Конкурси за доценти – архив 2022г.

 

Дата на обявата: 13.12.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Медицински колеж

1. Академична длъжност „доцент“ по „Кинезитерапия“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ на 0.5 щат – един със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Управление на здравни грижи“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве за нуждите на специалност „Медицински лаборант“ – един със срок 4 м.;

Стопански факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Публично право“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални стопански и правни науки за нуждите на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ на 0.5 щат – един със срок 2 м;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 99/13.12.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409; Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел 042/600755;

 


Дата на обявата: 11.10.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Биохимия“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на катедра „Биологически науки“ – един със срок 2 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Интегрирано обучение по английски език на студенти от педагогически специалности чрез културологично и хуманно-екологично съдържание“, професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „Информационни технологии, изобразително изкуство, чужди езици – един със срок 3 м.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 81/11.10.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 024/699443;Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758;

 


Дата на обявата: 19.07.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално нправление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика за нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ – един, със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Общо земеделие“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство за нуждите на катедра „Растениевъдство“ – един със срок 2 м.;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Екология и опазване на екосистемите“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на катедра „Екология и зоохигиена“ – един със срок 2 м.;

4. Академична длъжност „доцент“ по „Специални отрасли (пчели)“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство за нуждите на катедра „Животновъдство – непреживни животни и специални отрасли“ – един със срок 2 м.;

Ветеринарномедицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ – един със срок 2 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“ – един със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Морфология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един със срок 2 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „доцент“ по „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално нправление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – един, със срок 2 м.;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 56/19.07.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 024/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“38, тел. 046/669181;

 


Дата на обявата: 03.06.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Медицински факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията (МБС)“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на катедра „Социална медицина, здравен мениджмънт и медицина на бедствените ситуации“ – един, със срок 3 м.;

Педагогически факултет

1. Академична длъжност „доцент“ по „Теория и управление на образованието (образование и грижа в ранна детска възраст)“, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „ПНУП“ – един, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Методика на обучението по физическо възпитание (адаптирана физическа активност, хигиена и здравно образование)“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на катедра „ПНУП“ – един, със срок 3 м.;

3. Академична длъжност „доцент“ по „Педагогика на обучението по природни науки“, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки за нуждите на ДИПКУ – един, със срок 3 м.;

Факултет „Техника и технологии“

1. Академична длъжност „доцент“ по „Технология на храните“, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Хранителни технологии“ – един, със срок 3 м.;

2. Академична длъжност „доцент“ по „Химия“, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Хранителни технологии“ – един, със срок 3 м.;

Конкурсите са със срок 3 месеца;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 41/03.06.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел. 042/664468; Педагогически факултет, ул. „Армейска 9“, тел. 042/613758; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“38, тел. 046/669181;

 


Дата на обявата: 15.04.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Аграрен факултет

1. Доцент“ по „Механизация и електрификация на животновъдството“, професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки за нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ – един;

2. „Доцент“ по „Овцевъдство и козевъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Животновъдство – преживни животни и млекарство“ – един;

Ветеринарномедицински факултет

1. „Доцент“ по „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика за нуждите на катедра „Фармакология, физиология на животните, биохимия и химия“ – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 30/15.04.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506;


 

Дата на обявата: 25.03.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Медицински факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.5. Здравни грижи по „Здравни грижи“ за нуждите на специалност „Медицинска сестра“ към катедра „Здравни грижи“ – два на цял щат;

Стопански факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт по „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на лечебната физкултура (физическо възпитание, спорт и лечебна физкултура)“ за нуждите на катедра „Физическо възпитание и спорт“ – един;

2. „Доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионална направление 4.6. Информатика и компютърни науки по „Информатика“ за нуждите на катедра „Информатика и математика“– един;

Конкурсите са със срок 2 месеца;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 24/25.03.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел. 042/664468; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409;

 


Дата на обявата: 15.02.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Ветеринарномедицински факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина по „Морфология“ за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един;

Медицински факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Нуклеарна медицина“ за нуждите на катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ – един на 0.2 щат;

2. „Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Лъчелечение“ за нуждите на катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология“ – един на 0.2 щат;

Медицински колеж

1. „Доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионална направление 4.2. Химически науки по „Химия“ за нуждите на преподаване по „Химия“ за всички специалности на МК – един;

2. „Доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионална направление 4.3. Биологически науки по „Микробиология“ – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 13/15.02.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506; Медицински факултет, ул. Армейска 11, тел. 042/664468; Медицински колеж, ул. Армейска 9, тел. 042/600755;


Дата на обявата: 21.01.2022 г.

Тракийският университет обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент за нуждите на:

Аграрен факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по „Специални отрасли (промишлен дивеч)“ за нуждите на катедра „Животновъдство – непреживни и други животни“ – един;

2. Доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство по „Механизация и електрификация на растениевъдството“ за нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ – един;

3. Доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство по „Механизация и електрификация на животновъдството“ за нуждите на катедра „Аграрно инженерство“ – един;

Медицински факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по „Анатомия, хистология и цитология“ за нуждите на катедра „Анатомия“ – два конкурса на 0.2 щат; допълнителни изисквания: кандидатите да притежават ОКС „магистър“ по специалност „Медицина“ и отлично владеят английски език;

2. „Доцент“ в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве по „Управление на здравните грижи“ за нуждите на специалност „лекарски асистент“ към катедра „Здравни грижи“ – един;

Педагогически факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионална направление 1.2. Педагогика по „Музикално образование в дигитална среда“ за нуждите на катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – един;

Стопански факултет

1. „Доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление по „Организация и управление на производството (аграрен бизнес)“ за нуждите на катедра „Мениджмънт“ – един;

Конкурсите са със срок 2 месеца;

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 6/21.01.2022 г.;

Документи: Кандидатите подават необходимите документи, съгласно чл. 78 (1) от ПРАСТрУ.

Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Педагогически факултет, ул. Армейска 9, тел. 042/613758; Стопански факултет, Студентски град, тел. 042/699409;

Comments are closed