Процедура за заемане на академична длъжност „Професор“ – архив 2017 г.

 

04.12.2017 г.

Професор по „Вътрешни незаразни болести“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 54 от 05 юли 2017 г.

Кандидат: Доц. д-р Румен Георгиев Бинев от катедра „Вътрешни незаразни болести”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 18.12.2017 год. от 11.30 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

 Рецензии и становища

 1. Проф. двмн Петър Христов Дилов – рецензия
 2. Проф. д-р  Гено Атанасов Ангелов – рецензия
 3. Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев –  рецензия
 4. Проф. двмн Иван Борисов Иванов  – становище
 5. Проф. д-р Наско Йовчев Василев – становище
 6. Проф. д-р Димитричка Йорданова Димитрова – становище
 7. Доц. д-р Тони Атанасов Тодоров – становище

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове


02.11.2017 г.

Професор по „Функционална патология и имунология“, област на висше образование 6.0 Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, катедра „Обща и клинична патология”, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa, обявен в ДВ бр. 44 от 02 юни 2017 г.

Кандидат: доц. дн Димитрина Иванова Гундашева от катедра „Обща и клинична патология ” при Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загорa.

Заключителното заседание на научното жури за оценяване и класиране на кандидатите по конкурса да се проведе на 24.11.2017 год. от 11.00 часа в заседателната зала на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

Рецензии и становища:

 1. Проф. двмн Стойчо Димитров Стоев – рецензия
 2. Проф. двмн Илия Цачев Цачев – рецензия
 3. Доц. д-р Андон Атанасов Филчев –  рецензия
 4. Проф. двмн Никола Димов Николов – становище
 5. Проф. двмн Иван Пенчев Георгиев – становище
 6. Проф. дн Иван Динев Иванов – становище
 7. Доц. Красимира Иванова Генова – становище

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове


27.04.2017 г.

ПРОФЕСОР  по научна специалност Физиология на животните и човека, професионално направление 4.3. Биологични науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика към катедра „Здравни грижи” на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора, обявен в ДВ бр. 103/27.12.2016 г.

КАНДИДАТ: Доц. д-р Валери Цеков Николов, дм – катедра „Здравни грижи”, Медицински факултет, ТрУ – Стара Загора.

Рецензии и становища:

Рецензия на Проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм

Рецензия на Проф. д-р Божидар Димитров Колев, дмн

Рецензия на Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм

Становище на Проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, дмн

Становище на Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн

Становище на Доц. д-р Здравка Вескова Радионова, дм

Становище на Проф. д-р Иван Стоянов Върляков

Списък на публикациите

Списък на цитиранията

Резюмета на научните трудове

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 11.05.2017 г. от 13.00 ч. в Академичната зала на Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора.   

Comments are closed