Програма „Еразъм+“ в Тракийски университет 2014-2021

 

IMPORTANT INFORMATION ON COVID-19 / BULGARIA

                                                                                              Erasmus+ App


Програма "Еразъм+" – Що е то?

  Университетска  харта "Еразъм+" за периода 2014-2020: 

      №: 80213-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE 

  Еразъм код :    BG STARA-Z01

  Идентификационни кодове на Тракийски университет:

  (да се използват винаги при участие в програми и проекти на ЕС ) 

  PIC 1:     999869502    –  централизирани дейности

  PIC 2:     E10208880   –  децентрализирани дейности
 

TrU Erasmus Policy Statement 2014-2020 (EPS)

Стратегия за интернационализация на ТрУ

Правила за организиране и осъществяване на мобилностите по програма "Еразъм+"  в ТрУ

Тракийски университет – Стара Загора отличен с плакет „Знак за качество“ и Сертификат

 

 Информационни събития(Events)

 

 "Еразъм+" – ръководство за програмата от ЕК  на англ.език- online

 "Еразъм+" – ръководство за програмата от ЕК  на англ.език

 "Еразъм+" – ръководство за програмата от ЕК на бълг.език

 

КД1. Образователна мобилност 

КД103. Образователна мобилност във Висшето образование

  –  Двустранни договори на ТрУ с университети партньори за участие на студенти,докторанти и преподователи в мобилностите по програма "Еразъм+" между програмни държави 

  –  Студентска харта "Еразъм+"

  –  Правила за организиране и осъществяване на мобилностите по програма "Еразъм+"  в ТрУ за периода на програмата, изменения и допълнения от 2019г 

Мобилност на персонала ( преподавателски състав и експерти):

  • Документи:

        > Формуляр за кандидатстване

        > Работна програма на преподаването

        > Работен план на обучението

        > Приложения към Индивидуален договор между ТрУ и преподавател/експерт  за отпускане на                           финансова подкрепа за реализиране на мобилност

 – Отчет за реализирана мобилност с цел преподаване

 – Отчет за реализирана мобилност с цел обучение

Контакти

Мобилност на студенти и докторанти (Student and PhD student mobility) :

  •  Документи (documents):

        > Формуляр за кандидатстване

        > Application form

        > Learning Agreement for studies (тристранно споразумение за обучение)+guidelines

        > Learning Agreement for traineeships (тристранно споразумение за практика)+guidelines

Как да попълня Learning Agreement for Studies или Learning Agreement for Traineeships) ? 

Това филмче ще ти е от полза : https://youtu.be/diVlrCVVr84

        > Transcript of records for outgoing students (формуляр за акад.справка на англ.ез. за заминаващи студенти)

        > Приложения към Индивидуален договор между студент и ТрУ за отпускане на  финансова подкрепа за реализиране на студентска мобилност

 <><>   On-line Linguistic Support – Онлайн подкрепа за езикова подготовка на селектираните Еразъм студенти

      Контакти

КД107Медународно измерение във висшето образование:

Благодарствени писма

Галерия

Контакти

 

 

 

Comments are closed