Административни услуги

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА АДМИНИСТАТИВНИ УСЛУГИ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

157 Прием в Тракийски университет на студенти и докторанти

158 Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти

159 Разрешение за прекъсване на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет (към датата на плащане)

160 Разрешение за преместване в друго висше училище

161 Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение в Тракийски университет

162 Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение в Тракийски университет

163 Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията в Тракийски университет

164 Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация в Тракийски университет

165 Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри в Тракийски университет

166 Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци – студенти, специализанти и докторанти

167 Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен а висше образование и приложение към нея

168 Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование

169 Издаване на европейско дипломно приложение

170 Издаване на свидетелство за професионална квалификация

172 Издаване на свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след завършено висше образование

173 Издаване на удостоверение за допълнително обучение

174 Издаване на академична справка на обучаващите се лица

175 Издаване на уверение на обучаващите се лица

176 Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ в Тракийски университет.

177 Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

178 Заявление за отпуска Вариант 1  Вариант 2

 

Comments are closed