КАНДИДАТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Документите за кандидатстване, които трябва да представят гражданите на страни извън ЕС и ЕИП, са следните:

ВАЖНО! Документите се подават, както следва: 1 комплект оригинални документи, изпращани по пощата и сканирани документи, изпращани на следните имейл адреси: stefka.mihova@trakia-uni.bg, violeta.koleva@trakia-uni.bg.

  1. Попълнен и подписан формуляр за кандидатстване, който може да се изтегли от сайта на университета;
  2. НОВО ОТ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА! Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина. В Удостоверението трябва да присъстват балообразуващите за съответната специалност оценки, които може да се видят от Таблицата на балообразуващите оценки, поместена по-долу. Задължително условие е оценките от изискваните предмети да бъдат не по-ниски от 62 % от максимума за съответната образователна система. (Правилото за 62% е приложимо единствено за кандидатите извън ЕС и ЕИП). Това означава, че в Удостоверението от РУО средноаритметичната стойност от балообразуващите оценки не трябва да е по-ниска от 3.72. 
  3. Копие от личен документ – паспорт;
  4. 4 снимки;
  5. Такса за кандидатстване.

 

Таблица на балообразуващите оценки:

 

Избрана специалност

Изисквани оценки

Ветеринарна медицина

Биология и Химия

Медицина

Биология и Химия

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Биология и Химия

Медицинска сестра

Биология и Български език*

Акушерка

Биология и Български език*

Рехабилитатор

Биология и Химия

Медицински лаборант

Биология и Химия

Медицинска козметика

Биология и Химия

Помощник-фармацевт Биология и Химия

Агрономство

Биология и Химия

Етерично.маслени култури

Биология и Химия

Зооинженерство

Биология и Химия

Екология и опазване на околната среда

Биология и Химия

Аграрно инженерство

Математика и Физика

Рибовъдство и аквакултура

Биология и Химия

Бизнес икономика

Математика и География

Аграрна икономика и търговия

Математика и География

Регионална икономика и управление

Математика и География

Информационни технологии в икономиката и управлението

Математика и География

Местни финанси

Математика и География

Специална педагогика

История и Български език*

Начална училищна педагогика с чужд език

История и Български език*

Предучилищна и начална училищна педагогика

История и Български език*

Социална педагогика

История и Български език*

Педагогика на обучението по информационни технологии

Информационни технологии/Математика и Български език*

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Информационни технологии/Математика и Български език*

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Математика и Физика

Автотранспортна и земеделска техника

Математика и Физика

Автоматика и компютърни системи

Математика и Физика

Електротехника

Математика и Физика

Топло- и газоснабдяване

Математика и Физика

Технология на храните

Математика и Физика

Индустриално инженерство

Математика и Физика

 

*Балообразуващата оценка по Български език за кандидати от ЕС и ЕИП е оценката по Български език от Свидетелството за специализирана и езикова подготовка, издадено от Тракийски университет или от друго висше училище в Република България. За балообразуваща оценка по български език може да бъде взета и оценката от успешно положен тест по български език с ниво не по-ниско от В2 (тя се приравнява към „отличен„ 6,00).

 

Сроковете за подаване на документи за академичната 2023/2024 година:

Начална дата за приемане на документите е 1 април 2023 година.

Крайният срок за кандидатите, които желаят да учат на английски език (за специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“), е 01 юли 2023 година.

Крайният срок за кандидатите, които желаят да преминат подготвителна година на български език е 01 август 2023 година.

Крайният срок за кандидатите от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – до 28 август 2023 г., за да могат да участват в крайното класиране.

 

Къде и как се подават документите за кандидатстване:

Документите се представят по един от следните начини:

  • лично в канцеларията на Отдел „Учебно-методичен“, стая 200, ТрУ – Стара Загора, Студентски град

или

  • с препоръчана пратка и с проследяващ номер на адрес:

Отдел "Учебно-методичен"- стая 200

Тракийски университет-Стара Загора

Студентски град

Стара Загора, 6015

България 

 

 

Таксите за кандидатстване зависят от това в кой от по-долу изброените случаи попадате:

1. В случай, че кандидатът желае да учи избраната от него специалност на български език и трябва да премине през подготвителна година – таксата е левовата равностойност на 55 евро (107.60 лева).

2. В случай, че кандидатът избере да учи на английски език (специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“) – Таксата за кандидатстване за академичната 2023/2024 година е 55 евро за всеки отделен изпит. Няма такса за обработване на документи. 

 

Как се заплащат таксите за кандидатстване:

Таксите за кандидатстване се заплащат по един от следните начини:

  • При подаване на документите – само в левове, в касата на Тракийски университет или
  • По банков път на сметка:

Тракийски университет

Ректорат

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG22UNCR 7630 3100 1176 13

BIC – UNCRBGSF

В основанието на превода задължително се вписва името на кандидат-студента.

 

Процедура по издаване на виза Д:

Всички кандидати от страни-не членки на ЕС трябва да притежават виза тип "Д". Процедурата по издаване на виза тип "Д" отнема приблизително два месеца и тя се състои в следното:

След като кандидат-студентът подаде документите в Тракийски университет, същите се изпращат в Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България. От МОН изготвят Удостоверение, в което се посочват специалността, продължителността на обучение, таксата за обучение. Удостоверението се изпраща на кандидата, който го депозира в българското посолство на съответната държава. Оттам се получава и виза тип  "Д", след което кандидатът може да пътува за България с цел продължаващо обучение. 

 

 

Класиране: Класирането зависи от това в кой от по-долу изброените случаи попадате:

  1. В случай, че кандидатът желае да се обучава на български език и да премине подготвителна година – кандидатът се записва без класиране;

 

       2. В случай, че кандидатът вече е преминал подготвителна година и има свидетелство за езикова подготовка, издадено от българско висше училище – кандидатът се записва в избраната от него специалност;

 

3. В случай, че кандидатът избере да учи на английски език (специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“) – Тракийски университет провежда он-лайн кандидатстудентски изпити в три сесии:

Първа сесия: 3 юни 2023 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са от страни, в които английският език не е официален език)

                         4 юни 2023 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

 

Втора сесия: 22 юли 2023 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са от страни, в които английският език не е официален език)

                        23 юли 2023 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

 

Трета сесия: 26 август 2023 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са от страни, в които английският език не е официален език)

                        27 август 2023 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

 

Кандидатите може да се явят на всички дати (от всички изпитни сесии), като ние ще вземем предвид най-високите резултати при формирането на крайното класиране. Примерни кандидатстудентски тестове са качени на сайта.

 

Балообразуването е съгласно следната таблица:

 

Специалност

Кандидатстудентски изпити

Балообразуване

Медицина

Химия, Биология

Оценките от изпитите се удвояват и към тях се прибавят оценките по Химия и Биология от Дипломата за средно образование

Ветеринарна медицина

Биология

Оценката от изпита се удвоява и към нея се прибавят оценките по Химия и Биология от Дипломата за средно образование

 

Първо класиране ще се обяви на 30 август 2023 г..

 

ВАЖНО: Ако след записването на новоприетите студенти все още има свободни места, ще се обяви второ класиране или ще се проведе още една изпитна сесия.

 

Примерни кандидатстудентски тестове са качени на сайта.

 

 

Записване:

Записването на студентите става след класирането – записването стартира от 31 август и крайният срок за записване на класираните на първо класиране кандидати, е 8 септември. Записването се извършва в съответния факултет, където се внася и първата вноска от таксата за обучение (таксата за първия семестър). Отнесете се към линковете „Такси за обучение и банкови сметки“ и „Записване на студенти“.

 

 

Comments are closed