Документи за кандидатстване

Кандидатите за участие в конкурсите подават в деканатите на факултетите следните документи:

Заявление до Декана за допускане до конкурс – по образец, заведено в деловодството на факултета;

– Автобиография – европейски формат;

– Диплома с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или академична справка за завършено обучение (оригинал или нотариално заверено копие);

– Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.

            Когато дипломата е за придобита в чужбина степен на висше образование или за периоди на обучение, завършени в чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, кандидатът прилага и решение на комисия по процедурата  за „Признаване на придобита в чужбина степен на висше образование”

Comments are closed