Стипендии по ПМС 90

Актуално

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Във връзка с предстоящото отпускане на стипендии за летния семестър на учебната 2017/2018 г., Ви съобщаваме следното :

За стипендия могат да кандидатстват всички студенти в редовна форма на обучение, държавна поръчка /без платено обучение/, с успех от предходните два семестъра /за първи курс – с успеха от зимния семестър на учебната 2017/2018 г./, който да е не понисък от 4.00 при условие, че са успешно положени всички изпити по учебен план.

Необходими документи за стипендия по успех:

  1. Заявление -по образец 1 и 2/можете да ги изтеглите от сайта на ТрУ /, като Заявление 2 се отнася за специалности от приоритетни професионални направления /само в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол/    – Заявление 3 – за значими постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност.
  2. Уверение за студ.положение и успех /от книжарницата/, заверено в съответния Деканат;
  3. Удостоверение от Уникредит Булбанк, /може и копие/ с IBAN и ЕГН на студента.

Приложение към заявления 1, 2 и 3.

При кандидатстване за социална стипендия:

Изброените по-горе документи плюс: копие на акт за сключен граждански брак/за сем.студенти/; акт за смърт /за починал родител/; акт за раждане на деца, решение на ТЕЛК за инвалиди и други, с които се аргументира основанието за отпускане на социална стипендия.

Картовата сметка в Уникредит Булбанк е лична и на името на студента!

Класирането ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила и квоти.

                                 Срок и място за подаване на документи : 15.III.2018 г.-30.III.2018 г. 

 

Ректорат – Студентски град

Стая 213

Медицински факултет

Зала 4 (Морфоблок)

Факултет „Техника и технологии”Ямбол

Стая 236

Филиал – Хасково

Отдел „Стипендии”

 

Класиране за стипендия по чл.2 ал.1 т.1 /всички структурни звена на ТрУ/;

Класиране за стипендия по чл.2 ал.1 т.2 /отнася се за студенти, обучаващи се в специалност от приоритетни професионални направления/

Правила

Заповед на Ректора

Разпределение на стипендиите по основни звена

Comments are closed