Конкурси за главен асистент – архив 2021 г.

Дата на обявата: 16.11.2021 г.

Тракийският университет обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. „Главен асистент“ по „Управление на здравните грижи“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Лекарски асистент“ към катедра „Здравни грижи“ – един;

Конкурсът със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 95/16.11.2021 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/664468;


Дата на обявата: 15.10.2021 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински колеж

„Главен асистент“ по „Математическо моделиране и приложение на математиката“, професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един;

Педагогически факултет

„Главен асистент“ по „Методика на обучението по математика в предучилищна възраст“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един;

Конкурсите със срок 2 месеца.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 86/15.10.2021 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел 042/600755; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

 


Дата на обявата 03.08.2021 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. „Главен асистент“ по „Морфология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един със срок 2 м;

2. „Главен асистент“ по „Ветеринарна хирургия“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един със срок 2 м.;

3. „Главен асистент“ по „Фармакология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия“ – един със срок 2 м.;

Медицински факултет

1. „Гл. асистент“ по „Кинезитерапия“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един със срок 3 м;

2. „Гл. асистент“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един със срок 3 м.;

3. „Гл. асистент“ по „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (социални дейности), професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на специалност „Социални дейности“ към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един със срок 3 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 64/03.08.2021 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468; ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506;

 


Дата на обявата: 21.05.2021 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински колеж

1. „Главен асистент“ по „Кинезитерапия“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ – един на 0.5 щат;

ДИПКУ

1. „Главен асистент“ по „Специална педагогика“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки – един;

Конкурсите със срок 2 месеца.Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 43/21.05.2021 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел 042/600755; ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

 


Дата на обявата: 16.03.2021 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Факултет „Техника и технологии“

„Главен асистент“ по „Технология на храните“, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Хранителни технологии“ – един;

ДИПКУ

„Главен асистент“ по „Икономика и управление“, професионално направление 3.8. Икономика, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за нуждите катедра „Хуманитарни науки“ – един;

Конкурсите със срок 2 месеца.Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 22/16.03.2021 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

ФТТ – гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ 38, тел. 046/669181; ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

 


Дата на обявата: 19.02.2021 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. „Главен асистент“ по „Морфология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един;

2. Главен асистент“ по „Ветеринарна микробиология“, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести“ – един;

Медицински факултет

1. „Главен асистент“ по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества““, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на специалност „Социални дейности“ към катедра „Медицинска психология, социални дейности и чужди езици“ – един на 0.5 щат;

Конкурсите със срок 2 месеца.Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 15/19.02.2021 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468;Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506;

Comments are closed