Конкурси за главен асистент

 

Дата на обявата: 24.01.2023 г.

Тракийският университет обявява конкурси за академична длъжност „главен асистент“ за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология“ – един;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Ендокринология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт на цял 0.5 щат към катедра „Пропедевтика на вътрешните болести и клинична лаборатория“ и на цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ – един;

ДИПКУ

1. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Педагогика (приобщаващо образование)“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки – един;

2. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Български език и литература“, професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки – един;

3. Академична длъжност „гл. асистент“ по „Методика на обучението по математика и ИТ“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки – един;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 7/24.01.2023 г.;

Всички конкурси със срок 2 м.

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 68 (2) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел.042/664468; ДИПКУ – ул. „Армейска“ № 9, тел. 042/617452;

 


 

Архив 2022 г.

Архив 2021 г.

Архив 2020 г.

Архив 2019 г.

Архив 2018 г.

Архив 2017 г.

Архив 2016 г.

Архив 2015 г.

Архив 2014 г.

Comments are closed