Стипендии по ПМС 90

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Във връзка с предстоящото отпускане на стипендии за зимния семестър на учебната 2019/2020 г., Ви съобщаваме следното :

За стипендия могат да кандидатстват всички студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка /без платено обучение и без I курс, вкл.магистратура/, с успех от предходните два семестъра, който да е не понисък от 4.00 при условие, че са успешно положени всички изпити по учебен план.

Необходими документи за стипендия по успех:

  1. Заявление -по образец 1, 2, 3/можете да ги изтеглите от сайта на ТрУ /, като Заявление 1 се отнася за основната стипендия във всички звена, Заявление 2 – за специалности от приоритетни професионални направления /само в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол/;
  2. Уверение за студ.положение и успех /от книжарницата/, заверено в съответния Деканат;
  3. Удостоверение от Уникредит Булбанк, /може и копие/ с IBAN и ЕГН на студента;

При кандидатстване за социална стипендия:

Заявление 1; акт за смърт /за починал родител/; акт за раждане на деца; решение на ТЕЛК за студенти или други членове на семейството на студента с трайни увреждания; други документи, които може да са основание за отпускане на социална стипендия.

Картовата сметка в Уникредит Булбанк е лична и на името на студента!

Класирането ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила и квоти.

 Срок и място за подаване на документи : 15.X.2019 г.-31.X.2019 г. 

Ректорат – Студентски град

Стая 213

Медицински факултет

Зала 4 (Морфоблок)

Факултет „Техника и технологии” – Ямбол

Стая 236

Филиал – Хасково

Отдел „Стипендии”

 

Графикът за прием на документи на студентите от МФ, ПФ и МК, Ст.Загора ще бъде изнесен пред Морфоблока.

Работно време за студенти :   преди обед от 9.00 – 11.00; след обед от   13.00–16.00

 телефони за контакт : мобилен – 0884905559; 042/699 227

Файлове за итегляне:

Квоти

Заповед на Ректора

Правила

Заявление 1

Заявление 2

Заявление – приложение 

Класиране :

1/ класиране за стипендия по чл.2 ал.1 т.1 /всички структурни звена на ТрУ/;

2/ класиране за стипендия по чл.2 ал.1 т.2 /отнася се за студенти, обучаващи се в специалност от приоритетни професионални направления/

Comments are closed