КАНДИДАТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Документите за кандидатстване, които трябва да представят гражданите на страни извън ЕС и ЕИП, са следните:

 

 1. Попълнен и подписан формуляр за кандидатстване, който може да се изтегли от сайта на университета;
 2. Диплома за завършено средно образование, в която трябва да присъстват оценки за съответната специалност, за която кандидатстват. Изискваните оценки се определят от избраната специалност и може да се видят от Таблицата на изискваните оценки, поместена по-долу. Задължително условие е оценките от изискваните предмети да бъдат не по-ниски от 62 % от максимума за съответната образователна система. (Правилото за 62% е приложимо единствено за кандидатите извън ЕС и ЕИП).
 3. Документ, удостоверяващ, че представената диплома за средно образование дава  право да продължат обучението си във висши училища в държавата, в която е издадена дипломата;
 4. Медицинско свидетелство, издадено с дата не по-късно от 1 месец от датата на подаване на документите;
 5. Копие от личен документ – паспорт;
 6. 4 снимки;
 7. Такса за кандидатстване;

 

Документите по точки 2, 3 и 4 трябва да бъдат апостилирани или заверени в държавата, в която са издадени. Така апостилираните документи се превеждат на български език и се заверяват от дипломатическата мисия на Република България в съответната държава (ако преводът е извършен от преводач, назначен към българската дипломатическа мисия в съответната държава) или се заверяват от нотариус на Р България (ако преводът е направен в Р България от лицензиран преводач).

 

ВАЖНО! Документите се подават, както следва: 1 комплект оригинални документи и 2 комплекта копия.

 

Таблица на изискваните оценки:

 

Избрана специалност

Изисквани оценки

Ветеринарна медицина

Биология и Химия

Медицина

Биология и Химия

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Биология и Химия

Медицинска сестра

Биология и Български език*

Акушерка

Биология и Български език*

Рехабилитатор

Биология и Химия

Медицински лаборант

Биология и Химия

Медицинска козметика

Биология и Химия

Агрономство

Биология и Химия

Етерично.маслени култури

Биология и Химия

Зооинженерство

Биология и Химия

Екология и опазване на околната среда

Биология и Химия

Аграрно инженерство

Математика и Физика

Рибовъдство и аквакултура

Биология и Химия

Бизнес икономика

Математика и География

Аграрна икономика и търговия

Математика и География

Регионална икономика и управление

Математика и География

Информационни технологии в икономиката и управлението

Математика и География

Местни финанси

Математика и География

Специална педагогика

История и Български език*

Начална училищна педагогика с чужд език

История и Български език*

Предучилищна и начална училищна педагогика

История и Български език*

Социална педагогика

История и Български език*

Педагогика на обучението по информационни технологии

Информационни технологии/Математика и Български език*

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Информационни технологии/Математика и Български език*

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Математика и Физика

Автотранспортна и земеделска техника

Математика и Физика

Автоматика и компютърни системи

Математика и Физика

Електротехника

Математика и Физика

Топло- и газоснабдяване

Математика и Физика

Технология на храните

Математика и Физика

Индустриално инженерство

Математика и Физика

 

 

*Балообразуващата оценка по Български език за кандидати от ЕС и ЕИП е оценката по Български език от Свидетелството за специализирана и езикова подготовка, издадено от Тракийски университет или от друго висше училище в Република България. За балообразуваща оценка по български език може да бъде взета и оценката от успешно положен тест по български език с ниво не по-ниско от В2 (тя се приравнява към „отличен„ 6,00).

 

 

 

 

 

 

Сроковете за подаване на документи за академичната 2020/2021 година:

Начална дата за приемане на документите е 1 април 2020 година.

Крайният срок за кандидатите, които желаят да учат на английски език (за специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“), е 03 юли 2020 година.

Крайният срок за кандидатите, които желаят да преминат подготвителна година на български език е 17 юли 2020 година

 

 

Къде и как се подават документите за кандидатстване:

Документите се представят по един от следните начини:

 • лично в канцеларията на Отдел „Учебно-методичен“, стая 200, ТрУ – Стара Загора, Студентски град

или

 • с препоръчана пратка и с проследяващ номер на адрес:

Отдел "Учебно-методичен"- стая 200

Тракийски университет-Стара Загора

Студентски град

Стара Загора, 6000

България 

 

 

Таксата за кандидатстване за академичната 2020/2021 година е левовата равностойност на 50 евро (97,80 лева):

 

 

Как се заплащат таксите за кандидатстване:

Таксите за кандидатстване се заплащат по един от следните начини:

 • При подаване на документите – само в левове, в касата на Тракийски университет или
 • По банков път на сметка:

Тракийски университет

Ректорат

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG22UNCR 7630 3100 1176 13

BIC – UNCRBGSF

В основанието на превода задължително се вписва името на кандидат-студента.

 

Процедура по издаване на виза Д:

Всички кандидати от страни-не членки на ЕС трябва да притежават виза Д. Процедурата по издаване на виза Д отнема приблизително два месеца и тя се състои в следното:

След като кандидат-студентът подаде документите в Тракийски университет, същите се изпращат в Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България. От МОН изготвят Удостоверение, в което се посочват специалността, която е приет, продължителността на обучение, таксата за обучение. Удостоверението се изпраща на кандидата, който го депозира в българското посолство на съответната държава. Оттам се получава и виза Д, след което кандидатът може да пътува за България, за да кандидатства и се запише в Тракийски университет.

 

 

Класиране: Класирането зависи от това в кой от по-долу изброените случаи попадате:

 1. В случай, че кандидатът желае да се обучава на български език и да премине подготвителна година – кандидатът се записва без класиране;

 

 1. В случай, че кандидатът вече е преминал подготвителна година и има свидетелство за езикова подготовка, издадено от българско висше училище – кандидатът участва в класиране и се записва в избраната от него специалност;

 

 

3. В случай, че кандидатът избере да учи на английски език (специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“) – Тракийски университет провежда он-лайн кандидатстудентски изпити в три сесии:

Първа сесия: 13 юни 2020 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са от страни, в които английският език не е официален език)

                           14 юни 2020 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

 

Втора сесия: 25 юли 2020 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са от страни, в които английският език не е официален език)

                           26 юли 2020 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

 

Трета сесия: 29 август 2020 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са от страни, в които английският език не е официален език)

                          30 август 2020 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

 

Примерни кандидатстудентски тестове са качени на сайта.

 

Балообразуването е съгласно следната таблица:

 

Специалност

Кандидатстудентски изпити

Балообразуване

Медицина

Химия, Биология

Оценките от изпитите се удвояват и към тях се прибавят оценките по Химия и Биология от Дипломата за средно образование

Ветеринарна медицина

Биология

Оценката от изпита се удвоява и към нея се прибавят оценките по Химия и Биология от Дипломата за средно образование

 

Класирането ще се обяви на 10 септември.

 

ВАЖНО: Ако след обявяването на класирането все още има свободни места, ще се проведе още една изпитна сесия на 15 септември 2020 г.

 

Примерни кандидатстудентски тестове са качени на сайта.

 

 

Записване:

Записването на студентите става веднага или на следващия ден след класирането. Записването се извършва в съответния факултет, където се внася и първата вноска от таксата за обучение (таксата за първия семестър). Отнесете се към линковете „Такси за обучение и банкови сметки“ и „Записване на студенти“.

 

 

Comments are closed