Докторски програми

Програмни акредитации за обучение в образователна и научна степен „доктор“ в Тракийски университет

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ/ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ОЦЕНКА ОТ АКРЕДИТАЦИИ

 
АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
 
6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО АГРОХИМИЯ 9.15
6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО РАСТЕНИЕВЪДСТВО 9.13
6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО, ЛИВАДАРСТВО 9.23
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО ХРАНЕНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФУРАЖИТЕ 9.21
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО РАЗВЪЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ, БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНИКА НА РАЗМНОЖАВАНЕТО 9.38
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО ГОВЕДОВЪДСТВО И БИВОЛОВЪДСТВО 9.31
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО ОВЦЕВЪДСТВО И КОЗЕВЪДСТВО 9.32
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО ПТИЦЕВЪДСТВО 9.19
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

РИБОВЪДСТВО, РИБНО СТОПАНСТВО И ПРОМИШЛЕН РИБОЛОВ

9.24
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО СВИНЕВЪДСТВО 9.15
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ (КОНЕ, БУБИ, ЗАЙЦИ И ПРОМИШЛЕН ДИВЕЧ, ПЧЕЛИ И ДР.) 9.22
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО

ЗООХИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

9.55
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО ГЕНЕТИКА 9.14
6.3 ЖИВОТНОВЪДСТВО ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА 9.17
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ БИОХИМИЯ 9.47
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ МИКРОБИОЛОГИЯ 9.53
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ МОРФОЛОГИЯ 8.97
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ 9.26
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ ЗООЛОГИЯ 8.93
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ БОТАНИКА 9.02
5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ 9.20
5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕСНИТЕ И РИБНИТЕ ПРОДУКТИ 8.75
5.13 ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 9.31
 
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВЕТЕРИНАРНА ХИРУРГИЯ 9.39
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И БОЛЕСТИ НА НОВОРОДЕНИ ЖИВОТНИ 9.38
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ПАТОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ 9.42
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА ЕКСПЕРТИЗА 9.22
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ИНВАЗИОННИ БОЛЕСТИ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА 9.15
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ЗООХИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 9.10
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ЕПИЗООТОЛОГИЯ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ И ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАРАЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ЖИВОТНИТЕ 9.35
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ 9.18
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ФАРМАКОЛОГИЯ 9.11
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА МОРФОЛОГИЯ 9.29
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ГЕНЕТИКА 9.25
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА 9.32
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВЕТЕРИНАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ 9.01
6.4 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 8.45
 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 
1.2. ПЕДАГОГИКА ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ДИДАКТИКАТА 8.76
3.2. ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ 8.77
3.4 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО (СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ) 8.37
4.1 ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА 8.05
4.2 ХИМИЧЕСКИ НАУКИ БИООРГАНИЧНА ХИМИЯ, ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ И ФИЗИОЛОГИЧНО АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА 9,62
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ БИОФИЗИКА 9.22
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ БИОХИМИЯ С ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 9.26
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ ГЕНЕТИКА 9.01
4.3 БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ 9.28
7.1 МЕДИЦИНА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 8.63
7.1 МЕДИЦИНА ПАТОЛОГОАНАТОМИЯ И ЦИТОПАТОЛОГИЯ 8.92
7.1 МЕДИЦИНА ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ХЕЛМИНТОЛОГИ 8.75
7.1 МЕДИЦИНА АНАТОМИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ 8.95
7.1 МЕДИЦИНА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 8.92
7.1 МЕДИЦИНА НЕВРОЛОГИЯ 8.22
7.1 МЕДИЦИНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 8.26
7.1 МЕДИЦИНА ХИГИЕНА (ВКЛ. ТРУДОВА, КОМУНАЛНА, УЧИЛИЩНА, РАДИАЦИОННА И ДР.) 9.17
7.1 МЕДИЦИНА ОТОРИНОЛАГИНГОЛОГИЯ 8.82
7.1 МЕДИЦИНА ИФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 8.97
7.1 МЕДИЦИНА ОФТАЛМОЛОГИЯ 8.49
7.1 МЕДИЦИНА ОБЩА ХИРУРГИЯ 8.67
7.1 МЕДИЦИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 8.86
7.1 МЕДИЦИНА СЪДОВА ХИРУРГИЯ 9.03
7.1 МЕДИЦИНА ДЕТСКА ХИРУРГИЯ 8.83
7.1 МЕДИЦИНА СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ФАРМАЦИЯТА 8.42
7.1 МЕДИЦИНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ 8.98
7.1 МЕДИЦИНА НЕВРОХИРУРГИЯ 8.93
7.1 МЕДИЦИНА ОБЩА МЕДИЦИНА 8.33
7.1 МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГИЯ И РЕНТГЕНОЛОГИЯ (ВКЛ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ИЗОТОПИ) 8.21
7.1 МЕДИЦИНА ИМУНОПАТОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ 8.99
7.1 МЕДИЦИНА НЕОНАТОЛОГИЯ 8.78
7.1 МЕДИЦИНА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 8.88
7.1 МЕДИЦИНА ФАРМАКОЛОГИЯ 8.53
7.1 МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА НА БЕДСТВЕНИТЕ СИТУАЦИИ 8.67
7.1 МЕДИЦИНА ПЕДИАТРИЯ 8.92
7.1 МЕДИЦИНА ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ 8.98
7.1 МЕДИЦИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 8.75
7.1 МЕДИЦИНА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ 8.84
7.1 МЕДИЦИНА ГРЪДНА ХИРУРГИЯ 8.57
7.4 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 9.04
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 
1.2 ПЕДАГОГИКА ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ДИДАКТИКА 9.05
1.2 ПЕДАГОГИКА СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА 9.00
1.2 ПЕДАГОГИКА МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН 8.94
 
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
 
3.8 ИКОНОМИКА НАРОДНО СТОПАНСТВО (РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И ИСТОРИЯ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО) 8.34
3.8 ИКОНОМИКА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (СЕЛСКО СТОПАНСТВО) 8.45
 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
 
5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО МЕХАНИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО   8.30
5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 8.32
5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО ТЕХНОЛОГИЯ НА ШЕВНОТО ПРОИЗВОДСТВО 8.38
5.1 МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ И ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ, ОБЛЕКЛА И ОБУВКИ 8.33
5.2 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРНИЯ ТРУД И СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ (ПО ОТРАСЛИ) 8.38
5.2 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (ПО ОТРАСЛИ) 8.42
5.4. ЕНЕРГЕТИКА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ 8.58
5.12 ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИЯ НА ЖИВОТИНСКИТЕ И РАСТИТЕЛНИТЕ МАЗНИНИ, САПУНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРЕПАРАТИ 8.88
5.12 ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЛОДОВИТЕ И ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ КОНСЕРВИ 8.85

 

Comments are closed