Конкурси за преподаватели – архив 2020 г.

30.11.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурси за заемане на длъжността „преподавател“  за нуждите на Стопански факултет:

Кандидатите за участие в конкурсите подават следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) професионална автобиография – европейски формат;

в) диплом за придобита ОКС „магистър” с приложението към нея или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

1. За длъжност „преподавател“ по „Физическо възпитание и спорт“ към катедра „Физическо възпитание и спорт“ – един на цял щат.

2. За длъжност „преподавател“ по „Английски език“ към катедра „Обществени науки и бизнес езиково обучение“ – един на цял щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 30.11.2020 г.

Телефон за справка: СФ – 042/699400

 


28.09.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурси за редовни преподаватели (нехабилитирани) за нуждите на Медицински колеж:

Кандидатите за участие в конкурсите подават в Медицински колеж следните документи:

а) заявление до декана/директора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

1. В професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Рехабилитатор“ за практическо обучение по дисциплините „Кинезитерапия“, „Лечебен масаж“, „Кинезиология“, „Патокинезиология“, ММТ и клинична практика – един на цял щат.

2. В професионално направление 7.5. Здравни грижи, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за нуждите на специалност „Помощник-фармацевт“ за практическо обучение по дисциплините „Социална фармация и фармацевтично законодателство“, „Технология на лекарствата и биофармация“, „Фармакогнозия“ и клинична практика – един на цял щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 28.09.2020 г.

Телефон за справка: МК – 042/600755


20.07.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурс за редовен преподавател за нуждите на Медицински факултет:

1. Преподавател по „Студентски спорт“ към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един по чл.68 (1), т. 3 от КТ;

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Срок за подаване на документи – един месец от публикуване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 20.07.2020 г.

Телефон за справка: МФ – 042/ 664 468, ул. „Армейска“ 11

 

 


01.06.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурс за нехабилитиран преподавател за нуждите на Медицински колеж:

В професионално направление 7.5. Здравни грижи за практическо обучение по дисциплините „Социална фармация и фармацевтично законодателство“, „Технология на лекарствата и биофармация“ и Клинична практика за нуждите на специалност „Помощник фармацевт“ – един на цял щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 01.06.2020 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават в Научен отдел на Медицински факултет следните документи:

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Телефон за справка: МФ – 042/664468


06.04.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурс за редовен преподавател за нуждите на Медицински факултет:

1. Преподавател по „Студентски спорт“ към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един на 0.5 щат;

Срок за подаване на документи – един месец от публикуване на обявата в интернет страницата на ТрУ, считано от 06.04.2020 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Телефон за справка:

МФ – 042/ 664 468, ул. „Армейска“ 11

 

 


02.03.2020 г.

Тракийският университет обявява конкурс за редовен преподавател за нуждите на Филиал-Хасково“ по:

1. Клинична практика за специалност „Акушерка“ към катедра „Здравни грижи“ – един, цял щат.

Срок за подаване на документи – един месец, считано от 02.03.2020 г.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

а) заявление до декана за допускане до конкурс, заведено в деловодството на основното звено, за нуждите на което е обявен конкурсът;

б) автобиография;

в) диплом за завършено висше образование ОКС „магистър”(оригинал) или нотариално заверено ксерокопие;

г) диплом за ОНС „доктор” – ксерокопие (ако има такава);

д) списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно-приложни разработки (ако има такива);

Документи: Филиал-Хасково – гр. Хасково, бул. ”Съединение” 48, тел. 038/664375

Comments are closed