Комплексен подход за оценка на промените в биологично-активни вещества и оксидативния потенциал на облъчени растителни храни и билки. Нови протектори срещу гама-облъчване

Проекта има за цел да даде научно обоснована оценка на промените, които настъпват с биологично активни вещества като липиди, полизахариди и природни антиоксиданти вследствие гама – облъчване на лешници, фъстъци, орехи, бадеми, арония, шипка, глог и тученица, и да предложи, на основата на смеси от природни антиоксиданти и техни аналози, ефективни протектори срещу гама- облъчване за подобряване здравето и качеството на живот на хората.

За постигане на поставените цели ще бъде приложен комплексен подход за изследване, включващ екстракционни, хроматографски, спектрални, титриметрични, потенциометрични, кинетични и статистически методи и техники, приложени за анализ на само на подбраните проби, но и на модерни липидни системи, тъй като свободните радикали атакуват в организма най-напред липидните молекули и така могат да доведат до пълното увреждане на клетките . Ще се търсят подходящи биомаркери като критерий за настъпили съществени промени в изследваните биологично активни вещества и за образуването на продукти, вредни за човешкото здраве. Очаква се да бъдат предложени ефективни композиции на база двойни  и тройни смеси от антиоксиданти със силно действие за инхибиране на окислителните процеси.

Изясняването на тези въпроси ще обогати теория и практиката с нови знания в една твърде актуална област с пряко отношение към здравето и качеството на живота. На основата на получените резултати биха могли да бъдат предложение протектори  не само срещу гама-облъчване, но и при терапията и превенцията на социално –значими заболявания, в чиято патогенеза доказано участват оксидативния стрес и липидното окисление.

Comments are closed