Специалности

ОКС "Магистър" – след средно образование

Ветеринарномедицински факултет

Ветеринарна медицина

 

Медицински факултет

Медицина

 

ОКС "Бакалавър"

Аграрен факултет

Aгрономство (Полевъдство)

Aгрономство (Етерично-маслени култури)

Aграрно инженерство

Зооинжeнерство

Екология и опазване на околната среда

Рибовъдство и аквакултура

 

Медицински факултет

Акушерка

Медицинска сестра

Социални дейности

Кинезитерапия

Лекарски асистент

 

Педагогически факултет

Предучилищна и начална училищна педагогика

Начална училищна педагогика с чужд език

Социална педагогика

Специална педагогика

Предучилищна педагогика

Педагогика на обучението по информационни технологии

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Педагогика на обучението по физическо възпитание 

 

Стопански факултет

Бизнесикономика

Регионална икономика и управление

Аграрна икономика и търговия

Аграрна икономика

Местни финанси

Информационни технологии в икономиката и управлението

Софтуерно инженерство

Информационни технологии

 

Факултет  "Техника и технологии" – Ямбол

Автотранспортна и земеделска техника

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Автоматика и компютърни системи 

Електротехника

Компютърни системи и комуникации 

Топло- и газоснабдяване

Индустриално инженерство

Технология на храните

 

Филиал Хасково

Акушерка

Медицинска сестра

 

ОКС "Професионален бакалавър" 

Медицински колеж

Рехабилитатор

Медицински лаборант

Помощник-фармацевт

Медицински козметик

Медицински оптик

Ортопедичен техник

 

 

Comments are closed