За мобилностите през 2018-2019 акад.година

Правила за организиране и осъществяване на мобилностите по програма "Еразъм+" в ТрУ (промени за 2018 г.)

 >> Студентска мобилност (обявата)


 – размер на гранта за студентска мобилност с цел обучение

– размер на гранта за студентска мобилност с цел практика 

Резултати:

– Студентска мобилност с цел обучение или практика – 1 класиране (зимен семестър)

– Студентска мобилност с цел обучение или практика – 2 класиране (летен семестър)

– Студентска мобилност с цел обучение или практика – 3 класиране (летен семестър)

 <><> Онлайн подкрепа за езикова подготовка на селектираните Еразъм студенти

 

 >> Преподавателска мобилност (обявата)

 – размер на гранта за мобилност на преподавателски и непреподавателски състав

         Резултати:

Мобилност на персонала – 1 класиране

Мобилност на персонала – 2 класиране

Мобилност на персонала – 3 класиране

Comments are closed