КАНДИДАТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Документите за кандидатстване, които трябва да представят гражданите на страни извън ЕС и ЕИП, са следните:

ВАЖНО! Документите се подават, както следва: 1 комплект оригинални документи и 2 комплекта копия.

 1. Попълнен и подписан формуляр за кандидатстване, който може да се изтегли от сайта на университета;
 2. Диплома за завършено средно образование, в която трябва да присъстват оценки за съответната специалност, за която кандидатстват. Изискваните оценки се определят от избраната специалност и може да се видят от Таблицата на изискваните оценки, поместена по-долу. Задължително условие е оценките от изискваните предмети да бъдат не по-ниски от 62 % от максимума за съответната образователна система. (Правилото за 62% е приложимо единствено за кандидатите извън ЕС и ЕИП).
 3. Документ, удостоверяващ, че представената диплома за средно образование дава  право да продължат обучението си във висши училища в държавата, в която е издадена дипломата;
 4. Медицинско свидетелство, издадено с дата не по-късно от 1 месец от датата на подаване на документите;
 5. Копие от личен документ – паспорт;
 6. 4 снимки;
 7. Такса за кандидатстване;

 

Документите по точки 2, 3 и 4 трябва да бъдат апостилирани или заверени в държавата, в която са издадени. Така апостилираните документи се превеждат на български език и се заверяват от дипломатическата мисия на Република България в съответната държава (ако преводът е извършен от преводач, назначен към българската дипломатическа мисия в съответната държава) или се заверяват от нотариус на Р България (ако преводът е направен в Р България от лицензиран преводач).

 

Таблица на изискваните оценки:

 

Избрана специалност

Изисквани оценки

Ветеринарна медицина

Биология и Химия

Медицина

Биология и Химия

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Биология и Химия

Медицинска сестра

Биология и Български език*

Акушерка

Биология и Български език*

Рехабилитатор

Биология и Химия

Медицински лаборант

Биология и Химия

Медицинска козметика

Биология и Химия

Помощник-фармацевт Биология и Химия

Агрономство

Биология и Химия

Етерично.маслени култури

Биология и Химия

Зооинженерство

Биология и Химия

Екология и опазване на околната среда

Биология и Химия

Аграрно инженерство

Математика и Физика

Рибовъдство и аквакултура

Биология и Химия

Бизнес икономика

Математика и География

Аграрна икономика и търговия

Математика и География

Регионална икономика и управление

Математика и География

Информационни технологии в икономиката и управлението

Математика и География

Местни финанси

Математика и География

Специална педагогика

История и Български език*

Начална училищна педагогика с чужд език

История и Български език*

Предучилищна и начална училищна педагогика

История и Български език*

Социална педагогика

История и Български език*

Педагогика на обучението по информационни технологии

Информационни технологии/Математика и Български език*

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Информационни технологии/Математика и Български език*

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Математика и Физика

Автотранспортна и земеделска техника

Математика и Физика

Автоматика и компютърни системи

Математика и Физика

Електротехника

Математика и Физика

Топло- и газоснабдяване

Математика и Физика

Технология на храните

Математика и Физика

Индустриално инженерство

Математика и Физика

 

*Балообразуващата оценка по Български език за кандидати от ЕС и ЕИП е оценката по Български език от Свидетелството за специализирана и езикова подготовка, издадено от Тракийски университет или от друго висше училище в Република България. За балообразуваща оценка по български език може да бъде взета и оценката от успешно положен тест по български език с ниво не по-ниско от В2 (тя се приравнява към „отличен„ 6,00).

 

Сроковете за подаване на документи за академичната 2021/2022 година:

Начална дата за приемане на документите е 1 април 2021 година.

Крайният срок за кандидатите, които желаят да учат на английски език (за специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“), е 01 юли 2021 година.

Крайният срок за кандидатите, които желаят да преминат подготвителна година на български език е 01 август 2021 година.

Крайният срок за кандидатите от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – до 10 септември 2021 г., като кандидатите се задължават да изпратят в университета (може и по електронната поща) копия на дипломите си за средно образование си до 31 август 2021 г., за да могат да участват в крайното класиране.

 

Къде и как се подават документите за кандидатстване:

Документите се представят по един от следните начини:

 • лично в канцеларията на Отдел „Учебно-методичен“, стая 200, ТрУ – Стара Загора, Студентски град

или

 • с препоръчана пратка и с проследяващ номер на адрес:

Отдел "Учебно-методичен"- стая 200

Тракийски университет-Стара Загора

Студентски град

Стара Загора, 6015

България 

 

 

Таксата за кандидатстване за академичната 2021/2022 година е левовата равностойност на 50 евро (97,80 лева) за изпитна сесия. Няма такса за обработване на документи. 

 

 

Как се заплащат таксите за кандидатстване:

Таксите за кандидатстване се заплащат по един от следните начини:

 • При подаване на документите – само в левове, в касата на Тракийски университет или
 • По банков път на сметка:

Тракийски университет

Ректорат

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG22UNCR 7630 3100 1176 13

BIC – UNCRBGSF

В основанието на превода задължително се вписва името на кандидат-студента.

 

Процедура по издаване на виза Д:

Всички кандидати от страни-не членки на ЕС трябва да притежават виза Д. Процедурата по издаване на виза Д отнема приблизително два месеца и тя се състои в следното:

След като кандидат-студентът подаде документите в Тракийски университет, същите се изпращат в Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България. От МОН изготвят Удостоверение, в което се посочват специалността, която е приет, продължителността на обучение, таксата за обучение. Удостоверението се изпраща на кандидата, който го депозира в българското посолство на съответната държава. Оттам се получава и виза Д, след което кандидатът може да пътува за България, за да кандидатства и се запише в Тракийски университет.

 

 

Класиране: Класирането зависи от това в кой от по-долу изброените случаи попадате:

 1. В случай, че кандидатът желае да се обучава на български език и да премине подготвителна година – кандидатът се записва без класиране;

 

 1. В случай, че кандидатът вече е преминал подготвителна година и има свидетелство за езикова подготовка, издадено от българско висше училище – кандидатът участва в класиране и се записва в избраната от него специалност;

 

 

3. В случай, че кандидатът избере да учи на английски език (специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“) – Тракийски университет провежда он-лайн кандидатстудентски изпити в три сесии:

Първа сесия: 12 юни 2021 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са от страни, в които английският език не е официален език)

                         13 юни 2021 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

 

Втора сесия: 24 юли 2021 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са от страни, в които английският език не е официален език)

                        25 юли 2021 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

 

Трета сесия: 28 август 2021 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са от страни, в които английският език не е официален език)

                        29 август 2021 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

 

Кандидатите може да се явят на всички дати (от всички изпитни сесии), като ние ще вземем предвид най-високите резултати при формирането на крайното класиране.Примерни кандидатстудентски тестове са качени на сайта.

 

Балообразуването е съгласно следната таблица:

 

Специалност

Кандидатстудентски изпити

Балообразуване

Медицина

Химия, Биология

Оценките от изпитите се удвояват и към тях се прибавят оценките по Химия и Биология от Дипломата за средно образование

Ветеринарна медицина

Биология

Оценката от изпита се удвоява и към нея се прибавят оценките по Химия и Биология от Дипломата за средно образование

 

Първо класиране ще се обяви на 3 септември 2021 г..

 

ВАЖНО: Ако след записването на новоприетите студенти все още има свободни места, ще се обяви второ класиране или ще се проведе още една изпитна сесия.

 

Примерни кандидатстудентски тестове са качени на сайта.

 

 

Записване:

Записването на студентите става след класирането в допълнително обявени срокове. Записването се извършва в съответния факултет, където се внася и първата вноска от таксата за обучение (таксата за първия семестър). Отнесете се към линковете „Такси за обучение и банкови сметки“ и „Записване на студенти“.

 

 

Comments are closed