Стипендии по ПМС 90

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Във връзка с предстоящото отпускане на стипендии за зимния семестър на учебната 2018/2019 г., Ви съобщаваме следното :

За стипендия могат да кандидатстват всички студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка /без платено обучение и без I курс/, с успех от предходните два семестъра, който да е не понисък от 4.00 при условие, че са успешно положени всички изпити по учебен план.

Необходими документи за стипендия по успех:

  1. Заявление -по образец 1, 2, 3/можете да ги изтеглите от сайта на ТрУ /, като Заявление 1 се отнася за основната стипендия във всички звена, Заявление 2 – за специалности от приоритетни професионални направления /само в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол/, Заявление 3 – за значими постижения;
  2. Уверение за студ.положение и успех /от книжарницата/, заверено в съответния Деканат;
  3. Удостоверение от Уникредит Булбанк, /може и копие/ с IBAN и ЕГН на студента;

При кандидатстване за стипендия за значими постижения:

Заявление 3; Документи, удостоверяващи постижения, постигнати през летния семестър на уч.2017/2018 г. и зимния на уч.2018/2019 г. – публикации, сертификати, служебни бележки, други документи. За успехи в спортната и художественотворческата дейност ще се признават призови места на национални или международни конкурси. Всеки студент има право да се състезава само за една стипендия, независимо от броя на разработките или постиженията и при условие, че досега не е кандидатствал със същото постижение/разработка.

При кандидатстване за социална стипендия:

Заявление 1; акт за смърт /за починал родител/; акт за раждане на деца; решение на ТЕЛК за студенти или други членове на семейството на студента с трайни увреждания; други документи, които може да са основание за отпускане на социална стипендия.

Картовата сметка в Уникредит Булбанк е лична и на името на студента!

Класирането ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила и квоти.

                                 Срок и място за подаване на документи : 15.X.2018 г.-31.X.2018 г. 

Ректорат – Студентски град

Стая 213

Медицински факултет

Зала 4 (Морфоблок)

Факултет „Техника и технологии”Ямбол

Стая 236

Филиал – Хасково

Отдел „Стипендии”

 

Графикът за прием на документи на студентите от МФ, ПФ и МК, Ст.Загора ще бъде изнесен пред Морфоблока.

Брой стипендии – Квоти

Заявление – приложение

Заповед на ректор – основни  и допълнителни стипендии

Заповед на ректор –  стипендии за  значими постижения

Правила

Актуално

Класиране

Comments are closed