Кандидати от ЕС и ЕИП

Документите за кандидатстване, които трябва да представят гражданите от ЕС и ЕИП, са следните:

 

 1. Попълнен и подписан формуляр за кандидатстване, който може да се изтегли от сайта на университета;
 2. Диплома за завършено средно образование, в която трябва да присъстват балообразуващи оценки за съответната специалност, за която се кандидатства – таблица на балообразуващите оценки, поместена по-долу. В случай, че в дипломата за средно образование липсват една или две от изискваните балообразуващи оценки, кандидатите представят и справка от училището за последния клас от средното си образование, в който са изучавали изискваните предмети;
 3. Документ, удостоверяващ, че представената диплома за средно образование дава  право да продължат обучението си във висши училища в държавата, в която е издадена дипломата;
 4. Копие от личен документ – паспорт;
 5. 4 снимки;
 6. Такса за кандидатстване.

Документите по точки 2 и 3 трябва да бъдат апостилирани в държавата, в която са издадени (а в някои държави заверени от отговорни институции). Така апостилираните/заверени документи се превеждат на български език и се заверяват от дипломатическата мисия на Република България в съответната държава (ако преводът е извършен от преводач, назначен към дипломатическата мисия в съответната държава) или се заверяват от нотариус на Р България (ако преводът е направен в Р България от лицензиран преводач).

 

Tаблица на балообразуващите оценки:

Избрана специалност

Изисквани оценки

Ветеринарна медицина

Биология и Химия

Медицина

Биология и Химия

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Биология и Химия

Медицинска сестра

Биология и Български език*

Акушерка

Биология и Български език*

Рехабилитатор

Биология и Химия

Медицински лаборант

Биология и Химия

Медицинска козметика

Биология и Химия

Помощник-фармацевт Биология и Химия

Агрономство

Биология и Химия

Етерично.маслени култури

Биология и Химия

Зооинженерство

Биология и Химия

Екология и опазване на околната среда

Биология и Химия

Аграрно инженерство

Математика и Физика

Рибовъдство и аквакултура

Биология и Химия

Бизнес икономика

Математика и География

Аграрна икономика и търговия

Математика и География

Регионална икономика и управление

Математика и География

Информационни технологии в икономиката и управлението

Математика и География

Местни финанси

Математика и География

Специална педагогика

История и Български език*

Начална училищна педагогика с чужд език

История и Български език*

Предучилищна и начална училищна педагогика

История и Български език*

Социална педагогика

История и Български език*

Педагогика на обучението по информационни технологии

Информационни технологии/Математика и Български език*

Педагогика на обучението по изобразително изкуство и графичен дизайн

Информационни технологии/Математика и Български език*

Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия

Математика и Физика

Автотранспортна и земеделска техника

Математика и Физика

Автоматика и компютърни системи

Математика и Физика

Електротехника

Математика и Физика

Топло- и газоснабдяване

Математика и Физика

Технология на храните

Математика и Физика

Индустриално инженерство

Математика и Физика

 

*Балообразуващата оценка по Български език за кандидати от ЕС и ЕИП е оценката по Български език от Свидетелството за специализирана и езикова подготовка, издадено от Тракийски университет или от друго висше училище в Република България. За балообразуваща оценка по български език може да бъде взета и оценката от успешно положен тест по български език с ниво не по-ниско от В2 (тя се приравнява към „отличен„ 6,00).

 

Сроковете за подаване на документи за академичната 2024/2025 година зависят от това в кой от по-долу изброените случаи попадате:

1. В случай, че кандидатът желае да учи избраната от него специалност на български език, трябва да премине през подготвителна година в Тракийски университет, през която да изучава български език и специализирани предмети на български език. В този случай срокът за подаване на документите е до 27 септември 2024 година.

2. В случай, че кандидатът вече е преминал подготвителна година и има свидетелство за езикова подготовка, издадено от българско висше училище, както и Свидетелство за приравнена диплома за средно образование, издадено от Регионално управление на образованието, срокът за подаване на документите е същия, както и за българските граждани – от 03 юни 2024 г.  до 25 юни 2024 г.

3. В случай, че кандидатът желае да учи на английски език (специалностите „Медицина“ и„Ветеринарна медицина“), срокът за подаване на документи е 26 август 2024 година.

 

Къде и как се подават документите за кандидатстване:

Документите се представят по един от следните начини:

 • лично в канцеларията на Учебен отдел, стая 200, ТрУ – Стара Загора, Студентски град или
 • с препоръчана пратка на адрес:

Учебен отдел- стая 200

Тракийски университет-Стара Загора

Студентски град

Стара Загора, 6015

България 

 

Таксите за кандидатстване зависят от това в кой от по-долу изброените случаи попадате:

1. В случай, че кандидатът желае да учи избраната от него специалност на български език и трябва да премине през подготвителна година – таксата е левовата равностойност на 70 евро (137.00 лева).

2.  В случай, че кандидатът вече е преминал подготвителна година и има свидетелство за езикова подготовка, издадено от Тракийски университет или друго българско висше училище, таксата за кандидатстване е същата, както и за българските граждани – 60 лева.

3. В случай, че кандидатът избере да учи на английски език (специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“) – Таксата за кандидатстване за академичната 2024/2025 година е 70 евро за всеки отделен изпит. Няма такса за обработване на документи. 

 

Как се заплащат таксите за кандидатстване:

Таксите за кандидатстване се заплащат по един от следните начини:

 • При подаване на документите – в касата на Тракийски университет само в левове или
 • По банков път на сметка:

Тракийски университет

Ректорат

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

BG22UNCR 7630 3100 1176 13

BIC – UNCRBGSF

В основанието на превода задължително се вписва името на кандидат-студента.

 

Класирането зависи от това в кой от по-долу изброените случаи попадате:

 1. В случай, че кандидатът желае да премине подготвителна година за изучаване на български език – кандидатът се записва за подготвителната група без класиране.
 2. В случай, че кандидатът вече е преминал подготвителна година и има свидетелство за специализирана и езикова подготовка, издадено от българско висше училище – кандидатът участва в класирането заедно с българските граждани. За него важат същите правила за балообразуване и класиране, които важат и за българските  граждани.

3. В случай, че кандидатът избере да учи на английски език (специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“) – Тракийски университет провежда он-лайн кандидатстудентски изпити в три сесии:

Първа сесия: 8 юни 2024 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са от страни, в които английският език не е официален език)

                         9 юни 2024 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

Втора сесия: 27 юли 2024 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са от страни, в които английският език не е официален език)

                         28 юли 2024 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

Трета сесия: 24 август 2024 г. – изпит по английски език (за кандидатите, които са от страни, в които английският език не е официален език)

                        25 август 2024 г. – изпит по биология (за кандидатите за специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Медицина“) и изпит по химия (за кандидатите за специалността „Медицина“)

 

Кандидатите може да се явят на всички дати (от всички изпитни сесии), като ние ще вземем предвид най-високите резултати при формирането на крайното класиране. Примерни кандидатстудентски тестове са качени на сайта.

 

Балообразуването е съгласно следната таблица:

 

Специалност

Кандидатстудентски изпити

Балообразуване

Медицина

Химия, Биология

Оценките от изпитите се удвояват и към тях се прибавят оценките по Химия и Биология от Дипломата за средно образование

Ветеринарна медицина

Биология

Оценката от изпита се удвоява и към нея се прибавят оценките по Химия и Биология от Дипломата за средно образование

Първото класиране ще се обяви на 28 август 2024 година.

ВАЖНО: Ако след записването на новоприетите студенти все още има свободни места, ще се обяви второ класиране или ще се проведе допълнителен прием.

 

Записване:

Записването на студентите става след класирането в допълнително обявени срокове. Записването се извършва в съответния факултет, където се внася и първата вноска от таксата за обучение (таксата за първия семестър). Отнесете се към линковете „Такси за обучение и банкови сметки“ и „Записване на студенти“.

Comments are closed