Стипендии по ПМС 90

                                                                                                              

АКТУАЛНО !

Студентите, които подадоха документи за стипендия през летния семестър на учебната 2021-2022 година, могат да проверят дали са сред класираните за съответния вид стипендия. Моля изберете файла със стипендията, за която сте кандидатствали.

След като сложиш линковете, предлагам ти да сложим този текст:

Утвърдени са следните размери на стипендиите:

Основен вид стипендия: с успех от 4.00 – 4.99 е в размер на 85 лв./месец

                                        5.00 – 5.49 – в размер на 100 лв.

                                         5.50 – 6.00 – в размер на 130 лв.

Стипендиите в приоритетните професионални направления са със същите размери.

Социалните стипендии са в размер на 100 лв. 

Стипендиите за значими постижения са в размер на 85 лв. 

Стипендиите по чл.8б са в размер на 100 лв.

Всички стипендии се изплащат в рамките на един семестър, т.е. за 5 месеца. Изключение правят социалните стипендии, които се изплащат до 30.IX.2022 г. или до първа държавна сесия за студентите в последен курс на обучение. Първото плащане ще бъде през м. Май за м. Март и Април.

Класиране:

Стипендия по успех или социална стипендия

Стипендия в приоритетни направления

Стипендии за значими постижения 

Стипендии по чл.8б 

 

 

 

Започва онлайн приемането на документи за стипендия за летния семестър на учебната 2021/2022 г.

Право да кандидатстват за стипендия имат само студентите в редовна форма на обучение, държавна поръчка. Студентите в първи курс кандидатстват с успеха от зимния семестър на учебната 2021/2022 г.

 

Необходими документи:

 

1. При кандидатстване за стипендия по успех /с класиране/:

 • Уверение за студентско положение  и среден успех от предходните два семестъра или Клетвена декларация.Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00
 • Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична !

 

2. При кандидатстване за социална стипендия без ограничения:

    Внимание ! Двете стипендии – стипендия по успех и социална стипендия не могат да се получават едновременно. Студентът предварително избира за коя стипендия да кандидатства.

 • Уверение за студентско положение или Клетвена декларация
 • Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична !
 • Копие от смъртен акт (за несемейни студенти без двама родители). Оригиналът се връща след сверяване;
 • Копие от решение на TEЛK (при студенти с трайни увреждания 70 и над 70%  или родител с трайни увреждания 70 и над 70%). Оригиналът се връща след сверяване;
 • Копие на документ за студенти, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция
 • Копие на Акт за раждане на дете (за студентки-майки с дете до 6-годишна възраст)
 • Копие на Акт за раждане на дете и документ за майката, удостоверяващ правото на бащата (при студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент)

 

Кандидатстване за социална стипендия изключва кандидатстване за стипендия по успех и обратно. Но кандидатствалите за едната или другата стипендия могат да кандидатстват за ВТОРА стипендия, ако имат успех не по-нисък от 4.00 и се обучават в специалност от приоритетни професионални направления, каквито са специалностите в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол. Този вид стипендия е на отделен клик/файл, просто трябва да се четат внимателно обявените най-отдолу активни файлове и тогава да се пристъпва към попълване на електронния формуляр.

 

  3. При кандидатстване за стипендия по чл.8а – за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност:

       – Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра или Клетвена декларация

       –  Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична!

       – Документи, удостоверяващи постигнати значими постижения от 1.X.2021 г. до 30.II.2022 г. в т.ч.: публикации в научни издания, сертификати за участие в научни форуми, сертификати или др.документи за призово място на национални или международни първенства, сертификати или др.документи за призово място на национални или международни конкурси в областта на художественотворческата дейност.

            Всеки студент има право да се състезава само за една стипендия, независимо от броя на разработките или постиженията и при условие, че досега не е кандидатствал със същото постижение/разработка.

  4. При кандидатстване за стипендия по чл.8б:

 •  Уверение за студентско положение  и среден успех от предходните два семестъра или Клетвена декларация.Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00
 •  Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична !

       –    Копие на дипломата за средно образование

За стипендия по чл. 8б през учебната 2021/22 г. – .летен семестър могат да подадат документи следните студенти на ПФ::Жаклина Ганчева Стойкова – ПНУП, Жулиета Василева Василева – НУПЧЕ, Анита Радкова Илиева – ПОИИГД, Вероника Златкова Маринова – ПНУП и Станиела Илиева Иванова – ПНУП, като условието е да имат среден успех от предходните 2 семестъра /за I курс – от зимния семестър на уч.2021/2022 г./ не по-нисък от 4.00.

 

   5. При кандидатстване за стипендия в приоритетни професионални направления:

                         /Само за студенти в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол/

       –   Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра/за I курс- от зимния семестър на уч.2021/2022 г./ или Клетвена декларация. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00

       –   Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична !

 

             Класирането за стипендии по т.1 и 5 ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила за отпускане на стипендии и определените квоти.

 

    6. При кандидатстване за стипендия на чуждестранни студенти, приети по ПМС 103 и 228, могат да кандидатстват студенти, които са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия

Чуждестранните студенти, приети по ПМС 103 и 228 преди уч.2020/2021 г. и не са граждани на изброените по-горе държави, продължават обучението си при условията и по реда, по който са приети.

       –   Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра или Клетвена декларация. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00  

       –   Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЛНЧ на студента – сметката е лична !

Чуждестранните студенти, записани в I курс през уч.2021/2022 г. получават стипендия до края на учебната 2021/2022 г. без да е необходимо да кандидатстват отново през летния семестър.

 

За удостоверяване на средния успех и студ.положение се прикачва уверение с нанесен успех от учебния отдел на съответния факултет. Само в краен случай се използва клетвена декларация /изтегля се от сайта, попълва се и се прикачва като файл/. Успехът се вписва и директно в онлайн формуляра, като е задължително предварителното му изчисляване в деканата на съответния факултет !

 

Приетите за обучение магистри придобиват право да кандидатстват за стипендия след завършен зимен семестър на уч.2021-2022 г. с успеха от зимния семестър.

 

Картовата сметка в Уникредит Булбанк е лична и на името на студента!

 

Подаването на документите ще бъде онлайн само от сайта на ТрУ www.uni-sz.bg                    

Всички лични данни в това число : трите имена на студента; ЕГН; IBAN; факултет; специалност; курс; среден успех от предходните; фак.№ и моб.телефон за обратна връзка са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ и трябва да бъдат изписани на кирилица !.

Моля, бъдете внимателни и проверявайте данните преди въвеждане ! Когато попълвате своите ЕГН и IBAN с/ка моля изписвайте цифрите и буквите БЕЗ ИНТЕРВАЛИ. Изписвайте точно трите си имена, като всяко от тях да започва с главна буква. Там където е възможно въвеждайте своята специалност съкратено /например: ПНУП, ВМФ, АКС, АТЗТ, ДТММИ и т.н./, а останалите изписвайте с малки букви /например мед.сестра, агр.икономика, медицина и т.н./, за курс използвайте римските числа I к., II к., III к., IV к., V к., VI к.

Документи, изпратени по електронна поща, не се приемат !

 

Заповеди на Ректора за брой отпуснати стипендии: Заповед 1, Заповед 2

Правила за отпускане на стипендия през летния семестър на 2021/22 ПравилаКвоти за отпускане на стипендии по структурни звена

 

За контакт – тел. 042/699 227 или 0884905559 или 0886555241

При забравена парола за еmail или проблеми с регистрацията –  тел: 042/ 699 214

За да попълните формуляра за кандидатстване трябва да се впишете със служебната си електронна поща с разширение @trakia-uni.bg

 

Срок за подаване на документи за летния семестър на уч. 2021/2022 г. до 4.IV.2022 г. включително

Comments are closed