Стипендии по ПМС 90

АКТУАЛНО !


Резултати от класиранията за стипендия:

Отпуснати стипендии по успех и социални стипендии – зимен семестър

Отпуснати стипендии за значими постижения – зимен семестър

Отпуснати стипендии в приоритетни направления – зимен семестър


 

Започва приемането на документи за стипендия през зимния семестър на учебната 2020/2021 г.

Необходими документи /за всички студенти без I курс и без платено обучение/:

1. При кандидатстване за стипендия по успех /с класиране/:

  • Уверение за студентско положение  и среден успех от предходните два семестъра или / Клетвена декларация/.Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да не е по-нисък от 4.00
  • Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична !

2. При кандидатстване за социална стипендия без ограничения:

    Внимание ! Двете стипендии – стипендия по успех и социална стипендия не могат да се получават едновременно. Студентът предварително избира за коя стипендия да кандидатства, като има предвид, че социалната стипендия се отпуска за 12 месеца !

  • Уверение за студентско положение или /Клетвена декларация/
  • Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична !
  • Копие от смъртен акт (за несемейни студенти без двама родители). Оригиналът се връща след сверяване;
  • Копие от решение на TEЛK (при студенти с трайни увреждания 70 и над 70%  или родител с трайни увреждания 70 и над 70%). Оригиналът се връща след сверяване;
  • Копие на документ от Дом за лица, лишени от родителска грижа (при студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица, лишени от родителска грижа)
  • Копие на Акт за раждане на дете (при студентки-майки с дете до 6-годишна възраст)
  • Копие на Акт за раждане на дете и документ за майката, удостоверяващ правото на бащата (при студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент)

Кандидатстване за социална стипендия изключва кандидатстване за стипендия по успех и обратно. Но кандидатствалите за едната или другата стипендия могат да кандидатстват за ВТОРА стипендия, ако имат успех не по-нисък от 4.00 и се обучават в специалност от приоритетни професионални направления, каквито са специалностите в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол. Този вид стипендия е на отделен клик/файл, просто трябва да се четат внимателно обявените най-отдолу активни файлове и тогава да се пристъпва към попълване на електронния формуляр.

Студентите в I курс, държ.поръчка, имат право да кандидатстват САМО за социална стипендия.

  3. При кандидатстване за стипендия по чл.8а – за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност:

       –    Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра или /Клетвена декларация/

       –    Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична!

       –  Документи, удостоверяващи постигнати значими постижения през предходната учебна 2019/2020 г.: публикации в научни издания, сертификати за участие в научни форуми, сертификати или др.документи за призово място на национални или международни първенства, сертификати или др.документи за призово място на национални или международни конкурси в областта на художественотворческата дейност.

            Всеки студент има право да се състезава само за една стипендия, независимо от броя на разработките или постиженията и при условие, че досега не е кандидатствал със същото постижение/разработка.

  4. При кандидатстване за стипендия по чл.8б:

       –    Уверение за студентско положение или /Клетвена декларация/

       –    Копие на дипломата за средно образование

       –    Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична!

За стипендия по чл. 8б през учебната 2020/21 г. – зимен семестър могат да подадат документи следните студенти,записани в I курс на ПФ през уч.2020/21 г.: Анита Радкова Илиева, Вероника Златкова Маринова и Станиела Илиева Иванова.

   5. При кандидатстване за стипендия в приоритетни професионални направления:

                         /Само за студенти в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол/

       –   Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра или /Клетвена декларация/. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00

       –   Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента –сметката е лична !

             Класирането за стипендии по т.1 и 5 ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила за отпускане на стипендии и определените квоти.

    6. При кандидатстване за стипендия за чуждестранни студенти, приети по ПМС 103 и 228, които са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия

       –   Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра или /Клетвена декларация/. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00  

       –   Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЛНЧ на студента – сметката е лична !

Чуждестранните студенти, записани в I курс, представят само удостоверение от Булбанк! Те могат да се обаждат на тел. 042/699 227.

 Студентите, които не са успели да си набавят уверение с успеха, ще попълват декларация и ще нанасят успеха в нея, както и директно в онлайн формуляра, като предварително съгласуват успеха с деканата на съответния факултет.

Приетите за обучение магистри имат право на стипендия през летния семестър на учебната 2020/21 г. след завършен зимен семестър.

Картовата сметка в Уникредит Булбанк е лична и на името на студента!

Подаването на документите ще бъде онлайн от сайта на ТрУ-uni-sz.bg                    

Всички лични данни в това число : трите имена на студента; ЕГН; IBAN; факултет; специалност; курс; среден успех от предходните; фак.№ и моб.телефон за обратна връзка са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ и трябва да бъдат изписани ВЯРНО.

Моля, проверявайте си данните още преди въвеждане ! Когато попълвате своите ЕГН и IBAN с/ка моля изписвайте цифрите и буквите БЕЗ ИНТЕРВАЛИ. Изписвайте точно трите си имена, като всяко от тях да започва с главна буква. Там където е възможно въвеждайте своята специалност съкратено /например: ПНУП, ВМФ, АКС, АТЗТ, ДТММИ и т.н./, а останалите изписвайте с малки букви /например мед.сестра, агр.икономика, медицина и т.н./, за курс използвайте римски числа, ако е възможно /напр. I к., II к., III к., IV к., V к., VI к./.

              За контакт – тел. 042/699 227 или 0884905559 или 0886555241

              Срок за подаване на документи за зимния семестър на уч. 2020/2021 г. до 12.11.2020 г.

Заповеди на Ректора за брой отпуснати стипендии: Заповед 1, Заповед 2

Правила за отпускане на стипендия през зимния семестър на 2020/21 Правила, Приложение 1, Приложение 2, Квоти за отпускане на стипендии по структурни звена

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН за СТИПЕНДИЯ
Кандидатстването онлайн става само през личния Ви университетски акаунт в trakia-uni.bg.

Ако нямата акаунт в trakia-uni.bg такъв натиснете тук

Подаване на документи за Стипендия по успех или за Социална стипендия. (важи за студенти от всички звена на университета)


Подаване на документи за Стипендия на чуждестранни студенти  (студенти приети по ПМС 103 и 228, които са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова,  Република Северна Македония, Украйна и  Република Сърбия)

 

Подаване на документи за втора стипендия на студенти в специалности от Приоритетни направления. (важи за студенти от АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол)

 

Подаване на документи за Стипендия  за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност – по член 8а 

 

Подаване на документи за Стипендия по член 8б

Comments are closed