg – тел. 042/699214

инж. Максим Велчев

e-mail:maxim.velchev@trakia-uni.bg – тел. 042/699215

маг. инж. Атанас Димиев

e-mail: atanas.dimiev@trakia-uni.bg   – тел. 042/699215

Специалист Компютърни мрежи и системи

Георги Георгиев

e-mail: g.georgiev@trakia-uni.bg – тел. 042/699211

Comments are closed