ОНС “доктор” – архив 2017 г.

07.12.2017 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Обща медицина, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра Вътрешни болести и Обща медицина на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Йорданка Атанасова Стайкова-Пировска – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра Вътрешни болести и Обща медицина на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм
 3. Становище на Проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм
 4. Становище на Проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм
 5. Становище на Проф. д-р Любима Димитрова Деспотова-Толева, дм

Автореферат

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 20.12.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


17.11.2017 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Управление на здравните грижи, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Пенка Петкова Врачева – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Миладин Александров Апостолов, дмн
 3. Становище на  Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм
 4. Становище на Доц. д-р Боряна Миткова Парашкевова, дм
 5. Становище на Доц. д-р Здравка Димитрова Тонева, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 01.12.2017 г. от 11.30 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


13.11.2017 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Педиатрия, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Детски болести” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Румен Александров Маринов – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Детски болести” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. д-р Добрин Йотков Василев, дм
 2. Рецензия на Доц. д-р Христо Николов Мумджиев дм
 3. Становище на Проф. д-р Петрана Илиева Чакърова, дм
 4. Становище на Доц. д-р Красимира Атанасова Христова, дм
 5. Становище на Доц. д-р Димитрина Михайлова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27.11.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


20.10.2017 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Биохимия, професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висшето абразование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Медицинска химия и биохимия“ на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Таня Тачева Тачева – редовен докторант към катедра „Медицинска химия и биохимия“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. Диана Георгиева Иванова, дб, дбн
 2. Рецензия на Акад. Проф. Иван Георгиев Иванов, дбн
 3. Становище на Доц. д-р Анелия Веселинова Биволарска, дб
 4. Становище на Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, дб
 5. Становище на Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 06.11.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


12.09.2017 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Специална педагогика (Социални дейности), професионално направление 1.2. Педагогика, област на висшето образование 1. Педагогически науки към катедра „Социални дейности” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – Илияна Стефанова Кирилова-Мутафова – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. Снежана Христова Николова, дп
 2. Рецензия на проф. Васил Харалампов Стамов, дпн
 3. Становище на проф. Веска Митева Шошева, дп
 4. Становище на доц. Генчо Василев Вълчев, дп
 5. Становище на доц. Радка Борисова Върбанова, дп

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 04.10.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


07.09.2017 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Епидемиология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Валентина Господинова Цанева – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Хигиена, инфекциозни болести и епидемиология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова, дм
 2. Рецензия на Проф. д-р Вилиам Симеонов Монев, дм
 3. Становище на Доц. д-р Цонко Паунов Паунов, дм
 4. Становище на Доц. д-р Ани Кеворк Кеворкян, дм
 5. Становище на Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова- Христова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 20.09.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


15.08.2017 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – ас. Цвета Апостолова Делчева, докторант в задочна форма на обучение към катедра „Педагогически и социални науки“ към Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на проф. д-р Емилия Любомирова Василева
 2. Рецензия на доц. д-р Иванка Николаева Шивачева-Пинеда
 3. Становище на проф. д-р Ирина Колева Колева
 4. Становище на проф. д-р Бончо Вълков Господинов
 5. Становище на доц. д-р Стефка Иванова Динчийска

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 06.10.2017 г. от 12.30 ч. в 205 зала на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


03.07.2017 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Анатомия, хистология и цитология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Анатомия” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Докторант – д-р Никола Стефанов Томов – докторант на самостоятелна форма на обучение към катедра „Анатомия”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Чл. кор. проф. д-р Михаил Славчев Давидов, дмн 
 2. Рецензия на Проф. д-р Ангел Петров Воденичаров, двмн
 3. Становище на Проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм
 4. Становище на Проф. д-р Лъчезар Колев Сурчев, дмн
 5. Становище на Проф. д-р Сабина Драгомирова Долапчиева, дмн

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 24.07.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


16.06.2017 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия), професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Докторант – д-р Стефчо Радев Василев  – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзм
 2. Рецензия на Доц. д-р Радослав Радев Радев, дм
 3. Становище на Доц. д-р Атанас Тодоров Атанасов, дф
 4. Становище на Доц. д-р Недко Иванов Димитров, дм
 5. Становище на Доц. д-р Галя Ставрева-Маринова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 07.07.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


16.06.2017 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Патологоанатомия и цитопатология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Докторант – д-р Кони Ванчо Иванова – редовен докторант към катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм
 2. Рецензия на Доц. д-р Радина Стефанова Иванова, дм
 3. Снатовище на Проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм
 4. Становище на Проф. д-р Жулиета Борисова Геренова, дм
 5. Становище на Доц. д-р Живко Владимиров Пешев, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27.06.2017 г. от 14.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


09.06.2017 г.

ОНС „доктор”, научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – ас. Димо Проданов Димов, докторант самостоятелна форма на обучение към катедра „Приложна екология и зоохигиена” на Аграрен факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Рецензии и становища

 1. Рецензия на проф. дсн Георги Стефанов Петков
 2. Рецензия на проф. д-р Йовка Митева Попова
 3. Становище на проф. д-р Диман Йорданов Диманов
 4. Становище на проф. д-р Чонка Минчева Митева
 5. Становище на доц. д-р Веселин Киров Киров

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 06.07.2017 г. от 14.30 ч. в Зала №1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


01.06.2017 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Медицинска радиология и рентгенология /вкл. използване на радиоактивни изотопи/, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Докторант – д-р Митко Атанасов Митев – докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, дмн
 2. Рецензия на Проф. д-р Милан Петков Тотев, дмн
 3. Становище на Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дм
 4. Становище на Доц. д-р Николета Иванова Трайкова, дм
 5. Становище на Проф. д-р Евелин Досев Обретенов, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 22.06.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


18.04.2017 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Патология на животните”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Сашо Петков Събев,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 04.05.2017 год. от 11.00 часа в семинарната зала на секция “Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. д-р  Гено Атанасов Ангелов
 2. Рецензия от проф. двмн Йордан Николов Георгиев
 3. Становище на проф. д-р Петко Иванов Петков
 4. Становище на доц. д-р Лиляна Иванова Първанова
 5. Становище на доц. д-р Тони Атанасов Тодоров 

Автореферат


06.04.2017 г.

ОНС „Доктор” по научна специалност „Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – Мехмед Юксел Халил,  докторант в самостоятелна форма на обучение в катедра „Общо животновъдство”, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Публичното заседание на научното жури ще се проведе на 27.04.2017 год. от 11.00 часа в семинарната зала на секция “Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” при катедра “Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести” на ВМФ, ТрУ – Стара Загора.

 Рецензии и становища

 1. Рецензия от проф. д-р Никола Нецов Иванов
 2. Рецензия от проф. д-р Кирил Иванов Василев
 3. Становище на проф. д-р Юри Емилов Митев
 4. Становище на доц. д-р Красимира Иванова Узунова
 5. Становище на доц д-р Христо Георгиев Христев

Автореферат


ОНС „Доктор” научна специалност „Специални отрасли (буби)“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

Докторант – ас. Радостина Пенева Гънчева, докторант самостоятелна форма на обучение към катедра „Животновъдство – непреживни и други животни” на Аграрен факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Рецензии и становища

 1. Рецензия на проф. дсн Димитър Фердинандов Греков
 2.  Рецензия на доц. д-р Красимира Илиева Малинова
 3. Становище на проф. дсн Атанас Аданиев Илчев
 4.  Становище на доц. д-р Михаил Василев Панайотов
 5. Становище на доц. д-р Йоланда Богданова Василева

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 27.04.2017 г. от 11.00 ч. в Зала №1 на Аграрен факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


30.01.2017 г.

ОНС доктор”, научна специалност „Механизация и електрификация на животновъдството“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство

Докторант – инж. Димитър Стоянов Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка  към катедра „Аграрно инженерство” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

 1. Рецензия на доц. д-р инж. Банко Вълчанов Банев
 2. Рецензия на проф. д-р инж. Борис Георгиев Борисов
 3. Становище на доц. д-р инж. Ваня Петрова Димова
 4. Становище на доц. д-р Христо Тодоров Мехочев
 5. Становище на доц. инж. Ангел Димитров Трифонов

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 15.02.2017 г. от 13.00 ч. в Зала №13 на катедра „Аграрно инженерство“, Аграрен факултет,
Тракийски университет – Стара Загора.


16.01.2017 г.

ОНС „доктор“ по научна специалност Акушерство и гинекология, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Акушерство и гинекология” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Докторант – д-р Свилен Лъчезаров Лазаров – редовен докторант към катедра „Акушерство и гинекология”, Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

Рецензии и становища:

 1. Рецензия на Проф. д-р Милко Маринов Сираков, дмн
 2. Рецензия на Доц. д-р Екатерина Христова Учикова, дм
 3. Становище на Проф. д-р Асен Иванов Николов, дмн
 4. Становище на Доц. д-р Михаил Вълчев Михайлов, дм
 5. Становище на Проф. д-р Петрана Илиева Чакърова, дм

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 10.02.2017 г. от 12.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.


10.1.2017 г.

ОНС доктор”,  научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки

Докторант – Дияна Маринова Дерменджиева, докторант на самостоятелна подготовка  към катедра „Приложна екология и зоохигиена” на Аграрен факултет, Тракийски университет, Стара Загора.

Рецензии и становища

 1. Рецензия на проф. д-р Чонка Минчева Митева
 2. Рецензия на проф. д-р Владислав Харалампиев Попов
 3. Становище на проф. дн Гергана Стоянова Костадинова
 4. Становище на проф. д-р Диана Атанасова Кирин
 5. Становище на проф. д-р  Диман Йорданов Диманов

Автореферат

 

Comments are closed