158 Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти

На основание

Закон за висшето образование – чл. 94

Правила за отпускане на стипендии в Тракийски университет

Срок на предоставяне

До началото на летния семестър на настоящата учебна година, за докторантите – в рамките на 3 годишния срок на обучение.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт

Настоящата учебна година

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Обжалването се извършва с подаване на заявление до Комисия по стипендиите на Тракийски университет

Административни звена

Учебен отдел на Тракийски университет

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град

Код за междуселищно избиране: 042

Телефон за връзка: 042/699227, мобилен – 0884905559

Изисквания, процедури, инструкции

Заявител: Студенти в ТрУ.

Необходими документи:

– Заявление по образец /може да бъде изтеглено от интернет страницата на ТрУ  както и да бъде получено в работещ ксерокс на всяко структурно звено или на място ;

– Уверение, издадено от съответния деканат;

– Документ удостоверяващ наличието на картова сметка в Булбанк.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението се подава в Учебен отдел и на места, определени от комисията по стипендии, при спазване на определените срокове. Подадените заявления се разглеждат от комисия, определена със заповед на Ректора. Стипендии се отпускат за всеки учебен семестър, считано от началото на втория и следващите семестри и се изплащат за 5 месеца. Стипендиите на докторантите се изплащат за целия 3-годишен срок на обучение.

Образци

Заявление – по образец и могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на ТрУ –http://www.uni-sz.bg/обучение/стипендии/стипендии-по-пмс-90/

Заплащане

Не се заплаща

Comments are closed