Програма “Еразъм+” в Тракийски университет

 

Erasmus+ Trakia University Open Doors – 12.10.2018 

 

Тракийски университет – Стара Загора отличен с плакет „Знак за качество“ и Сертификат

“ К А Р И Е Р А  З А  Н О В А  Е R А“


Програма "Еразъм+" – Що е то?

  Университетска  харта "Еразъм+" за периода 2014-2020: 

      №: 80213-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE 

  Еразъм код :    BG STARA-Z01

  PIC: 999869502   –  Идентификационен код на Тракийски университет

         (да се използва винаги при участие в програми и проекти на ЕС ) 

 TrU Erasmus Policy Statement 2014-2020 (EPS)

 Стратегия за интернационализация на ТрУ

 

 Информационни събития

 

 "Еразъм+" – ръководство за програмата от ЕК  на англ.език- online

 "Еразъм+" – ръководство за програмата от ЕК  на англ.език

 "Еразъм+" – ръководство за програмата от ЕК на бълг.език

 

КД1. Образователна мобилност 

КД103. Образователна мобилност във Висшето образование

  – Двустранни договори на ТрУ за участие в мобилностите по програма "Еразъм+" между програмни държави 

  –  Студентска харта "Еразъм+"

  –  Правила за организиране и осъществяване на мобилностите по програма "Еразъм+"  в ТрУ за периода на програмата( изменения и допълнения от  2019г 

Мобилност на персонала ( преподавателски състав и експерти):

  • Документи:

        Формуляр за кандидатстване

        >  Работна програма на преподаването

        > Работен план на обучението

        > Приложения към Индивидуален договор между ТрУ и преподавател/експерт  за отпускане на                           финансова подкрепа за реализиране на мобилност

 

Студентска мобилност:

  •  Документи:

        > Формуляр за кандидатстване

        > Learning Agreement for studies (тристранно споразумение за обучение)+guidelines

        > Learning Agreement for traineeships (тристранно споразумение за практика)+guidelines

Как да попълня Learning Agreement for Studies или Learning Agreement for Traineeships) ? 

Това филмче ще ти е от полза : https://youtu.be/diVlrCVVr84

        > Transcript of records (формуляр за акад.справка на англ.ез. за заминаващи студенти)

        > Приложения към Индивидуален договор между студент и ТрУ за отпускане на  финансова подкрепа за реализиране на студентска мобилност

 <><> Онлайн подкрепа за езикова подготовка на селектираните Еразъм студенти

 

КД107Медународно измерение във висшето образование:

Благодарствени писма

Галерия

Контакти

 

 

 

Comments are closed