Стипендии по ПМС 90

АКТУАЛНО !

Отпуснати стипендии в приоритетни професионални направления

Отпуснати стипендии за значими постижения – чл.8а 

Отпуснати стипендии по успех 

Стипендиите за значими постижения са в размер на 85 лв. на месец.

Стипендиите по успех и в приоритетни професионални направления са с размери, както следва:

при успех над 5.50 – 150 лв. на месец

при успех от 5.00-5.49 – 120 лв. на месец

при успех 4.50 – 4.99 – 95 лв. на месец

при успех 4.00 – 4.49 – 85 лв. на месец

 

Започва онлайн кандидатстване за стипендии през летния семестър на учебната 2020/2021 г.

Необходими документи /за всички студенти без задочна форма на обучение и без платено обучение/:

1. При кандидатстване за стипендия по успех /с класиране/:

  • Уверение за студентско положение  и среден успех от предходните два семестъра или попълнена Клетвена декларация.Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00
  • Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента –сметката е лична !

2. При кандидатстване за социална стипендия без ограничения:

    Внимание ! Двете стипендии – стипендия по успех и социална стипендия не могат да се получават едновременно. Студентът предварително избира за коя стипендия да кандидатства, като има предвид, че социалната стипендия се отпуска за 12 месеца !

  • Уверение за студентско положение или Клетвена декларация
  • Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична !
  • Копие от смъртен акт (за несемейни студенти без двама родители). Оригиналът се връща след сверяване;
  • Копие от решение на TEЛK (при студенти с трайни увреждания 70 и над 70%  или родител с трайни увреждания 70 и над 70%). Оригиналът се връща след сверяване;
  • Копие на документ от Дом за лица, лишени от родителска грижа (при студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица, лишени от родителска грижа или в приемни семейства)
  • Копие на Акт за раждане на дете (при студентки-майки с дете до 6-годишна възраст)
  • Копие на Акт за раждане на дете и документ за майката, удостоверяващ правото на бащата (при студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент)

Кандидатстване за социална стипендия изключва кандидатстване за стипендия по успех и обратно. Но кандидатствалите за едната или другата стипендия могат да кандидатстват за ВТОРА стипендия, ако имат успех не по-нисък от 4.00 и се обучават в специалност от приоритетни професионални направления, каквито са специалностите в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол. Този вид стипендия е на отделен клик/файл, просто трябва да се четат внимателно обявените най-отдолу активни файлове и тогава да се пристъпва към попълване на електронния формуляр.

  3. При кандидатстване за стипендия по чл.8а – за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност:

       –    Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра или Клетвена декларация

       –    Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична!

       –  Документи, удостоверяващи постигнати значими постижения в периода от м.Ноември 2020 г. до м.Март 2021 г. включително в т.ч.: публикации в научни издания, сертификати за участие в научни форуми, сертификати или др.документи за призово място на национални или международни първенства, сертификати или др.документи за призово място на национални или международни конкурси в областта на художественотворческата дейност.

            Всеки студент има право да се състезава само за една стипендия, независимо от броя на разработките или постиженията и при условие, че досега не е кандидатствал със същото постижение/разработка.

  4. При кандидатстване за стипендия по чл.8б:

       –    Уверение за студентско положение и средния успех от зимния семестър на уч. 2020/2021 г./може и с Клетвена декларация/

       –    Копие на дипломата за средно образование

       –    Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична!

За стипендия по чл. 8б през учебната 2020/21 г. – летен семестър могат да подадат документи следните студенти, записани в I курс на ПФ през уч.2020/21 г.: Анита Радкова Илиева, Вероника Златкова Маринова и Станиела Илиева Иванова.

   5. При кандидатстване за стипендия в приоритетни професионални направления:

                         /Само за студенти в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол/

       –   Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра или попълнена Клетвена декларация. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00

       –   Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента –сметката е лична !

             Класирането за стипендии по т.1 и 5 ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила за отпускане на стипендии и определените квоти. Ако останат средства в рамките на определената за семестъра част от субсидията, ще бъдат отпуснати допълнително стипендии до изчерпване на предварително планираните средства.

    6. При кандидатстване за стипендия за чуждестранни студенти, приети по ПМС 103 и 228, които са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия

       –   Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра или Клетвена декларация. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00  

       –   Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЛНЧ на студента –сметката е лична !

Чуждестранните студенти, записани в I курс на учебната 2020/2021 г. продължават да получават стипендията си, без да се налага да кандидатстват отново през настоящия семестър.

Чуждестранните студенти, приети преди учебната 2020/2021 г. продължават обучението си при условията и по реда, по който са приети, т.е. приетите по ПМС 103 и 228 не губят правото си на стипендия до края на обучението, ако имат необходимия минимален среден успех 4.00 от предходните 2 семестъра. Те кандидатстват по установения досега ред.

 Студентите, които не са успели да си набавят уверение с успеха, попълват Клетвена декларация и нанасят средния си успех в нея, както и директно в онлайн формуляра. Всички студенти могат да се обръщат към съответните деканати за изчисляване на среден успех, ако по някаква причина не могат да се справят самостоятелно. Приетите за обучение магистри също имат право на стипендия през летния семестър на учебната 2020/21 г. след завършен зимен семестър.

Картовата сметка в Уникредит Булбанк е лична и на името на студента!

Подаването на документите се извършва онлайн от сайта на ТрУ-uni-sz.bg                    

Всички лични данни в това число : трите имена на студента; ЕГН; IBAN; факултет; специалност; курс; среден успех от предходните; фак.№ и моб.телефон за обратна връзка са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ и трябва да бъдат изписвани ВЯРНО.

Моля, проверявайте си данните още преди въвеждане ! Когато попълвате своите ЕГН и IBAN с/ка моля изписвайте цифрите и буквите БЕЗ ИНТЕРВАЛИ. Изписвайте точно трите си имена, като всяко от тях да започва с главна буква. Там където е възможно въвеждайте своята специалност съкратено /например: ПНУП, ВМФ, АКС, АТЗТ, ДТММИ и т.н./, а останалите изписвайте с малки букви /например мед.сестра, агр.икономика, медицина и т.н./, за курс използвайте римски числа, ако е възможно /напр. I к., II к., III к., IV к., V к., VI к./.

              За контакт – тел. 042/699 227 или 0884905559 или 0886555241 , при забравена парола за студентски имейл @trakia-uni.bg  тел: 042/699 214

              Срок за подаване на документи за летния семестър на уч. 2020/2021 г.

до 15.04.2021 г. включително

Заповеди на Ректора за брой отпуснати стипендии: Заповед 1, Заповед 2

Правила за отпускане на стипендия през зимния семестър на 2020/21 Правила, Приложение 1, Приложение 2, Квоти за отпускане на стипендии по структурни звена

Подаване на документи за Стипендия по успех или за Социална стипендия. (важи за студенти от всички звена на университета)
Подаване на документи за Стипендия на чуждестранни студенти  (студенти приети по ПМС 103 и 228, които са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова,  Република Северна Македония, Украйна и  Република Сърбия)

Подаване на документи за втора стипендия на студенти в специалности от Приоритетни направления. (важи за студенти от АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол)

Подаване на документи за Стипендия  за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност – по член 8а 

Подаване на документи за Стипендия по член 8б

Линковете ще бъдат деактивирани и прекратено подаването на документи  на 20.4.2021 в 13:00 часа

Comments are closed