Конкурси за доценти – архив 2017 г.

Дата на обявата: 10.10.2017 г.

 

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „доцент“:

Медицински факултет – „доцент“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ към катедра „Здравни грижи“, Филиал Хасково – един; „доцент“, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) към катедра „Здравни грижи“ – един; Срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Обявата е поместена в ДВ, бр.81/10.10.2017 г.

Документи: МФ – отдел „Научен“, тел. 042/664468

 

Дата на обявата: 05.07.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет – академична длъжност„доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Вътрешни незаразни болести“ за нуждите на катедра „Вътрешни незаразни болести“ – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.54/05.07.2017 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

 

Дата на обявата: 02.06.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Ветеринарномедицински факултет – академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Физиология на животните“ за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия“ – един, със срок 3 месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.44/02.06.2017 г.

Документи: ВМФ – отдел „Научен“, тел. 042/699506

 

Дата на обявата: 17.03.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурси за:

Медицински факултет – „доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Кардиология“ на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и 0.2 щат към к-ра „Здравни грижи“ – един; по „Обща хирургия“ на 0.2 щат към к-ра „Хирургия, неврохирургия, урология и анестезиология“ – един; Двата конкурса със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.23/17.03.2017 г.

Ветеринарномедицински факултет – „доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Ветеринарна хирургия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.23/17.03.2017 г.

Документи: Медицински факултет, ул. „Армейска“ №11, Научен отдел, тел. 042/66468; Ветеринарномедицински факултет – Студентски град, тел. 042/699506;

 

Дата на обявата: 09.01.2017 г.

Тракийският университет обявява конкурс за:

Медицински факултет – „доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност Педиатрия към катедра „Детски болести“ – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – „доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (мултикултурна образователна среда) – един; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Обявата е поместена в ДВ, бр.103/27.12.2016 г.

Документи: Медицински факултет, ул. „Армейска“ №11, Научен отдел, тел. 042/66468; за ДИПКУ в ПФ, ул. Армейска 9, тел. 042/613778

Comments are closed