Стипендии по ПМС 90

АКТУАЛНО !

 

Отпуснати стипендии по успех и социални стипендии 2021-2022 зимен семестър

Отпуснати стипендии в приоритетни направления 2021-2022 зимен семестър

Отпуснати стипендии за значими постижения 2021-2022 зимен семестър

Отпуснати стипендии по член 8б 2021-2022 зимен семестър

 

Утвърдени са следните размери на стипендиите:

Основен вид стипендия: с успех от 4.00 – 4.99 е в размер на 85 лв./месец

                                         5.00 – 5.49 – в размер на 100 лв.

                                         5.50 – 6.00 – в размер на 130 лв.

Стипендиите в приоритетните професионални направления са със същите размери.

Социалните стипендии са в размер на 100 лв. 

Стипендиите за значими постижения са в размер на 85 лв. 

Стипендиите по чл.8б са в размер на 100 лв.

Всички стипендии се изплащат в рамките на един семестър, т.е. за 5 месеца. Изключение правят социалните стипендии, които се изплащат до 30.IX.2022 г. или до първа държавна сесия за студентите в последен курс на обучение. Пропусналите да подадат документи за социална стипендия през зимния семестър, могат да кандидатстват през втория/летен/ семестър, като тяхната стипендия ще бъде отпусната от 1.III.2022 г. до 30.IX.2022 г.

Всички магистри, записани в държавна поръчка редовна форма на обучение, могат да кандидатстват за стипендия през летния семестър на настоящата учебна година след успешно положени изпити през I-я /зимен семестър/. В момента магистрите могат да кандидатстват САМО ЗА СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ !

Необходими документи /за всички студенти без платено и задочно обучение/:

1. При кандидатстване за стипендия по успех /с класиране/:

 • Уверение за студентско положение  и среден успех от предходните два семестъра или Клетвена декларация.Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00
 • Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента –сметката е лична !

2. При кандидатстване за социална стипендия без ограничения:

    Внимание ! Двете стипендии – стипендия по успех и социална стипендия не могат да се получават едновременно. Студентът предварително избира за коя стипендия да кандидатства, като има предвид, че социалната стипендия се отпуска за 12 месеца !

 • Уверение за студентско положение или Клетвена декларация
 • Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична !
 • Копие от смъртен акт (за несемейни студенти без двама родители). Оригиналът се връща след сверяване;
 • Копие от решение на TEЛK (при студенти с трайни увреждания 70 и над 70%  или родител с трайни увреждания 70 и над 70%). Оригиналът се връща след сверяване;
 • Копие на документ за студенти, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция
 • Копие на Акт за раждане на дете (при студентки-майки с дете до 6 и над 6-годишна възраст)
 • Копие на Акт за раждане на дете и документ за майката, удостоверяващ правото на бащата (при студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент)

Кандидатстване за социална стипендия изключва кандидатстване за стипендия по успех и обратно. Но кандидатствалите за едната или другата стипендия могат да кандидатстват за ВТОРА стипендия, ако имат успех не по-нисък от 4.00 и се обучават в специалност от приоритетни професионални направления, каквито са специалностите в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол. Този вид стипендия е на отделен клик/файл, просто трябва да се четат внимателно обявените най-отдолу активни файлове и тогава да се пристъпва към попълване на електронния формуляр.

  3. При кандидатстване за стипендия по чл.8а – за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност:

       –    Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра или Клетвена декларация

       –    Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента – сметката е лична!

       –  Документи, удостоверяващи постигнати значими постижения от 1.III.2021 г. до 30.IX.2021 г. в т.ч.: публикации в научни издания, сертификати за участие в научни форуми, сертификати или др.документи за призово място на национални или международни първенства, сертификати или др.документи за призово място на национални или международни конкурси в областта на художественотворческата дейност.

            Всеки студент има право да се състезава само за една стипендия, независимо от броя на разработките или постиженията и при условие, че досега не е кандидатствал със същото постижение/разработка.

  4. При кандидатстване за стипендия по чл.8б:

 •  Уверение за студентско положение  и среден успех от предходните два семестъра или Клетвена декларация. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00
 • Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента –сметката е лична !

       –    Копие на дипломата за средно образование

За стипендия по чл. 8б през учебната 2021/22 г. – зимен семестър могат да подадат документи следните студенти в I курс на ПФ през уч.2021/22 г., без оглед на успеха: Жаклина Ганчева Стойкова, спец.ПНУП, и Жулиета Василева Василева, спец. НУПЧЕ.

Студентите във II курс на ПФ: Анита Радкова Илиева, Вероника Златкова Маринова и Станиела Илиева Иванова, могат да кандидатстват за стипендия по чл. 8б, ако имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от 4.00.

   5. При кандидатстване за стипендия в приоритетни професионални направления:

                         /Само за студенти в АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол/

       –   Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра или Клетвена декларация. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00

       –   Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЕГН на студента –сметката е лична !

             Класирането за стипендии по т.1 и 5 ще се извърши по основни звена съгласно утвърдените Правила за отпускане на стипендии и определените квоти.

    6. При кандидатстване за стипендия на чуждестранни студенти, приети по ПМС 103 и 228, могат да кандидатстват студенти, които са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия

Чуждестранните студенти, приети по ПМС 103 и 228 преди уч.2020/2021 г. и не са граждани на изброените по-горе държави, продължават обучението си при условията и по реда, по който са приети.

       –   Уверение за студентско положение и среден успех от предходните два семестъра или Клетвена декларация. Трябва да са положени успешно всички изпити по учебен план и средният успех да е не по-нисък от 4.00  

       –   Удостоверение от Уникредит Булбанк с IBAN и ЛНЧ на студента –сметката е лична !

Чуждестранните студенти, записани в I курс през уч.2021/2022 г. получават стипендия до края на учебната 2021/2022 г. без да е необходимо да кандидатстват отново през летния семестър.

Студентите, които не са успели да си набавят уверение с успеха, попълват клетвена декларация /изтегля се от сайта и се прикачва като файл/ и нанасят успеха си в нея, както и директно в онлайн формуляра, като е желателно предварително да съгласуват успеха с деканата на съответния факултет !

Приетите за обучение магистри ще имат право на стипендия през летния семестър на учебната 2021/22 г. след завършен зимен семестър.

Картовата сметка в Уникредит Булбанк е лична и на името на студента!

Подаването на документите ще бъде онлайн само от сайта на ТрУ-uni-sz.bg                    

Всички лични данни в това число : трите имена на студента; ЕГН; IBAN; факултет; специалност; курс; среден успех от предходните; фак.№ и моб.телефон за обратна връзка са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ и трябва да бъдат изписани на кирилица !.

Моля, бъдете внимателни и проверявайте данните преди въвеждане ! Когато попълвате своите ЕГН и IBAN с/ка моля изписвайте цифрите и буквите БЕЗ ИНТЕРВАЛИ. Изписвайте точно трите си имена, като всяко от тях да започва с главна буква. Там където е възможно въвеждайте своята специалност съкратено /например: ПНУП, ВМФ, АКС, АТЗТ, ДТММИ и т.н./, а останалите изписвайте с малки букви /например мед.сестра, агр.икономика, медицина и т.н./, за курс използвайте римски числа, ако е възможно /напр. I к., II к., III к., IV к., V к., VI к./.

Документи, изпратени по електронна поща, не се приемат !          

За контакт – тел. 042/699 227 или 0884905559 или 0886555241

при забравена парола за еmail или проблеми с регистрацията –  тел: 042/699 214

Срок за подаване на документи за зимния семестър на уч. 2021/2022 г. до 1.XI.2021 г. включително

Заповеди на Ректора за брой отпуснати стипендии: Заповед 1, Заповед 2

Правила за отпускане на стипендия през зимния семестър на 2021/22 Правила, Приложение 1, Приложение 2, Квоти за отпускане на стипендии по структурни звена

Подаване на документи за Стипендия по успех или за Социална стипендия. (важи за студенти от всички звена на университета)

Подаване на документи за Стипендия на чуждестранни студенти  (студенти приети по ПМС 103 и 228, които са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова,  Република Северна Македония, Украйна и  Република Сърбия)

Подаване на документи за втора стипендия на студенти в специалности от Приоритетни направления. (важи за студенти от АФ, ВМФ, ПФ и ФТТ – Ямбол)

Подаване на документи за Стипендия  за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност – по член 8а 

Подаване на документи за Стипендия по член 8б

Линковете ще бъдат деактивирани и прекратено подаването на документи  на 2.11.2021 в 9:00 часа

Comments are closed